V bästa partiet för miljön

VALET 2018 SVERIGE OCH KLIMATHOTET

 

Naturskyddsföreningen: V bästa partiet för miljön

 Vänsterpartiet har varit det bästa partiet för miljön den här mandatperioden. Det skriver Karin Lexén och Johanna Sandahl, generalsekreterare respektive ordförande för Naturskyddsföreningen på DN Debatt.
Naturskyddsföreningen har – på samma sätt som den gjort de senaste 30 åren – granskat hur partierna agerat i miljöfrågorna och jämfört det med vad de lovade i en miljöpolitisk enkät som Naturskyddsföreningen skickade ut inför valet 2014.
Efter Vänsterpartiet hamnar Miljöpartiet följt av Socialdemokraterna. Längst ner på listan återfinns Sverigedemokraterna.

Ship to Gaza 2018

70 år efter al Nakba 1948, då 750 000 palestinier fördrevs från sina hem och 500 byar jämnades med marken, fortsätter övergreppen mot det palestinska folket med oförminskad styrka.

På Gazaremsan har krigen och den mer än tio år långa israelska blockaden gjort livet nästintill ohållbart för omkring två miljoner palestinier. Två miljoner lever på en yta som är en elftedel av Gotland.

Civilbefolkningen i Gaza är prisgivna åt ett maktspel utan möjlighet att påverka sin egen situation.

Människorna som bor i Gaza har fråntagits möjligheten till försörjning, de får inte resa fritt, deras reningsverk är sönderbombade och inga varor får lämna eller komma till Gaza via havet eftersom Israel regelvidrigt trotsar lagarna om internationellt vatten.

Vänsterpartiet fördömer den illegala blockaden som har förödande konsekvenser för den palestinska civilbefolkningen på Gaza. Blockaden måste hävas!

Barn och unga växer upp i ett samhälle präglat av rädsla, osäkerhet, hopplöshet och brist på utbildning, brist på arbete, brist på hälsovård, brist på mat, brist på livsnödvändigheter och brist på rörelsefrihet. Gazaremsan beskrivs som världens största utomhusfängelse, där fångvaktaren är Israel.

95 procent av grundvattnet i Gaza är förorenat och går inte att dricka.

Fiskarna är avskurna från 85 procent av fiskevattnet utanför Gaza på grund av israeliernas olagliga säkerhetszoner.

Invånarna har elektricitet bara 3-4 timmar om dygnet och de vet aldrig när.

Nästan 70 procent av alla skolor har dubbel- eller trippelskift på grund av brist på skolor. Blockaden hindrar också ungdomar att studera på Västbanken eller utomlands.

Befolkningen bor i ett samhälle med den högsta arbetslösheten i världen, där 42 procent av den vuxna befolkningen i arbetsför ålder är arbetslös.

Det är inte svårt att förstå att detta leder till frustration och desperation.

Israels övergrepp mot de mänskliga rättigheterna, folkrätten och det palestinska folket inte bara fortsätter utan blir dessutom allt grövre.

Men Israel trotsar FN. Och Världssamfundet låter Israel göra detta.

President Trumps beslut att flytta USA’s ambassad från Tel Aviv till Jerusalem är ett brott mot internationella överenskommelser och ingångna avtal som ska ligga till grund för framtida fredsförhandlingar.

Flytten är en tydlig markering mot ett fritt Palestina.

Flytten är en direkt provokation mot fredsprocessen och alla som tror på en fredlig lösning.

Enligt FNs delningsplan från 1947 skulle Jerusalem vara en internationellt administrerad stad, delad mellan israeler och palestinier.

Men Israel annekterade Västra Jerusalem redan 1948 och rensade staden från palestinier. Den östra delen ockuperades under sexdagarskriget 1967.

Efter det har Israel systematiskt flyttat gränsen för Västra Jerusalem österut och beslöt 1980 genom en lag att annektera även Östra Jerusalem. FN:s säkerhetsråd antog genast resolution 478 som ogiltigförklarade lagen.

Men Israel trotsar FN. Och Världssamfundet låter Israel göra detta.

Vänsterpartiet anser att Sveriges regering måste agera inom FN och inom EU för att situationen inte ska eskalera ytterligare.

Vänsterpartiet anser att Israel omedelbart måste stoppa de blodiga attackerna på palestinska demonstranter och att blockaden mot Gaza måste hävas.

EU och hela det internationella samfundet måste agera mot Israels brott mot internationell rätt när de skjuter demonstranter. Det palestinska folket har rätt till vårt stöd och skydd.

Omvärlden måste tydligt markera att Israels brott mot mänskliga rättigheter inte accepteras.

Det som händer i Gaza är inte en intern israelisk angelägenhet, det är en fråga för världens regeringar och folk.

Och det handlar inte bara om Gaza, det handlar om de villkor som hela det palestinska folket tvingas leva under, i Gaza såväl som på Västbanken och i Östra Jerusalem.  Och också alla de som fortfarande lever i förskingringen, i flyktingläger runtom i Mellanöstern.

Den israeliska regeringens illegala bosättningspolitik fortsätter.  I rättsligt avseende kringgärdas palestiniernas liv av bestämmelser som påminner om de sydafrikanska passlagarna, med systematiska trakasserier och förnedrande behandling

Det palestinska folket har lidit länge nog.

Så avslutade jag ett tal för snart tjugo år sedan , den 29 november 1999, på den internationella solidaritetsdagen för det palestinska folket.

Jag hoppas att inte någon ska behöva säga samma sak en gång till i ett tal om tjugo år.

Att Ship to Gaza nu än en gång försöker bryta blockaden mot Gaza är en viktig symbolhandling.

Det är en handling som inte bara utmanar den Israeliska blockaden, men det är också en handling för att visa solidaritet med Gaza, med det palestinska folket.

Leve, Palestina!

Tal av Ingrid Mattiasson Saarinen då tre båtar ur Ship to Gaza-flottiljen la till vid kaj i Helsingborg på sin väg till Gaza 2018-05-19

 

 

Rapport från kommunfullmäktige 2018-05-17

Då var det dags för vårens sista Kommunfullmäktige och ännu en gång få ärenden men under ärende 10 svar på revisorernas granskning av samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa höll jag detta anförande:

Ordförande, ledamöter och åhörare

Revisorernas bedömning är att de samverkansinsatser som bedrivs i huvudsak är ändamålsenliga men att de bedömer att det kan bland annat finnas behov av ytterligare informationsinsatser från socialnämnden till medarbetare i skola och förskola.

Jag tror och vet absolut att personal inom skola och förskola är väl medvetna vad som ska göras vid orosanmälningar och avseende barn som far illa eller riskera att fara illa men kan hålla med om att det som revisionen visar på att saknats tydlig struktur för samverkansarbetet.

Och även om det finns rutiner för anmälningar så kan en ändå se över anmälningsfrekvensen för att kunna sätta in förebyggande insatser så tidigt som möjligt. Låter bra med det som socialnämndens ordförande talade om innan mig att det arbetas med detta.

Såklart en revision ska påpeka det som kan behöva förbättras och låter ju bra med styrmodell för samverkan mellan social – och utbildningsförvaltningen men det är också viktigt att inte glömma bort återkopplingen.

Som sagt det finns det som är bra och ändamålsenligt men också det som kan bli ännu bättre så att vi verkligen säkerställer på allra bästa sätt att vår samverkan kring barn som far illa eller riskera att fara illa är bra.

I den bästa av världar skulle vår kommuns barn och ungdomar har det bra allihopa men när det inte gör det då ska vår kommuns samverkan och samarbete fungera på bästa sätt.

Vänsterpartiet yrkar på att lägga granskningsrapporten till handlingarna.

Och efter mig gick både utbildningsnämndens ordförande Pia Möller (M) och socialnämndens ordförande Ingemar Narheim ( M ) upp och gav bra replik om att det redan påbörjats och är pågående arbete som görs angående samverkan kring barn som far illa eller riskera att fara illa.

Emma Wennerholm, gruppledare Vänsterpartiet Höganäs

Nya vindar för avloppen?

Det verkar som om Sverige håller på att vakna i frågor om bygglov, strandskydd, vatten och avlopp, reningsverk och återvinning mm. Det tycks som om nya vindar blåser upp.

Igår, ungefär när Sverige tog ledningen med 2-0 över USA i hockey-VM, så kom ett nyhetsmail från socialdemokraterna:

”Ett strandskydd som främjar utveckling på landsbygden”

Socialdemokraterna går till val på att de vill se över strandskyddet nästa mandatperiod. Och det välkomnar till och med en gammal vänsterpartistisk bloggare… Jag tycker också att socialdemokraterna motiverar det bra när de skriver i nyhetsbrevet:

”Dagens strandskyddsregler är inte anpassade till våra landsändars olika behov och försvårar skapandet av nya attraktiva boendemiljöer på landsbygden. Det är nästan lika svårt att få bygglov invid Arjeplogs över 8000 sjöar som det är i tätbebyggda Nacka.”

Det är bara att hoppas att socialdemokraterna i Vänersborg läser det egna partiets nyhetsbrev och ser vad socialdemokraterna på riksnivå anser i strandskydds- och byggfrågor. Och omsätter tankarna också i Vänersborg… Kanske kommer det till och med att blåsa nya vindar för koloniinnehavarna på Nabbensberg…?

Det blåser nya vindar i VA-frågan också. Uppe i Stockholm.

Det har väl inte undgått någon att jag har skrivit en del om vatten och avlopp de senaste månaderna. Det har handlat om reningsverk, tvångsanslutning, Timmervik, Solvarm mm. Jag har också nämnt vid några tillfällen att en statlig utredning arbetar med VA-frågan. Lutz Rininsland (V) tog också upp denna utredning vid ett kommunstyrelsesammanträde, där verksamhetsområdet i Timmervik diskuterades. Då sa ”de andra” på kommunstyrelsen att utredningen var ointressant, det var dagens lagar som gällde… Jag tyckte nog inte riktigt att det var så enkelt. Om man ser i kommunen att lagstiftaren håller på att ändra en lag, som av olika skäl inte är bra, så kan man ju som politiker eller tjänsteman i kommunen faktiskt kunna ta hänsyn till detta och inte hålla stenhårt på det gamla. Lite lyhördhet och flexibilitet borde ju kunna råda även bland betongpartier i en kommun…

Det har rått en del hyssj-hyssj kring utredningen. Och den har hållit på längre än vad det var tänkt. Men i fredags intervjuade ”Lantbrukets affärstidning” (se ”Kommuner kan tvingas utreda privata lösningar”) den särskilda utredaren Anders Grönvall.

Grönvall, som i slutet av maj, kommer att lämna över sitt betänkande till miljöminister Karolina Skog vill inte diskutera utredningens detaljer. Han kan emellertid berätta om två förslag som finns med i betänkandet.

Det första handlar om 6 § i lagen om allmänna vattentjänster (LAV), en paragraf och lag som har citerats åtskilliga gånger i denna blogg. Grönvall säger till ”Lantbrukets affärstidning” (ATL):

”Lagförslaget handlar om att kommunerna även ska undersöka möjligheten till enskilda lösningar som har motsvarande skydd för miljö och hälsa innan de bygger ut kommunalt vatten och avlopp.”

Enligt ATL är Grönvalls förhoppning att lagförslaget ska öka kommunernas flexibilitet och möjliggöra alternativ till kommunala VA-system när det är lämpligt.

”Om lagförslaget går igenom så tror jag exempelvis att andelen gemensamma samfälligheter kommer att öka. Sådana lösningar kan vara både billigare och bättre för miljön.”

Wow! Än är inte undrens tid förbi… Inte på riksnivå i varje fall…

Grönvalls andra förslag i utredningen är att alla med enskilt avlopp ska göra en avloppsdeklaration vart sjunde år. Om avloppet godkänns behövs ingen kommuntillsyn och om något måste åtgärdas kan fastighetsägaren göra det i förebyggande syfte.

Det här verkar också vara ett bra förslag tycker jag. I varje fall i teorin. Men hur en sådan lag skulle praktiseras i Vänersborg är däremot en annan fråga – när kommunen till och med vill förbjuda Solvarms VA-system i familjens naturhus… Som det verkar nu kommer antagligen inga enskilda avloppslösningar att godkännas i Vänersborg… Lagändring eller ej…

Själv säger utredare Grönvall:

”Jag tror att detta kommer avlasta kommunerna och kosta mindre för fastighetsägarna.”

Man kan ju alltid hoppas… Även i Vänersborg.

Kanske en ändrad och mer flexibel lagstiftning kan få förändringens vindar att blåsa även här.  Det skulle behövas, för i Vänersborg tycks än så länge betongkonservatismen råda när det gäller fullmäktige, bygg- och samhällsbyggnadsnämnderna, och nu senast eventuellt också miljö- och hälsoskyddsnämnden… Betongpartierna verkar tycka att allt typ ska vara som förr – det ska vara svårt att bygga, reglerna är viktigare än människorna, kommunhusets vilja är viktigare än de enskildas intressen, invånarna ska tvingas in i de kommunala lösningarna, kommunala politiker och tjänstemän vet bäst…

Det är dags att lägga om ”byggpolitiken” i Vänersborg.

Det kanske skulle bli en valfråga?

Många trevliga möten på Knivsta Marknad

Knivsta Marknad 2018

Knivsta Marknad 2018

Gratis kollektivtrafik för ungdomar under sommarlovet, lokal valplattform och feministiskt självförsvar var några av de hetaste frågorna när Vänsterpartiet slog upp tältet vid Knivsta Marknad, valåret 2018. Vi Vänsterpartister som var på plats tackar alla Knivstabor och tillresta för trevliga möten och givande dialoger.

Alla skolungdomar som till hösten börjar sjuan till och med de som börjar trean på gymnasiet kommer i sommar att få ett gratis UL-kort för resor i hela länet. Bland de unga marknadsbesökarna var det förvånansvärt få som kände till att de snart skulle få detta kort. Av de som kände till det var det ingen som visste att det kommit till tack vare Vänsterpartiets förhandlingar med regeringen.

Vår lokala valplattform, som finns att läsa här, och inbjudningar till gratis kurs i feministiskt självförsvar var båda mycket populära bland marknadsbesökarna. Valplattformen som under våren ska konkretiseras i ett budgetförslag för de kommande fyra åren. Ung Vänsters kurs i feministiskt självförsvar genomförs tisdagen den 22 maj 18.00 – 21.00 i Thunmanskolans matsal.

Bland alla trevliga besökare valde några att bli medlemmar i såväl Ung Vänster som i Vänsterpartiet. Vi hälsar de nya medlemmarna välkomna och hoppas de ska trivas. Vill du också bli medlem så blir du det enkelt via denna länk.

Förutom de tre nämnda frågorna ovan så blåstes det ballonger, dracks kaffe och besvarades vår Vänsterquiz med fina bokpriser. Många marknadsbesökare valde att stanna för att prata politik och det pratades psykisk ohälsa, hyresrätter, invandring, sjukvård, skatter och sex timmars arbetsdag. För dig som inte hann komma fram bland alla besökare finns det ett nytt tillfälle redan på lördag den 26 maj. Då har vi maj månads Röd Lördag på Sågverkstorget utanför Willys. Vi ses mellan 11.00 – 13.00 och fortsätter svara på dina frågor och funderingar. Bokquizet fortsätter och naturligtvis finns det nytt kaffe.

Stort tack för 2018 års Marknad.

Christer Johansson

 

 

Hårda ord i migrationsdebatten, men inte orättvisa

Vänsterpartiets Christina Höj Larsen vågar ta debatten. Hon har fått förtroendet att föra partiets talan i migrationspolitiska frågor. Några av hennes anföranden från riksdagens talarstol har vi tidigare återgivit här på vår lokala hemsida. Vi ville visa hur rikspolitiken spiller över och i högsta grad berör det lokala samhället. Det gäller också den debattartikel i Aftonbladet där Christina Höj Larsen direkt riktar sig till statsministern. Tidningen valde att sätta rubriken ”Skamligt att leka följa John med SD, Löfven

Det var många som reagerade på det som sades på presskonferensen av statsminister Stefan Löfven och migrationsminister Heléne Fritzson. Det följdes av flera utspel. Det fanns de som nu ville ta hela handen, bland dessa Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson. Allt medan många inbitna socialdemokrater våndades. Ledarskribenten i Aftonbladet reagerade: ”Släpp inte in SD i flyktingfrågan”.

Tillbaka till Christina Höj Larsen. Hon pekar på följderna som hotar att drabba oss var som helst i vårt samhälle, på arbetsplatserna, i våra bostadsområden, i våra föreningar, i våra skolor.

Här ett citat: ”Löfven konstaterar att Sverige tagit emot ”för många”. Vad händer i ett samhälle när statsministern säger att en grupp i samhället inte borde vara här? Vad händer när några av oss beskrivs som ett problem och en potentiell fara? Det drabbar inte bara dem som kommer till Sverige framöver. Det drabbar varenda människa som redan är här – den som flytt tidigare, men nu fått uppehållstillstånd och har sin framtid här. Det drabbar den som är uppvuxen här, men vars föräldrar eller morföräldrar en gång fick skydd. Det drabbar den som kommit hit för att jobba, utbilda sig eller leva med sin kärlek. Det drabbar kort sagt varenda en av oss som kan tänkas se ut som att vi flytt. Det göder rasismen. Det splittrar arbetskamrater, grannar, klasskompisar – ja, hela vårt samhälle. Det slår mot alla som utsätts för rasism i sin vardag, och det slår mot allas våra förutsättningar att hålla ihop fackligt och i kampen för jämlikhet.”

​Vi är inne i valrörelsen. Lokala representanter för alla partier kan förklara sina ståndpunkter. Låt oss se socialdemokrater i Vänersborg som står upp och förklarar var man står i migrations- och flyktingfrågor. I Vänersborg har vi idag, har vi länge haft, en stor andel av befolkningen som är född utomlands eller som har föräldrar som kommit till Sverige från ett annat land. Vi ska värna om att kunna leva tillsammans här i Vänersborg.

Skamligt att leka följa John med SD, Löfven

Det massiva angrepp på asylsökandes rättigheter och möjligheter som S nyligen presenterat är farligt och skamligt. För dem som flyr för sina liv, men även för möjligheten att hålla ihop arbetarrörelsen och kampen för jämlikhet.

I en tid med historiskt många på flykt undan krig, terror och förföljelse konstaterar S att vi tagit emot ”för många” och sätter ett mycket lågt mål för hur många Sverige ska ta emot.

Med det som utgångspunkt försvarar S sedan både inskränkningar i asylrätt, gränskontroller, avskaffande av kommuners möjlighet att följa socialtjänstlagen och ökad fängsling av människor som inte begått något brott.

Löfven konstaterar att Sverige tagit emot ”för många”. Vad händer i ett samhälle när statsministern säger att en grupp i samhället inte borde vara här? Vad händer när några av oss beskrivs som ett problem och en potentiell fara? Det drabbar inte bara dem som kommer till Sverige framöver. Det drabbar varenda människa som redan är här – den som flytt tidigare, men nu fått uppehållstillstånd och har sin framtid här.

Det drabbar den som är uppvuxen här, men vars föräldrar eller morföräldrar en gång fick skydd. Det drabbar den som kommit hit för att jobba, utbilda sig eller leva med sin kärlek. Det drabbar kort sagt varenda en av oss som kan tänkas se ut som att vi flytt. Det göder rasismen. Det splittrar arbetskamrater, grannar, klasskompisar – ja, hela vårt samhälle. Det slår mot alla som utsätts för rasism i sin vardag, och det slår mot allas våra förutsättningar att hålla ihop fackligt och i kampen för jämlikhet.

Dagen efter Socialdemokraternas haveri presenterade Sverigedemokraterna sitt förslag om att kriminalisera hjälp till papperslösa och att lagstadga angiveri.

Det kan inte komma som en överraskning att SD är pigga på att skapa ett auktoritärt samhälle med angiveri och straff för solidaritet. Vår sammanhållning är rasismens största fiende. Klart de vill förbjuda den.

Samtidigt bör vi inte förvånas över att ett rasistiskt högerparti kommer med rasistiska förslag. Då riskerar vi att tappa fokus på den farliga förflyttningen av övriga partier som SD hjälper till att dölja.

När socialdemokrater och moderater snubblar över varandra för att följa-John efter SD, då höjer SD självklart insatsen. Det går inte att tävla med rasister i rasism. Det är ju hela deras affärsidé. När SD då smäller på med sitt vidriga angiveriförslag riskerar vi andra att normalisera den förflyttning som S just gjort.

Så vad gör vi nu då, alla vi som vill ha ett jämlikt och tryggt samhälle? Jo, i vanlig ordning hittar vi alla tänkbara sätt att göra det som både rasister och högern hatar mest av allt: Att hålla ihop.

För välfärdssamhället bygger på att vi håller ihop. Att vi ser oss själva i varandra. Att vi ställer upp för varandra. Att den som inte själv har barn ändå är med på att finansiera skolgång för grannens barn. Det är solidaritet mellan friska och sjuka, mellan den som har arbete och den som inte har, mellan generationer och mellan den som just nu har sin tillvaro ordnad och den som behövt fly kaos. Det är en pakt för gemensam trygghet. Den pakten bryts när vi inte längre håller ihop.

Vi behöver bli många, många fler som kämpar för en jämlik och rättvis framtid. När S stapplar efter Jimmie väljer vi en annan väg.

Christina Höj Larsen, migrationspolitisk talesperson (V)

Inlägget Skamligt att leka följa John med SD, Löfven dök först upp på Vänsterpartiet.

KF 23/5: Sanden norra, Javette, politikerarvoden mm

Kommande onsdag, den 23 maj, två dagar efter barn- och utbildningsnämndens sammanträde, träffas Vänersborgs kommunfullmäktige i Folkets hus.

Fullmäktiges första ärende handlar om kommunens politiska organisation och arvodesbestämmelser för förtroendevalda för nästa mandatperiod, enligt kallelsen mellan 2018-2021. Fast det kanske borde stå 2019-2022… De nya reglerna kommer nämligen att träda i kraft den 1 januari 2019 och gälla till och med den 31 december 2022.

Jag har skrivit lite om denna fråga i en tidigare blogg (se här). Alla partier är överens om det mesta i förslaget med ett undantag. Den borgerliga gruppen (M+L) vill slå samman miljö- och hälsoskyddsnämnden och byggnadsnämnden till en gemensam nämnd. I kommunstyrelsen gick emellertid KD på majoritetens linje, medan SD höll med M+L.

Det lär bli diskussion om nämndsorganisationen och i slutändan blir det antagligen Vänsterpartiets röster som avgör, och då blir det ingen sammanslagning. Jag tror att det finns risk att miljöfrågorna kan hamna i skymundan om det blir en sammanslagning. Även om miljö- och hälsoskyddsförvaltningen tycks ha glömt en del aspekter av sitt uppdrag under den senaste tiden…

Å andra sidan, och det är något som jag inte blir klok på, det verkar som om kommundirektören tänker slå ihop byggnads- och miljö- och hälsoskyddsförvaltningarna. Oavsett fullmäktiges beslut. Alldeles nyligen annonserade kommunen nämligen ut en tjänst om en gemensam förvaltningschef för de båda förvaltningarna. (Se här.) Och det verkar i mina ögon tämligen ologiskt. Tjänstemannaorganisationen och den politiska organisationen borde gå hand i hand. Men det är som det är, kommundirektören beslutar om förvaltningen, politikerna om nämnderna…

Annars antar jag att många vänersborgare är intresserade av politikernas arvoden… Här är jag dock osäker på hur jag ska tolka bilagan som följer med beslutet, är summorna som nämns dagens arvoden eller nästa mandatperiods…? Enligt en säker källa gäller siffrorna den gångna mandatperiodens ersättningar. Så jag kör på det. Det betyder att de siffror jag återger antagligen blir något större de kommande fyra åren.

Enligt underlaget har kommunstyrelsens ordförande en lön (arvode) på 713.379 kr om året och vice ordföranden (2 st) vardera 631.066 kr. Barn- och utbildningsnämndens ordförande har fått, och får, 189.320 kr och de båda vice ordförande 94.660 kr, samma arvoden har socialnämndens tre ordförande. Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande får 75.728 kr, samhällsbyggnadsnämndens ordförande 126.213 kr, byggnadsnämndens ordförande 113.592 och kultur- och fritidsnämndens ordförande 88.349 kr. Kommunfullmäktiges ordförande har i år 94.660 kr, medan de två vice ordförande får vardera 47.330 kr. På sammanträden i de olika nämnderna utgår ett arvode på 271 kr för första timmen, därefter 89 kr per påbörjad halvtimme. Kommunfullmäktiges ledamöter har ett inläsningsarvode för varje sammanträde på 1.169 kr.

Kommunfullmäktige ska också fastställa den personalekonomiska redovisningen – hälsobokslutet för år 2017. Redovisningen, PEKEN som den populärt kallas, är ett gediget dokument. Den är värd en egen blogg.

Marie-Louise Bäckman (KD) har lämnat in en motion med rubriken ”Ung Omsorg – en guldkant på tillvaron för våra äldre”. Motionen handlar om att kommunen ska se över möjligheterna att söka samarbete med Ung Omsorg Sverige AB. Kommunstyrelsens förslag är att, så att säga, lämna motionen utan åtgärd. Även om motionens intentioner är lovvärda. Motiveringen till att lämna motionen därhän uttrycks på följande sätt:

”På grundval av de uppgifter som Bolaget själv lämnat finns anledning att anta att ett samarbete faktiskt skulle medföra ökat söktryck på gymnasiets vård- och omsorgsprogram. För att väcka ungas intresse för gymnasiala omsorgsutbildningar bör dock i första hand andra alternativ övervägas. Med hänsyn till den kostnad som ett samarbete skulle innebära är det tveksamt om den står i rimligt förhållande till ökningen. Som redovisats i underlaget till socialnämndens beslut vidtar kommunen redan en rad åtgärder i syfte att långsiktigt tillgodose behovet av vård- och omsorgspersonal.”

Den borgerliga gruppen (M+L+KD) föreslår bifall till motionen i kommunstyrelsen, majoriteten röstar dock för förvaltningarnas förslag till svar.

Ola Wesley (SD) har motionerat om att nämndsekreterarna ska ha dialog med varandra:

”innan förslag läggs på sammanträdesdagar.”

Det menar de andra partierna, och kommunstyrelseförvaltningen, att det redan sker och föreslår att motionen anses besvarad och avslutad. Och så är det, även om det har skett en del olyckliga krockar under mandatperioden mellan olika nämnders sammanträden. Men det beror naturligtvis i första hand på att t ex sverigedemokraternas ganska fåtaliga representanter sitter med i flera olika nämnder.

På det förra sammanträdet så begärde Henrik Harlitz (M) entledigande från sitt uppdrag som kommunens representant i Stiftelsen Bergagårdens styrelse med omedelbar verkan. Även Dan Nyberg (S) avsade sig uppdraget, men i sista stund drogs Nybergs ärende tillbaka. Nu återkommer det emellertid och Dan Nyberg lämnar Stiftelsen Bergagården den 29 maj. Nyberg ersätts istället av en gammal bekanting, nämligen Kent Javette. Javette har varit barn och ungdoms/utbildnings förvaltningschef i många år. Nu tar han alltså ett steg in i politiken. Vi får se om det följs av fler. Javette representerar socialdemokraterna.

Detaljplanen för Sanden norra och Fisketorget ska tas upp och beslutas på onsdagens sammanträde. (Den har jag också skrivit om lite kort tidigare, se här.) Detaljplanen ser bra ut tycker jag, även om en del av Fisketorget måste undantas från detaljplanen eftersom stabilitetsförhållandena behöver utredas ytterligare. Men för att inte förlora tid föreslås att övriga delar av detaljplanen antas.

Syftet med detaljplanen är att

”att avgränsa och säkerställa områdets användning som allmän plats, park och småbåtshamn med klubbhus och förråd samt att möjliggöra förenings- och evenemangsverksamhet kopplad till park eller småbåtshamn. Syftet var även att utreda möjligheten att bygglovsbefria vissa åtgärder i samband med tillfälliga evenemang samt att upphäva strandskyddet.”

Jag fortsätter att citera ur underlaget eftersom jag tror att planen är av intresse för många.

”Planen innebär relativt små förändringar gentemot nuvarande användning. Ett fåtal mindre byggnader kan tillkomma som skulle stärka områdets karaktär som evenemangs- och rekreationsyta. Planen medger att byggnader för skötsel och bruk får uppföras samt t.ex. en paviljong. Inom ett område längs med Gamla Hamnkanalen möjliggörs för restaurang och caféverksamhet samt ytor för offentliga aktiviteter såsom t.ex. volleyboll, utomhusgym, bouleplan etc. I övrigt bevaras de öppna och gröna ytor som finns idag. Den befintliga småbåtshamnen ska vara kvar och även kunna utökas med ytterligare båtplatser inom nuvarande område innanför vågbrytaren.”

Och vill man ha planförslaget i punktform:

 • ”Småbåtshamnen behålls och utvecklas i sitt befintliga läge innanför vågbrytaren”
 • ”De stora öppna ytorna på Norra Sanden bibehålls för publika evenemang och aktiviteter”
 • ”Kvaliteterna för det tätortsnära friluftslivet bibehålls och förstärks”
 • ”De anlagda allmänna gångstråk som finns kommer att bibehållas och förbättras”
 • ”Strandskyddet bibehålls genom en fri passage närmast strandkanten”
 • ”Planen möjliggör tillkomsten av ytterligare publika aktiviteter och besöksmål i den östra delen av Sanden”
 • ”Tillgängligheten till Norra Sanden förbättras genom att möjliggöra en breddning den befintliga Residensbron på norra sidan för gående och cyklister”
 • Fisktorget bibehålls i huvudsak som en öppen torgyta”
 • Ett gångstråk planeras utefter hamnkanalens östra sida med koppling till Residensbron”
 • ”En yta för restaurang och café reserveras på Fisktorget”
 • ”De kulturhistoriska värdena kopplade till Kulturaxeln/Fisktorget bevaras”
 • ”Inga samhällsviktiga funktioner eller boendeändamål planeras”

Det diskuterades ett tag om en ny gång- och cykelbro skulle anläggas över gamla hamnkanalen i Drottninggatans förlängning, men den tanken har övergetts. Det finns helt enkelt inget behov av den och den skulle bli alltför dyr. Dessutom skulle olycksriskerna öka.

Det nya planförslaget innebär alltså att markanvändningen inte ändras nämnvärt. Däremot ska det vara möjligt att anlägga en servicebyggnad för fritidsbåtar i den norra delen av grönområdet och en mindre paviljong i planområdets sydvästra del, typ till bilbingo. På Fisketorget skapas det också en byggrätt för restaurang och café.

Detaljplanen har också en intressant idé. Eftersom det inte är lämpligt att bada i området på grund av de föroreningar som finns i vattnet och riskerna som uppstår vid blandning av badande och båtar, så skulle det vara möjligt att anlägga en badbassäng…

Det var de flesta av de ärenden som ska avhandlas av fullmäktige nästa vecka. Och som vanligt är sammanträdet offentligt, så det är bara att ta sig till Folkets hus för att betrakta kommunens politiker.