KF: Delårsrapport och lokaler

Den 25 oktober ska kommunfullmäktige ha sammanträde igen. Denna gång i Fyrkanten i Vargön.

Det är som vanligt en mängd frågor som ska avhandlas. Och som vanligt i oktober återfinns delårsrapporten. Det är delårsrapporten ”per 31 augusti 2017” som ska fastställas. Och det efter att ha noterat revisorernas yttrande över samma rapport.

Delårsrapporten innehåller som vanligt en massa information.

Det som är mest intressant i delårsrapporten är kommunens prognos för året. Och den är mycket glädjande. I varje fall ur ekonomisk synpunkt. Ekonomikontoret räknar nämligen med att kommunens resultat kommer att uppgå till +62 milj kr. Det är 39 milj kr bättre än budgeterat. Det innebär att prognosen är bättre än vad den förra delårsrapporten trodde. När den rapporten var uppe för behandling så var prognosen ”bara” 53 milj kr.

Det är dock två ”engångssummor” som finns med i överskottet. Det är 10,7 milj kr från Fastighets AB Vänersborg. Det är pengar som härrör sig från Toppskandalen för ett antal år sedan när kommunen köpte dyrt och sålde billigt till Hammar Nordic Plugg. EU-kommissionen ansåg senare att Hammar hade fått fabriken 14,5 miljoner (exkl ränta) för billigt. De här pengarna skulle betalas tillbaka till Fastighets AB, och det har skett. Nu kommer en del av pengarna till kommunstyrelsen.

Den andra engångssumman beror på att kommunstyrelseförvaltningen har fått en utgift mindre än budgeterat. Kommunen behöver nämligen inte lösa ut lokalerna i Vänerparken, eftersom Kunskapsförbundet Väst fortsätter att hyra dem. En summa på 11,4 milj kr återförs därför till kommunstyrelsen.

Efter det att delårsrapporten upprättades så har emellertid kommundirektören avslutat sin tjänst. Eller hur man ska uttrycka det. Det kostar i varje fall kommunen omkring 2 milj kr och de kostnaderna tas i sin helhet i år. Överskottet för kommunen år 2017 beräknas därför till 60 milj kr.

Det här innebär att pengar nu ska delas ut till barn- och utbildningsnämnden (4,759 milj kr), kultur- och fritidsnämnden (1 milj kr) och socialnämnden (2 milj kr). I ”teknisk” mening är det de återförda pengarna från Vänerparken som delas ut.

Det är svårt att inte låta bli att påpeka att de mörka orosmoln, som de styrande partierna (S+C+MP) målade upp i juni 2016, inte har dragit in över Vänersborg… Det var ju oppositionens (V+M+L+KD+VFP) offensiva budget som antogs, med stora satsningar på verksamheterna. Kanske skulle, med facit i hand, ännu mer pengar ha kunnat delas ut till nämnderna…

PWC, som är de professionella revisorerna, bedömer:

”att kommunens delårsrapport är upprättad enligt kommunal redovisningslag och god redovisningssed samt att den i allt väsentligt uppfyller kravet på rättvisande räkenskaper”

PWC skriver emellertid att det finns ett undantag som gör att PWC inte kan rekommendera revisorerna att tillstyrka att årsredovisningen:

”de befintliga och extra avsättningar som finns för pensionsåtaganden.”

Det här begriper jag mig inte på, men jag tror att det är tämligen oväsentligt. PWC har nämligen påpekat detta förr, utan att kommunen har rättat sig efter revisorernas uppmaning…

Som vanligt finns också en målavstämning med, dels för kommunen som helhet och dels för respektive nämnder och styrelser.

Kommunen har gett sig själv 5 gröna ploppar (målet uppnås), 8 gula (målet uppnås delvis) och en röd (målet uppnås inte). Den sistnämnda därför att fyra av nio nämnder inte prognostiserar budgetbalans för 2017. Men det kan ändras. Som för t ex barn- och utbildningsnämnden.

Det är väl inte så mycket att orda om när det gäller ”plopparna”, dvs måluppfyllelsen. Jag är överhuvudtaget ganska negativ till hela det här sättet att styra och utvärdera den kommunala verksamheten. (Det har jag skrivit om förut… Se t ex ”Målarbete – till nytta för vem?”.)

Det är dock några kommentarer kring barn- och utbildningsnämnden som kanske är värda att säga något om.

Kommunen skriver att medelmeritvärdet i åk 9 minskade till 207,6. Och det stämmer i och för sig, men efter det att delårsrapporten skrevs har de nya resultaten för vårterminen 2017 kommit. Och då sjönk meritpoängen dramatiskt. I våras var medelmeritvärdet bara 193,7 p. Det är helt alarmerande siffror som borde ge upphov till omfattande diskussioner. (Se ”Total kris i Vänersborgs skolor!”.)

Det kommer att genomföras en ny personalenkät under hösten 2017. Det blir en viktig undersökning. Personalomsättningen under 2016 ökade nämligen till 9 procent och den totala sjukfrånvaron ökade med 1,3 procentenheter till 9,3. Det är viktigt att orsaken till dessa ökningar identifieras.

Senare i delårsrapporten kommer de olika nämndernas delårsrapporter. Däribland rapporten från barn- och utbildningsnämnden. (Se också ”BUN 18/9”.)

Prognosen från barn- och utbildningsnämnden var, då rapporten skrevs, ett underskott under året om 4,5 milj kr. Men det vet vi nu att BUN alltså ska få ett tillskott på 4,7 milj kr. Det innebär med andra ord att BUN kan förväntas göra ett plus/minus-noll-resultat.

Naturligtvis redovisas BUN:s måluppfyllelse, precis som för alla nämnder.

Nämnden skriver att antalet anmälda kränkningar i förskola och i åk 7-9 har minskat, men ökat i F-6. Det beror på, skriver nämnden (snarare barn- och utbildningsförvaltningen), att:

”rutinföljsamheten har ökat och det arbete som pågår i verksamheterna har ökat medvetenheten hos personalen. En möjlig anledning till att det skiljer sig mellan skolorna kan vara elevökningar/förtätningar, personalomsättning och rektorsomsättning.”

I åk 7-9 har frånvaron ökat med i snitt 1,66 procentenheter. Naturligtvis påverkar frånvaron kunskapsresultaten negativt. Förvaltningen tror att även den ökade frånvaron kan bero på elevökningar/förtätningar och brist på undervisningslokaler.

Det förväntade resultatet ”Ökad andel personal i verksamheterna med rätt kompetens för uppdraget” uppnås inte. Det är så att andelen legitimerade förskollärare i verksamheten har minskat i jämförelse med 2016 och samma sak gäller andelen legitimerade lärare i årskurs F-6 och 7-9. Det är tyvärr en ganska väntad utveckling. Det råder brist på pedagoger i Sverige och Vänersborg måste konkurrera om de som finns. Och då gäller det att kunna erbjuda pedagogerna både bra löner och, framför allt tror jag, bra arbetsförhållanden. Och med tanke på den stora bristen på lokaler i Vänersborg, så är nog inte Vänersborg den kommun som är mest eftertraktad…

För brist på lokaler är det. Grundskolan i Vänersborg har som bekant ökat med 700-800 elever sedan 2013. Och inga nya skolor har byggts. (Nya lokaler på Idrottsgatan 7 håller dock på att iordningsställas för högstadiet.) Istället finns det moduler på snart sagt varenda skolgård… Det är knappast möjligt att placera ut fler. Såvida vi inte vi ”bygger” en helt ny skola med enbart moduler. Vilket faktiskt diskuteras, eftersom det verkar vara det enda sätt som BUN kan skapa klassrum så att alla elever får plats.

Det behövs också fler förskoleplatser. BUN hade hoppats att en ny förskola i kvarteret Hönan skulle ha varit på plats vid det här laget. Men fortfarande, snart 5 år efter beslutet, har det inte verkställts. Den nya förskolan på Vänerparken, i BUP:s gamla lokaler, drar också ut på tiden. Ska vi hoppas att det snart blir bygglov för åtminstone en förskola?

Uppförandet av en om- och tillbyggnad av Öxnered skola tar förresten också tid…

Det får inte vara så här att tiden bara går. Barn- och Utbildningsnämndens beslut måste respekteras och verkställas.

Och nu står nämnden inför en akut akutsituation som är synnerligen akut (typ). Lokalfrågan måste lösas! Vänersborgs politiker måste se till att barnen och eleverna får tillgång till ändamålsenliga lokaler som täcker behoven för verksamheterna. Det behövs nya ”riktiga” förskolor och skolor. Det duger inte med modullösningar.

Lokalfrågan i BUN är som jag ser det kommunens viktigaste uppgift just nu. Den måste prioriteras. Så se det som en vädjan till alla politiker – se till att samarbeta och lös förskole- och skolfrågan!

Och till sist två kommentarer kring delårsrapporten från två av de andra nämnderna.

Som vanligt tittar jag i delårsrapporten för kultur- och fritidsnämnden för att se vad det står om Barn- och Ungdomsnämndens gamla skötebarn Arena Vänersborg.

Det står som vanligt i stort sett ingenting. När det gäller kostnader kan vi läsa:

”Arena och fritid har ett prognostiserat underskott om 0,5 mkr. Underskottet beror främst på högre verksamhetskostnader som larm och bevakning, kostnader som avser skadegörelse, IT och personalkostnader jämfört med tilldelad budget. Evenemangsverksamhetens prognos är ett överskott om 0,2 mkr vilket avser mindre verksamhetskostnader jämfört med budget.”

Och det låter ju bra, det låter ju nästan som om arenan går med ett överskott.

Enligt uppgifter från kultur- och fritidsförvaltningen kostar arenan i år netto omkring 20 miljoner kr. Arenans nettokostnad är för innevarande år (2017) budgeterad till 18.946.648 kr, dvs ungefär 19 milj kr. Fast till och med september har kostnaderna varit 349.740 kr mer än budget.

Till sist noterar jag också att byggnadsnämnden återigen har uppfyllt det förväntade resultatet:

”Fler invånare ska uppleva bra bemötande och ett snabbt, tydligt och kompetent agerande i kontakter och ärenden med förvaltningens representanter.”

Det är bara att ännu en gång gratulera byggnadsnämnden…

#meetoo-tankar

För någon vecka sedan började kvinnor världen över att säga ifrån. Det ska INTE vara okej med övergrepp av något slag. Genom att ”vittna” om att jag och hon och hon och dem varit utsattas, så synliggjordes de sämsta patriarkalaste sidorna ordentligt. Med anledning av den väldigt spridda hashtag-kampanjen meetoo, så började jag fundera på om … Fortsätt läsa #meetoo-tankar

V kräver förebyggande arbete mot sexuella övergrepp

Var femte vuxen kvinna i Sverige har någon gång i sitt liv utsatts för allvarligt sexuellt våld. Unga tjejer mellan 16 och 24 år är, enligt Brå och MUCF, de som är allra mest utsatta för sexualbrott. Nära 75 procent av alla unga kvinnor har blivit utsatta för sexuella trakasserier. Vänsterpartiet har föreslagit olika saker för att förebygga sexuella trakasserier och våld men högern har gång på gång röstat ner förslagen. Förra året föreslog Vänsterpartiet feministiskt självförsvar för unga tjejer och samtal med killar om feminism, vilket styrande högern i Solna avslog. För några veckor sedan debatterades ytterligare ett förslag från Vänsterpartiet i kommunfullmäktige. Ett förslag om förebyggande arbete mot sexuella trakasserier och våld mot kvinnor. Inte heller detta förslag […]

Synpunkter på förslag till ÖP

Trunsta-trask-fageltorn

Trunsta träsk fågeltorn

Här följer Vänsterpartiets synpunkter på utställningshandling av Översiktsplan 2035

Som fler sagt borde det antagna dokumentet heta: Översiktsplan 2017.

Därmed vill vi från Vänsterpartiet börja med att visa vår uppskattning för de förbättringar som gjorts av planen utifrån de synpunkter som kom in under samrådet. Men vi har några saker kvar som vi nu redovisar. En del som vi sagt tidigare och något som kan vara nytt.

På ett övergripande plan hade vi gärna sett mer skrivningar om social och ekologisk hållbarhet. Barnperspektivet och vikten av naturnära områden nämns på en del ställen men borde kunna få större och tydligare utrymme. Kommunens påverkan på Mälaren är enligt Vänsterpartiet är en av de viktigaste frågorna vi har att hantera. På kartan på sid 66 kan vi se att del av Mälaren i kommunen är Riksintresse Naturvård. Den skulle kunna skrivas skapare.

Befolkningsökning
Vänsterpartiet står kvar vid synpunkten att vi behöver bli tydliga med hur mycket vi vill växa och därför behöver sid 11 ha en tydligare skrivning om vilket alternativ som gäller för Knivsta. Vårt förslag är en utbyggnad som ger ungefär 2,6 procents tillväxt vilket skulle motsvara cirka 300 lägenheter per år varav vi vill se minst 100 som hyresrätter i Knivstabostäders regi.

Knivstas och Alsikes utbyggnad
Det pratas hela tiden om småstaden Knivsta. En småstad som ska vara tätare nära stationen. Samtidigt ska Knivsta och Alsike båda ha natur och grönska nära bostadsområdena. Vi är ganska många som skulle vilja veta vad tätare betyder och hur grönstråken bevakas vid de pågående styckvisa försäljningarna som redan pågår. Placeringar av lekparker för olika åldrar behöver prioriteras då det i kommunen kommer finnas många barn och ungdomar under överskådlig tid.

Enligt forskningen menar de som studerat boendemiljöer att riktigt tät miljö är genomförbar när det huvudsakliga transportnätet består av gång-, cykel- och kollektivtrafik. Beträffande husen bör de inte överstiga 4-5 våningar för att de boende ska känna sig sedda och trygga. Det stämmer ju bra med vår antagna trafikstrategi och den nu gällande fördjupade översiktsplan, FÖP. Vi litar på forskningen och vill se tydligare skrivning om vad som menas med tät bebyggelse.
Vatten och avlopp
För att klara den framtida utbyggnaden behöver tekniska lösningar som dagvatten och avlopp få hållbara lösningar. Vi vill skärpa skrivningar på sid 56 angående hantering av dagvatten. Vänsterpartiets uppfattning är att målet måste vara att inget orenat dagvatten ska kunna nå Knivstaån. Det är vårt och många andras dricksvatten som smutsas ner med nuvarande skrivning.

Skapandet av reservvattentäkter är viktigt och bra och behöver starta snarast. Vänsterpartiet delar uppfattningen att avloppsfrågans lösning med anslutning till Käppala reningsverk är den bästa och hoppas att kommunen beviljas inträde i verket.

Parker och naturområden
På sidan 22 finns en bra text om park- och naturområden som vi gillar: ”Nya parker och nya gator bör anläggas i både befintliga och nya stadsdelar och tillgången till tätortsnära naturområden bör förstärkas.”

Vänsterpartiet gillar även mycket som skrivs på sidan 27. Bland annat det som står om Boängsvägen och den omkringligande naturen. När det gäller Boängsskogen i samma område anser vi att kartan på sid 53 behöver göras tydligare så skogen skyddas, även på kartan, enligt intentionerna i texten på samma sida.

I linje med trafikstrategin vill vi att planen blir tydligare beträffande gång- och cykelväg till fritids- och rekreationsområdet vid Kölängen. Vi menar att det bästa vore en ekodukt över Gredelbyleden för barn och unga från Nydal, Knivsta tätort, Ängby, Högåsen och Alsike. Den ekodukten skulle även underlätta för djurlivet att komma ner till sjön.

Levande landsbygd
Här finns mycket vacker text om boende längs kollektivtrafikstråk och verksamheter på landsbygd som Vänsterpartiet ställer sig bakom.

Men hur blir det i verkligheten med planerna i Kyrkskogen i Lagga? Eller industriområdet vid 77:an med sopor som sprider sig långt utanför staketen, mycket buller på olika tider, tung trafik och stora råttor. Industriområdet kom efter att nuvarande bebyggelse var uppförd och såg helt annorlunda ut de första åren. Nu pekas området runt denna ”olägenhet” ut som ett utbyggnadsområde för boende. Vi menar att de verksamheter som finns vid 77:an mellan Östuna och Spakbacken behöver en annan placering redan nu och absolut innan någon utbyggnad av bostäder i området påbörjas.

Trafikstrategi
Vi är glada att se hur stor plats den antagna Trafikstrategin fått under kapitel 8 Utveckling av infrastrukturen. Vänsterpartiet vill, trots det, utöka den sista punkten på sid 41 så den lyder: ”Den fysiska miljön ska utvecklas så att gång- och cykeltrafiken gynnas och får en högre status, exempelvis genom ett sammanhängande cykelvägnät och tilltalande gestaltning med grönska och belysning”

Vänsterpartiet vill även att det aktivt undersöks för placeringar av nya infartsparkeringar. Vi tror på att underlätta för de som vill växla från bil eller cykel till kollektiv trafik, på sin resa mot arbete, skola eller nöje.

Fyra järnvägsspår genom kommunen, tågstation i Alsike, totalt tre järnvägsbroar och två nya av- och påfarter på motorvägen är dyra men, som Vänsterpartiet ser det, nödvändiga satsningar. Dessutom kommer en angöring till perrongen i södra delen av Knivsta station att behövas ganska snart.

I samarbete med UL, Trafikverket och andra berörda vill vi även se en inventering av trafiksäkerheten för skolelever och andra resenärer vid kommunens busshållplatser, på framförallt landsbygden. Försöket med stadsgata på den, just nu, enda genomfartsleden genom Knivsta är inte något vi ser som realistiskt. Ambitionen att leda bort tung genomfartstrafik söder om Knivsta mot E 18 vill vi däremot gärna medverka till. Vi ser också positivt på fler cykelparkeringar vid Knivsta och senare även Alsike station.

Färja mellan Håbo och Knivsta kommuner
I planen nämns att Knivsta är öppen för möjligheten till en färjeförbindelse mellan Västersjö och Skokloster i Håbo kommun. Vänsterpartiet är mycket kritiskt till detta förslag. Att öka biltrafiken i detta känsliga område, med riksintresse Mälaren, mängder av fornminnen och redan kända avloppsproblem, är inget vi ser som viktigt. Det är enligt vår uppfattning varken ekologiskt eller ekonomiskt hållbart.

Om färjan, som det skrivs, ska fungera som arbetspendling behöver Knivsta skapa ett antal pendlarparkeringar utanför tätorten. För det kan väl inte vara tänkt så att Håboborna ska fortsätta med bilen över Gredelbybron på ”stadsgatan” för att nå E4:an?

Vill kommunen däremot skapa en turistattraktion vid Västersjö föreslår Vänsterpartiet en cykelfärja i samklang med den cykelväg som planeras längs väg 255. Uthyrning av kanoter och kajaker för motorfria transporter på Mälaren skulle kunna bli en del i en ekoturism längs Mälarens stränder ända upp till Flottsundsbron.

Avslutning
Detta var Vänsterpartiets synpunkter som vi hoppas kan bidra till ett framtida bättre Knivsta.

”Ett snabbväxande samhälle som Knivsta förändras väldigt lätt i små steg, och rätt som det är upptäcker man att samhällets själ gått förlorad utan att man märkte när helheten försvann.”
Klippt ur inledningen av Kulturmiljöprogrammet för Knivsta tätort.

Christer Johansson (V)
gruppledare

Framme vid ett avgörande

Sedan ett år tillbaka har Vänsterpartiets representanter i socialnämnden försökt komma till ett beslut som underlättar för asylsökande ensamkommande ungdomar. Några gånger kändes det möjligt att få en majoritet av nämndens tretton ledamöter. På onsdag är detta ärende med på kallelsen. Det ser inte alls ut som om vi kan lyckas.

Här hela ärendets underlag. Innan ett ärende kommer till nämnden för ett beslut, är det presidiet som begrundar hur förslaget till nämnden skall formuleras. Där sitter som ordförande Peter Trollgärde, S, och han biträds av vice-ordförandena Marie-Louise Bäckman, KD, och Ann- Britth Fröjd, C.

Beslutsförslaget är fräckt, egentligen ett slag under bältet. ”Socialnämnden begär hos kommunstyrelsen att det tillfälliga kommunbidrag som Vänersborg tilldelas för ensamkommande unga under 2017 samt 2018 tillkommer socialnämnden.

Har man klart för sig vad frågan gäller, så vet man, att pengarna (cirka 2 mkr 2017 och 1 mkr 2018) självfallet skall föras över till socialnämnden. Det Vänsterpartiet yrkade är dock den andra, den avgörande frågan: ”Vill socialnämnden fatta ett beslut som är i enlighet med det som har sagts i överenskommelsen mellan mellan regeringen och Vänsterpartiet om detta tillfälliga kommunbidrag?”

Presidiet ber alltså nämnden att godkänna tjänsteskrivelsen där det görs ett hårresande uttalande:

”​Förvaltningens hållning i frågan 

I Vänersborg ligger Migrationsverkets anläggningsboende Restad gård vilket innebär att de ungdomar som fyller 18 år under asylprocessen eller blir åldersuppskrivna inte behöver lämna kommunen då de förflyttas till ett boende inom kommunen. De har möjlighet att gå kvar i skolan och ges möjlighet att avsluta sina studier. Detta är huvudsyftet med det tillfälliga kommunbidraget.

Denna uppfattning är ett slag i ansiktet på alla som velat rikta uppmärksamhet på dessa ungdomars situation. Som ensamkommande ungdom, med de bästa avsikter att kämpa och att lyckas mot alla odds. Någon som på något obegripligt sätt hållit sig ovetande om dessa ungdomars situation kan kanske komma till slutsatsen ”kommun som kommun”. Men att uttalandet kommer från de ansvariga i sektionen, som känner till skillnaden mellan en sovplats i ett rum man delar med andra på Restad och en plats i ett kommunalt HVB-hem eller stödboende, det är upprörande.

I Göteborg har två politiker från Vänsterpartiet enats med två politiker från Miljöpartiet om ett debattinlägg i GP som handlar precis om denna fråga. Vem i Vänersborg delar vår uppfattning?

Budget för 2018 – återigen ställs solidarisk finansiering mot luftslott

På måndag och tisdag (23-24 oktober) är det dags för Region Skåne att anta budgeten för 2018. Och åter igen är det så att en solidarisk finansiering för att se till att vården får de resurser som krävs ställs mot alliansens luftslott och siffertrixande.

Vänsterpartiet har lagt en egen budgetmotion, som du kan hitta här: En välfärd att lita på.

För Vänsterpartiet är det tydligt att flera saker måste göras. Primärvården och psykiatrin måste få ökade resurser, det föreslår vi också i vår budgetmotion. Vården måste organiseras om så att personalens inflytande ökar och den administrativa koloss som har vuxit fram som en konsekvens av de privatiseringar som alliansen så varmt omhuldar måste ersättas av en fungerande verksamhetsnära styrning. Privatiseringarna och vårdvalen är dyrare än att driva vården i egen regi. Vänsterpartiet vill ha en offentlig, demokratiskt styrd vård som fördelas jämlikt och ger mer insyn för medborgarna och mer inflytande och makt till personalen.

Vänsterpartiet anser, precis som en överväldigande majoritet av befolkningen, att sjukvård ska bedrivas utan vinstintressen. Då kan vi garantera att de som har störst behov av vård också får den.

Vänsterpartiet föreslår att skatten höjs med 80 öre, vilket innebär att den regionala skatten kommer att ligga ungefär i mitten av nivån i övriga landsting. För skåningen innebär det att den som tjänar 20 000 kronor i månaden betalar ungefär 100 kronor mer i månaden i skatt. En skattehöjning regionalt är förutsättningen för att personalen och patienterna i den skånska sjukvården ska kunna lägga decennier av effektiviseringar och besparingsåtgärder bakom sig och istället blicka framåt och utveckla sjukvården.

Alla har rätt till vård efter behov. Personalen har rätt till en bra arbetsmiljö. Men för att detta ska bli verklighet krävs att politiken utformas så att behoven verkligen sätts i centrum. Hälso- och sjukvården är viktig i människors liv och alla invånare i Skåne ska vara trygga i vetskapen om att få den vård man är i behov av. Det ska vara lätt att få hjälp. Vänsterpartiets politik handlar om reformer som förverkligar en avgiftsfri sjukvård, som gör upp med kommersialisering och privatisering och som ser till att rätten till vård efter behov hamnar i centrum. Alliansens budgetförslag gör det motsatta, oppositionsbudgetförslaget är ett luftslott byggt på ännu fler privatiseringar och en motvilja att solidariskt finansiera sjukvården tillsammans utifrån de behov av vård skåningarna har idag.
Min replik till alliansens budget kan du läsa i sin helhet här: Det märks att det är valår (171018).

/Sara Svensson

Ska inte barn kunna åka buss billigt utan en smart telefon?

På måndag och tisdag är det dags för regionfullmäktige igen. Förutom att budgeten för 2018 kommer att diskuteras så har jag även ställt en enkel fråga om biljettsystemet i kollektivtrafiken.

Det nya kollektivtrafiksystemet har varit i gång ett tag nu. De brister som Vänsterpartiet lyfte inför beslutet är nu vardag för regionens kollektivtrafikresenärer. Svårigheter att förstå de dubbla systemen, de stora prisskillnaderna mellan systemen, att man inte kan dela månadskort är några exempel som är väl rapporterade i medierna och i de undersökningar som Skånetrafiken själva har gjort.

En annan oacceptabel brist är att 30-dagars rabatten för barn bara finns tillgänglig via mobilappen. Det innebär att barn och ungdomar mellan 7-19 år hänvisas till att ha månadskort via mobilen för att få den mest förmånliga rabatten. Det innebär att Skånetrafiken kräver att barn måste ha en egen smart telefon, alternativt alltid åka med en förälder som har en. Det innebär också att barn som inte har en smart telefon hänvisas till sämre rabatter via JOJO-systemet.

Denna fråga måste få en lösning. Region Skåne kan inte förutsätta att barn och ungdomar mellan 7-19 år har smarta telefoner för att kunna ta del av de rabatterade priserna i kollektivtrafiken. Den nuvarande situationen sätter frågan om ekonomisk ojämlikhet på sin spets.

Det ska bli spännande att höra vad S och Mp har för svar.

/Sara Svensson, gruppledare (V) Region Skåne

Du hittar den enkla frågan här: Det behövs ett riktigt busskort för barn.

 

Solnas elever förtjänar en bättre skola

I Lärarförbundets rankning av Sveriges bästa skolkommuner placerar sig Solna på den usla platsen 217 av 290. Det är en försämring mot fjolårets placering 202. Alliansen skryter gärna om att Solna är Sveriges mest företagsvänliga kommun, men när våra skolor placeras i bottenskiktet är det tyst. Lärarförbundets rankning bygger på 16 kriterier. Vad gäller lärartäthet, andel utbildade lärare och elever som klarar gymnasiet på tre år placerar vi oss bland de absolut sämsta kommunerna i landet. Solna är en rik kommun, vilket gör placeringen ännu mer oförsvarbar. Vänsterpartiet sätter Solnas invånare – inte företagen – i första hand. Vi är trötta på att se hur alliansen gång på gång sviker Solnas elever som förtjänar en bättre skola. Vänsterpartiet föreslår fem […]

En sjukförsäkring att lita på är bra för alla

En sjukförsäkring att lita på handlar om vilket samhälle vi vill leva tillsammans i. Sjukförsäkringen handlar om dig och mig, om vår familj och våra vänner. Vi ska kunna känna en ekonomisk trygghet om oturen är framme och vi blir sjuka. Alla kan bli sjuka och alla har därför intresse av en sjukförsäkring som det går att lita på, det skriver Ulla Andersson i Aftonbladet.

Vi i Vänsterpartiet trodde självklart att med en socialdemokratiskt ledd regering skulle tryggheten öka liksom att sjukförsäkringen skulle gå att lita på. Men nu visar det sig att avslagen av pågående sjukfall är högre under den här regeringen än under den borgerliga regeringen. Vad är det som händer?

Ingen ska behöva riskera fattigdom vid sjukdom och vi känner stor oro för den utveckling med avslagna sjukpenningsansökningar som nu sker. Vi hoppas att regeringen hör alla de larmsignaler som kommer och ändrar sin styrning av Försäkringskassan. Vi behöver en sjukförsäkring som fungerar för alla, en sjukförsäkring att lita på helt enkelt. Det är bra för dig, mig och oss alla. Det är bra för den svenska modellen.

Läs hela artikeln i Aftonbladet

Höstkanten

Det är nästan galet hur fort tiden tickar iväg. Det känns som det var igår våren kom och man njöt av allt varmare dagar och den allt grönare naturen. Nu har naturen återigen börjat skifta färg, men snarare till gult och rött i en sprakande harmoni. Och sakta har planeringen inför julen börjat rulla igång.
Aningen märkligt är det dock, hur ens tidsuppfattning ändras med åren. För 30 år sedan var hösten fruktansvärt lång, det kändes som en evighet från det att skolan drog igång i augustii tills jullovet började. Nu passerar månaderna i ett nafs och man hinner knappt reflektera över att ytterligare en årstid har passerat.
När man var liten skrattade man åt när de vuxna sa att tiden går fortare och fortare med åren, men nu har man insett hur rätt de faktiskt hade! Tiden går verkligen fortare, eller snarare har man en annan tidsuppfattning som vuxen.
Sen gillar jag hösten, det måste jag erkänna. Den enda tiden på året jag kan tycka är trist och nästintill jobbig är när man kommer in i januari/februari. Då börjar man bli less på mörker och kyla, man har ont om pengar efter julen och det är många månader kvar tills det vänder mot ljusare tider. Hösten däremot är vacker och fridfull. September och oktober är vackra höstmånader då det fortfarande kan vara en och annan vacker dag. November är visserligen grå och trist, men istället börjar ju julförberedelserna, som sen fortsätter i december vilket lyser upp tillvaron på ett härligt sätt.
Redan nu kan man med gott samvete kura hemma framför TV:n med levande ljus utan att ha dåligt samvete över att man inte är utomhus. Jag är storkonsument av ljus under den mörka delen av året och håller nog en hel ljusfabrik under armarna ekonomiskt helt på egen hand.
 

 
 
 

 
Textbilden lånad från Pinterest