Gamla skolan i Moshultamåla.

 Skolan i skogen – Vilhelm Mobergs barndomsskola i Påvelsmåla byggdes på 1870-talet och låg mitt inne i skogen. Här gick Moberg mellan 1906 – 1912. På 1930-talet började skolan bli ganska omodern, och dessutom låg den ocentralt efter ny skolroteindelning, då Askaremåla och Skrämbohult numera tillhörde Skruvs skolrote i Ljuder. Efter många diskussioner, om både tomtfråga och utförande på byggnaden, beslöt Algutsboda kommun att uppföra en ny skolbyggnad med lärarbostad i ena halvan. 

Tomten köptes av John Pettersson i Moshult. Den nya skolan kom på så sätt att ligga på gränsen mellan byarna Moshult och Moshultamåla. Till Höstterminen 1936 stod skoldelen inflyttningsklar. Alltså var vårterminen 1936 sista terminen som det undervisades i den gamla skolan. Den nya skolan är numera vandrarhem i Moshult då skolverksamheten upphörde 1958 då den nya skolan stod färdig i Broakulla. 

Den gamla skolan flyttades på 1960-talet så småningom från sitt gamla läge i Påvälsmåla till sitt nuvarande läge i Moshultamåla. Byggnaden är numera ett skolmuseum och samlingslokal. . Bilderna är tagna idag.

Datastrul

Är det något som verkligen kan driva mig till vansinne så är det krånglande datorer. Det är en av få saker som verkligen plockar fram mina dåliga sidor och kan orsaka enorma raseriutbrott. En krånglande dator kan verkligen förstöra hela min dag.
Min nuvarande dator är ganska exakt två år gammal. Men sista veckorna ha den börjat krångla allt mer. Den låser sig, dokument försvinner eller går inte att spara. Det går oftast inte ens att starta om datorn när den väl bestämt sig för att låsa sig. Enda lösningen brukar vara att rycka ut sladden.
Nu är min dator visserligen välanvänd och jag brukar släpa med den på en hel del resor. Så klart den slits, det är inte så konstigt. Men jag brukar alltid avstå att köpa de allra billigaste datorerna, utan lägger mig ofta i prisklassen 6000-7000 kronor. Så var det även med denna dator. Och då känns det som att två års hållbarhet är i minsta laget, även för en välanvänd dator.
När jag kommer hem från semestern ska jag försöka mig på att göra en fabriksåterställning och se om det kan hjälpa, annars vet jag inte riktigt vad jag ska ta mig till. Det är ganska olägligt att datorn går sönder just nu när jag har en massa andra utgifter samtidigt. I värsta fall får jag köra enbart med surfplattan ett tag, men den är så liten att jag inte har lust att sitta några längre stunder med den. Jag blir ganska snabbt trött i ögonen med den lilla skärmen…
Jag ska dock inte låta en strulande dator förstöra semestern. Jag har inget viktigt jag måste ha datorn till dessa veckor, så jag får helt enkelt klara mig utan i värsta fall.
 

 
Bilden lånad från Grognews
 

Vänsterpartiet kräver Jämlikhetsinstitut

Vänsterpartiet kräver i budgetförhandlingarna med regeringen att det inrättas en jämlikhetsmyndighet. Myndigheten bör ha 20-30 anställda och en budget på omkring 25-35 miljoner kronor. Jämlikhetsmyndigheten bör förläggas utanför Stockholm.

– Ekonomisk jämlikhet är avgörande i den svenska modellen, för med jämlikhet får vi en bättre samhällsutveckling och den ekonomiska utvecklingen stärks. Då måste ekonomisk jämlikhet kontinuerligt vara prioriterat och ett jämlikhetsinstitut kan ge oss bättre underlag för ekonomiska beslut som gynnar hela samhället, säger Ulla Andersson.

De senaste 30 åren har den ekonomiska ojämlikheten ökat i de flesta västländer. Sverige är det land inom OECD där ojämlikheten ökat mest under de senaste 20 åren som OECD mätt. Detta trots att ekonomisk jämlikhet är en bärande grund i den svenska modellen. Stora inkomstskillnader får negativa följder på hälsa och skolresultat men även på valdeltagande, demokrati och kriminalitet.

– Med den ekonomiska politik som förts har inkomstskillnaderna vuxit kontinuerligt under lång tid.  Framförallt har de som haft tillgång till kapital gynnats, medan den gemensamma välfärdens resurser inte alls varit tillräckliga och många barnfamiljer och pensionärer får leva med mycket små marginaler, säger Ulla Andersson.

-Vänsterpartiet kommer aldrig att acceptera ojämlikheten. Den är inte bara skadlig för dem det direkt berör, utan för hela samhället. För att få bukt med klyftorna är det inte tillräckligt att enbart komma med reformer som mildrar effekterna för dem som missgynnats, utan vi måste också driva politik som verkligen omfördelar, säger Ulla Andersson.

 

Jämlikhetsinstitutet blir också opinionsbildande och ska – 

  • Bidra till en strategisk och sammanhållen styrning av jämlikhetspolitiken.
  • Ta fram, sammanställa och sprida forskning på området
  • Granska regeringens politik
  • Fördela bidrag till jämlikhetsprojekt och forskning.

 

 

För mer information: + Lägg till ny kategori

Åsa Mattsson, pressansvarig(V)

070-338 25 39

Vänsterpartiets presstjänst

070-620 00 64

 

 

 

 

 

 

 

 

Solvarms fall i SR

I onsdags (9 aug) hade Sveriges Radio ett inslag om VA-dragningen i Dalsland och familjen Solvarm i Sikhall (se ”

Jag har de senaste åren skrivit ganska många bloggar (se t ex ”Solvarm och kommunen fortfarande inte överens”, 8 mars 2017) om Solvarms öden och äventyr efter kommunfullmäktiges beslut den 20 maj 2015 att:

”införa verksamhetsområde för VA, vatten och spillvatten, etapp 6 för Sikhall södra i Vänersborgs kommun.”

Beslutet innebar att Solvarm och de boende i södra Sikhall skulle anslutas till det kommunala VA-nätet.

Solvarms hus i Sikhall är inte som alla andra hus. Huset sticker ut från mängden på ett ganska iögonfallande sätt. Det är ett stort växthus på 300 kvadratmeter. Och inne i detta hus finns ytterligare ett hus – ett 145 kvadratmeter stort knuttimrat trähus.

Solvarms hus är ett naturhus. De beskriver själva sitt hus:

”Naturhus är ett helhetskoncept som i tre delar består av: klimatskal, bostadsdel och kretslopp. Naturhus medför låg energiförbrukning och ekologi i praktiken. Kretsloppssystemet möjliggör självförsörjning av frukt och grönsaker. Människan omges av naturliga material.”

Kretsloppssystemet innebär bland annat att avloppsvatten går igenom en trekammarbrunn och sedan upp till de planterade växter som finns i växthuset.

Kommunen vill tvinga in Solvarm i det kommunala VA-nätet, Solvarm vill inte. Solvarm hävdar att det egna systemet är bättre än kommunens VA-lösning.

I radioinslaget från i onsdags säger Vänersborgs kommun att den inte kan göra några undantag från lagen:

”Det är så vi har sett på det att man ska med.”

Enligt kommunens talesperson går det alltså inte att göra några undantag. Alla, inklusive Solvarm, ska vara med i det kommunala VA-nätet.

Kommunen fortsatte med, enligt mitt tycke, ett ganska tvivelaktigt argument:

”… men vad händer när fastigheten byter ägare? Kommer nästa person att sköta det här på samma sätt och hur blir det då?”

Jag kan inte se att detta har med Solvarm att göra. Om en försäljning skulle bli aktuellt i framtiden, så är det väl något som i så fall får tas upp med den nye fastighetsägaren. Sedan är det väl också ganska sannolikt att den som skulle köpa Solvarms hus är lika intresserad av miljö och kretslopp som Solvarm…

Kommunen hävdar vidare att den har letat efter liknande fall som Solvarms:

”Vi har försökt att leta och vi har inte hittat något jämbördigt fall. … Det finns inte så många rättsfall att luta sig mot.”

Och det stämmer säkert. Men det spelar ju egentligen ingen som helst roll. Det viktigaste är ju vad lagen säger, inte om det finns några rättsfall. Och vad säger då lagen?

Sveriges Radio hade också varit i kontakt med SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) chefsjurist Germund Persson.

Chefsjuristen sa, tvärtemot kommunen, att det går att göra undantag, dvs alla fastigheter måste inte ingå i verksamhetsområdet, och hänvisade till 24 § i lagen om

”En fastighetsägare skall betala avgifter för en allmän va-anläggning, om fastigheten
2. med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver en vattentjänst och behovet inte kan tillgodoses bättre på annat sätt. Vid bedömning av behovet enligt första stycket 2 skall särskild hänsyn tas till i vilken utsträckning jämförda alternativ tillgodoser intresset av en god hushållning med naturresurser.”

Tanken med den paragrafen är, enligt SKL:s chefsjurist, att:

”om en fastighetsägare har en väldigt bra kretsloppsanpassad lösning, så kan det göra att bedömningen faller ut till fastighetsägarens fördel.”

Det spelar ingen roll om det finns tidigare rättsfall – det är lagen som gäller. Och alla fastigheter måste inte finnas med. Det betyder alltså att kommunen har fel.

Om intervjun med chefsjurist Persson hade varit längre kanske han också hade hunnit att citera § 9 i samma lag:

”Om det inom verksamhetsområdet finns en fastighet eller bebyggelse som uppenbarligen inte behöver omfattas av det större sammanhang som avses i 6 §, får verksamhetsområdet inskränkas så att det inte omfattar den fastigheten eller bebyggelsen. En sådan inskränkning av verksamhetsområdet får göras endast om fastighetens eller bebyggelsens behov av vattenförsörjning och avlopp lämpligen kan ordnas genom enskilda anläggningar som kan godtas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön.”

Kommunens representant i radioinslaget tyckte att det skulle vara intressant om Solvarm kunde bevisa att hans anläggning är bättre. Om så är fallet skulle tydligen Solvarm kunna begära att få utgå ur verksamhetsområdet. Och det är ju intressant. Det går tydligen att göra ”undantag” enligt Vänersborgs kommun…

Jag vet inte riktigt hur kommunen tänker sig att Solvarm ska bevisa att familjens system är bättre än kommunens. En ganska omfattande analys har nämligen redan gjorts!

Det finns en analys i en rapport med namnet ”PM Analys av Naturhus i Sikhall”. Den är skriven den 28 maj 2017 av en forskare vid Lunds Universitet, Hamse Kjerstadius.

Kjerstadius, som har titeln ”Tekn. Dr. Vattenförsörjnings- och avloppsteknik”, har dragit slutsatsen att Solvarms system är bättre än kommunens och att miljöskälen är uppfyllda!

Anders Solvarm nöjde sig dock inte med detta. Han skickade rapporten till Miljö- och Hälsoskyddsförvaltningen i Vänersborg och begärde ett utlåtande över analysen. Den 29 juni kom utlåtandet från kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektör.

Kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektör har koll på lagen och skrev inledningsvis:

”Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) styr upprättande av verksamhetsområden för kommunalt avlopp. LAV ger vissa möjligheter till att undanta en fastighet från avgift eller att inskränka verksamhetsområdet.”

Och det var ju precis vad SKL:s chefsjurist sa i radioinslaget!

Kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektör skriver vidare:

”Naturhuset är ett unikt projekt som undersöker möjligheten till ett hållbart boende med avloppslösningen som en del i den totala utformningen. Det kan ses som ett projekt som vill sprida idéer om en hållbar livsstil och visa på människans plats i naturens ekosystem.”

Det tycks som om Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen är tämligen positiv till Solvarms hus. Och det bekräftas i slutsatserna:

”Provresultaten visar dock mycket bra reningsresultat som är jämbördiga med eller bättre än kommunens reningsverk men de kan inte fullt ut jämföras med avloppsreningsverken på grund av att provtagningen skiljer sig åt.”

Finns det egentligen något att tillägga? Ja, det skulle väl i så fall vara slutorden i utlåtandet från Miljö och Hälsa:

”Då det gäller Naturhuset i Sikhall är detta ett unikt projekt. Vid en samlad bedömning av att mycket bra reningsresultat har uppnåtts i avloppsanläggningen i kombination med att ägaren vill sprida kunskaper om en innovativ lösning och hållbart boende till allmänheten är detta ett koncept som kan göra stor nytta för spridning av kunskap inom miljöområdet om Naturhuset med ingående avloppsanläggning bibehålls. Anläggningen bör i så fall brukas som idag med underhåll av växtbäddar och odling samt att den används som en forsknings- och demonstrationsanläggning.”

Solvarm ämnar återkomma till kommunen med en begäran om att ärendet tas upp på nytt. Om kommunen fortfarande tänker trilskas och hävda sina ”principer”, mot lagen, så tänker Solvarm överklaga ärendet till Mark- och Miljödomstolen.

Det är beklämmande att kommunen ska krångla till det för enskilda invånare i kommunen. Det är ju inte första gången som kommunen tycks ha glömt vilka dess uppdragsgivare är och vilken uppgift den har gentemot dessa…

Den nya hälsocentralen

Mångmiljonbygget mitt i Emmaboda fortgår. Här ska en ny hälsocentral stå färdigt i slutet av 2018.
Själva byggnaden kommer bli 4 500 kvadratmeter stor, och ska innehålla hälsocentral och öppenvårdsmottagning för psykiatri på entréplanet. På andra våningen kommer folktandvård, distriktsrehabilitering och familjecentral bestående av barnhälsovård, mödrahälsovård och öppen förskola att husera. Byggnaden kommer även utrustas med cirka 100 kvadratmeter utvändiga solceller.

Solsting

Som svensk är man nog aldrig riktigt nöjd. Vi hittar alltid något att klaga på. Jämt. Är inte vården för dyr, så har vi för vårdplatser. Är det inte för få lärare i skolan, så lär sig ungjävlarna inte veta hut. Om det inte för lite snö så fungerar inte snöröjning. Bilen är visserligen trasig, men bensin är ju i vilket fall för dyrt, så vad spelar det för roll liksom? Och sommaren är för kort och regnig, medan vintern, kylan och mörkret är alldeles för lång.
Vi har det helt enkelt så bra här i Sverige att vi faktiskt bara måste hitta saker att klaga på. Och jag själv är inte ett dugg bättre. Större delen av den gångna sommaren har jag klagat på det dåliga vädret. Det har regnat, varit svalt och nästan tropisk luftfuktighet.
Men sista dagarna har det istället varit riktigt, riktigt hett ute. Nästan för  hett. Och då klagar man på det istället. Visserligen har jag med åren börjat känna att jag blivit alltmer känslig för värme. Jag blir snabbt svettig, klibbig, trött och på dåligt humör. Jag orkar oftast inte göra särskilt mycket i värmen, utan håller mig helst i skuggan.
Men sett från den ljusa sidan, har man förstås dragit vinstlotten när det kommer till val av semesterperiod. De flesta som redan haft sin semester har nog inte haft en enda dag som varit så varm som det varit igår och idag. Och jag befinner mig på helt rätt ställe, nämligen ute i Söderhamns skärgård. Det har blivit några turer på sjön och i övrigt lata timmar i solen, precis som det ska vara på semestern.
Jag får nästan lite dåligt samvete när jag som nu går in och sätter mig vid datorn en stund, men de allra hetaste timmarna på eftermiddagen blir rätt jobbiga och där det faktiskt lite skönare inomhus.
 
Båttur under en av be soligaste dagarna.
 
Två av de tre öarna som fåglar tagit död på…
 
Mys med systersonen när han blev trött…
 

 
Bilden lånad från RK Homeopathic clinic
 

Turkiets begäran av utlämning av Hamza Yalcin måste avslås

Den svensk-turkiske journalisten Hamza Yalcin greps i förra veckan i Spanien efter att Turkiet fått till stånd en internationell efterlysning mot honom för organisering av terrorism. Hamza Yalcin har länge varit en röst mot det repressiva Turkiet under Erdogan, bland annat som chefredaktör för den socialistiska tidningen Odak Dergisi.

Vänsterpartiets utrikespolitiska talesperson Yasmine Posio Nilsson uttrycker skarp kritik mot behandlingen av Hamza Yalcin:

”Gripandet av Hamza Yalcin i Barcelona visar hur Erdoğans attacker mot pressfriheten och försök att tysta all opposition sträcker sig långt utanför landets gränser. Vänsterpartiet förutsätter att spanska och svenska myndigheter agerar för att säkerställa att Hamza Yalcins rättigheter respekteras och att Turkiets begäran om utlämning avslås. Uppgifterna om att Hamza Yalcin misshandlats i samband med gripandet måste också utredas.

Sedan det misslyckade kuppförsöket sommaren 2016 har inskränkningarna av demokratiska fri- och rättigheter ökat i Erdoğans Turkiet. Gripanden av människorättsförsvarare, oppositionella och journalister är en av anledningarna till att Turkiet finns på plats 155 av 180 länder i Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex.”

Betraktelse i sommartid

Vi är hemkomna från bad i Färjestaden och kinamat i Kalmar.
Platsen där vi badar nedanför bron nås via en vinglig, men ändå stabil brygga. Det är fin sandbotten och långgrunt.
Längst ut på bryggan har närboende satt fram två bekväma bänkar, och att sitta där efter ett välsignat skönt bad är en fristad från allt som annars har en benägenhet att häva sig på nacken och pressa ner ansiktet i ett kvävande tunnelseende.

Jag vet inte om det hinner bli fler bad på den här platsen i sommar, men jag har i alla fall bestämt mig för att bevara känslan av lätthet när det blir höst och jag ännu en gång uppmanar mig själv att sätta upp gränser för mitt engagemang eftersom det ofta tenderar att skada min relation till framför allt barnen.

Jag är dessvärre en sådan person som aldrig tror att någonting någonsin är gott nog. Varje gång dessa tankar förpestar mitt liv ska jag minnas frihetsenklaven längst ut på ”vingelbryggan” i Färjestaden. Jag ska plocka fram känslan av viktlöshet och gunga fram på en evig våg som inte berörs av människans imaginära, och faktiska, otillräcklighet.
Jag är faktiskt för bra på det jag gör för att känna mig usel. Den lille gossen som mest pratade med sig själv ska under återstoden av resan söka tilliten och samtidigt lägga en vitglödgad förbannelse på otillräckligheten


Peter Lejon, Långelycke

Tillbaks till politiken

Egentligen vet jag inte om det var en särskilt bra idé att åka på en veckas semester dagen efter att fiskmåsarna hade tagit sitt pick och pack och begett sig ut till sina naturliga boplatser på Vänerns kobbar och skär. Det kändes på sätt och vis fel att åka ifrån lugnet som äntligen hade lägrat sig över Nordstan efter alla dessa månader. Å andra sidan såg jag inte till en enda fiskmås på Samos. Det var nog för varmt för denna art på den grekiska ön.

Fast helt blev jag inte av med måsarnas oljud. Redan på tidig morgon (sen natt) när jag satt vid ett bord på Landvetters flygplats, och försökte vakna till med en cappuccino, hörde jag måsarnas omisskännliga skrän. Det var reklam för Bohuslän… Jag undrar om reklamen lockade till sig en enda turist. Hur som helst blev jag helt klarvaken…

På Samos var det istället cikadornas läten som dominerade. Hannarna försökte under dygnets alla timmar locka till sig honor. Och med tanke på att ljudet aldrig upphörde så torde de förtvivlade hannarna ha misslyckats å det gruvligaste i sina försök.

Samos ligger bara en halvmil från Turkiets kust. Och utanför Samos stod ett riktigt sjöslag en gång i tiden. Det var den 6 augusti 1824, då grekerna besegrade turkarna. Det, och lite annat, ledde till att Grekland blev en självständig stat. Naturligtvis firas sjöslaget fortfarande på Samos, och jag fick vara med om festligheterna.

Händelserna kring sjöslaget återberättades i stora högtalare på kvällen. Massor av båtar cirkulerade runt i hamnen och spelade upp slaget till ackompanjemang av bomber och granater, och fyrverkerier. Nu verkar det dock vara betydligt fredligare mellan folken. Ett ganska stort antal båtar med den turkiska flaggan vajande i aktern låg i staden Pythagorions hamn.

Även den grekisk-ortodoxa kyrkan deltog livligt och mycket aktivt i firandet. Det var både extra gudstjänster och processioner. Den ortodoxa kyrkan har för övrigt en stor förkärlek till processioner. Om kyrkan firade grekernas seger över turkarna eller kristendomens seger över islam låter jag dock vara osagt. Men den grekisk-ortodoxa kyrkan är en intressant gammal kyrklig inriktning, så naturligtvis var ett besök i kyrkobyggnaden ett givet mål.

Pythagorion har fått sitt namn efter den berömde filosofen och matematikern Pythagoras. Det finns väl ingen elev i denna värld som inte har stött på Pythagoras sats? Pythagoras kom från Pythagorion (även om staden då hade ett annat namn) och står nu staty i hamnen.

Det hände en del i Sverige under den gångna veckan. Och med slopade roamingavgifter var det enkelt och framför allt billigt att följa turerna och diskussionerna kring den fd finansministern Anders Borgs bravader på en fest. Det hade varit bättre om han hade prövat cikadornas knep…

Men det är inte utan att man undrar hur det kommer sig att de stora diskussionerna i vårt land ofta tycks handla om moral och etik nu för tiden. Och inte problemen kring arbetslöshet, försämrad välfärd, pensionärernas bekymmersamma situation, den allt skevare fördelningen av inkomster och förmögenheter, en skola på nedgång osv.

I Vänersborg har det inte varit några liknande skandaler vad jag vet. Det var väl i och för sig någon lokalpolitiker som hade blivit anmäld till diskrimineringsombudsmannen, DO, för ett inlägg på Facebook. Anmälaren menade att inlägget innebar en diskriminering mot personer med en funktionsnedsättning (se TTELA). (Nej, jag vet inte vem denne politiker var.)

För egen del har jag publicerat tre bloggar om LCHF under veckan på Samos. (Det var för övrigt bloggar som skickades ut med tidsinställning.) Jag äter ju LCHF sedan sju år tillbaka, och kände för att dela med mig av mina erfarenheter. Fast det är inte särskilt lätt att undvika kolhydrater när man är på semester…

Bloggarna gav upphov till mer diskussion än vad jag trodde. Min uppfattning var nog att LCHF var en tämligen vedertagen ”metod” för att må bättre. Det var ju faktiskt flera år sedan som Socialstyrelsen uttalade sig positivt om LCHF, efter en mycket lång utredning för övrigt. Men det visade sig alltså att det fortfarande råder stora missuppfattningar i ämnet. Det är tur att att inuiterna, som i hundratals år knappt fått i sig en enda kolhydrat, inte kände till dessa missuppfattningar…

Det är med människor som med hundar och katter – det är proteiner och fett som är den naturliga maten, inte det som hör jordbruksrevolutionen och det moderna samhället till – socker, vitt mjöl, lättprodukter osv. Man vet faktiskt inte om man ska skratta eller gråta när man läste en veterinärs råd till ägare av husdjur i TTELA häromdagen (se ”Överviktiga husdjur blir deprimerade”):

  • ”Byt ut tuggben mot morötter”
  • ”Byt ut godis mot lågkalorigodis”
  • ”Gör en sex månaders dietplan”

Det är väl inte svårare än att ge husdjuren riktig mat – mat som de är skapta för att äta! Precis som människor.