Stöd till lanthandlare

Idag presenterar regeringen förändringar gällande stöd till lanthandlare, en fråga som Vänsterpartiet har drivit och fått genom i förhandlingarna.

Nu sänks gränsen för stödet till lanthandlare från 15 till 10 km. Stödet kan sökas av lanthandlare som har öppet året runt, med mer än 10 km till ett annat försäljningsställe, med en omsättning på högst 11 miljoner.

 

  • Det här är en viktig satsning för att kunna hålla landsbygden levande som Vänsterpartiet har drivit länge. Du ska inte behöva åka flera mil för att få tag i livsmedel och annan service. I Gävleborg har vi på flera håll problem med servicen på landsbygden och då kan det här stödet och den förändring av det som nu genomförs ha positiv inverkan, säger Ulla Andersson riksdagsledamot

Nytt avslag för Solvarm

Historien om Solvarm och familjens naturhus i Sikhall fortsätter. Den tycks aldrig ta slut. På torsdag avhandlas typ kapitel 93 på samhällsbyggnadsnämndens sammanträde. Och som det ser ut, så blir det inget avslut nu heller.

Samhällsbyggnadsnämnden ska behandla en begäran från Solvarm om att familjens fastighet ska:

”undantas från tvångsanslutning till Vänersborgs kommuns verksamhetsområde för VA (vatten och avlopp).”

Frågeställningen känns säkert igen…

Solvarm skickade in denna begäran om undantag redan den 13 augusti förra året. (Jag skrev om den i en blogg, ”Solvarm begär nytt beslut”.) Nu är ärendet berett, ”bara” ett drygt halvår senare…

Solvarm hävdade i sin begäran att naturhusets VA-lösning var bättre än kommunens (vilket den är!) och att lagen ger möjlighet att undanta fastigheter från verksamhetsområden, dvs att fastigheter inte måste ingå i ett verksamhetsområde och därmed inte i kommuners VA-nät.

Solvarm avslutade sitt mail till kommunen:

”Genom att försöka tvångsansluta vår fastighet motarbetar kommunen vårt arbete för miljöteknisk utveckling. Jag tycker att båda parter bör ägna kraften åt mer progressiva uppgifter.”

När jag skrev min blogg i augusti så hade jag förhoppningar om att kommunen äntligen skulle ta möjligheten att vända den mycket trista historien med Solvarm till motsatsen. Då kanske det skulle ha funnits en chans att Vänersborg istället skulle nämnas som orten där man välkomnar innovation och initiativ…

Men ack vad jag bedrog mig…

Tjänstemännen föreslår politikerna att (du kan ladda ner handlingarna här):

”Samhällsbyggnadsnämnden avvisar ansökan”

Någon som är förvånad…?

Samhällsbyggnadsförvaltningen återger i sin bedömning/motivering några paragrafer i vattentjänstlagen och tar också upp ett avgörande i Statens va-nämnd som den anser vara tillämplig i fallet Solvarm. Själva målet, överklagandet, som Statens va-nämnd behandlade, har emellertid inga likheter med Solvarm. (Du kan ladda ner målet här.) Däremot skriver Statens va-nämnd i sitt beslut – och det kopierar förvaltningen ordagrant och klistrar in i sin bedömning:

”Varken bestämmelsens utformning eller förarbetena till vattentjänstlagen ger stöd för att en fastighetsägare med åberopande av 9 § skulle kunna föra talan om inskränkning av ett av kommunen beslutat verksamhetsområdet.”

Med andra ord:

”Av praxis följer således att en enskild fastighetsägare inte är behörig att initiera en inskränkning enligt 9 § LAV av ett befintligt verksamhetsområde.”

Och därför ska Solvarms begäran:

”avvisas, dvs. inte prövas i sak.”

Hör vi en myndighet som vill lösa ett problem? Ser vi en myndighet som vill komma överens med sina invånare? Upplever vi en myndighet som känner sig som ett serviceorgan till sina uppdragsgivare? Många frågor, enkelt svar… Nej…

Jag tycker att det är en närmast nedlåtande och provocerande attityd som samhällsbyggnadsförvaltningen visar Solvarm. Med hjälp av medvetna missuppfattningar och lek med ord så skjuter samhällsbyggnad frågan framför sig och undviker att komma till skott.

Kommunens tjänstemän och politiker kan nämligen helt enkelt strunta i om det är fastighetsägaren, dvs Solvarm, som ”begär”, ”initierar” eller ”ber” – och bara se till sakfrågan:

”[Kan Solvarms fastighet] undantas från tvångsanslutning till Vänersborgs kommuns verksamhetsområde för VA (vatten och avlopp).”

För saken är den att det kan dom!

Och det skriver förvaltningen, och Statens va-nämnd, också:

”Bestämmelsen i 9 § ger kommunen möjlighet, då förutsättningarna för detta är uppfyllda, att inskränka verksamhetsområdet.”

Alltså, politikerna i samhällsbyggnadsnämnden (möjligtvis måste frågan till politikerna i fullmäktige, jag vet inte riktigt) kan undanta Solvarm från att ansluta sig till kommunens VA. Det är politikerna i Vänersborg som beslutar om en fastighet ska anslutas – inte staten, inte någon domstol, inte några tjänstemän. Det är politikerna i Vänersborgs kommun som bestämmer.

Så vad pratar förvaltningen om, vad håller nämnden på med? Är det inte bättre att de tar tag i sakfrågan – och fattar ett beslut! Bestäm att Solvarm slipper att ansluta sig. Var tacksamma för att det finns ett sådant här naturhus i Vänersborg.

Det är otroligt…

Samhällsbyggnadsförvaltningen har också sett en begäran från Solvarm i hans brev, om att bli befriad från anläggningsavgiften. Jag ser kanske inte det, det är i varje fall inte tydligt. Men det kanske är lika bra att samhällsbyggnadsnämnden avslår det också – när den ändå håller på.

Fast nu är jag kanske lite väl negativ…

Samhällsbyggnadsförvaltningen skriver:

”Vad avser begäran om att befrias från anläggningsavgift enligt 24 § LAV kan det konstateras att någon sådan skyldighet ännu inte inträtt med hänsyn till att fastighetsägarna inte informerats om förbindelsepunkten (se 25 § 1 LAV).”

Rätt ska vara rätt. Förbindelsepunkten är ännu inte kommunicerad med Solvarm. Det betyder att då behöver inte nämnden ta upp den här sakfrågan heller…

Resultatet av kommunens handlande, eller brist på, är att Solvarm aldrig får något avslut på den här historien. De tvingas leva i ovisshet och osäkerhet. Och en massa tid måste användas till att skriva inlagor och att dokumentera osv. Istället för att ägna tiden åt utveckla sitt hus och sprida sitt fantastiska miljötänk och sina praktiska lösningar till fler människor.

Det är också så att kommunen kan hitta på fler sätt att sätta käppar i hjulet för sina invånare. Men det återkommer jag till.

För att få ett svar är det bäst att ställa en fråga ….

Någon gång kan det behövas många frågor. Eller också måste samma fråga upprepas. I kommunstyrelsen har vi ställt frågan, det är ett sammanträde där offentligheten inte har tillträde. Protokoll från kommunstyrelsen berättar om beslutsförslag och vilka beslut som fattats. Diskussionen, det politiska samtalet, återges inte i protokollet.

Det handlar om ett förslag från kommunstyrelsens ordförande, Marie Dahlin, S, det handlar om projektet ”Social inkluderingspott”. I kommunstyrelsen samlade hennes förslag sju röster, åtta ledamöter röstade inte för hennes förslag. Vi har tidigare utförligt berättat hur det hela gick till och vi har skrivit om att förslaget kommer att finnas med i förvaltningarnas och nämndernas arbete under två-tre hektiska månader.

Här våra tidigare inlägg:

Social inkludering, att arbeta mot fortsatt segregation, att lyckas med integration – överallt tycks man vara överens om att den stora utmaningen ligger här, att uppgiften måste tas på största allvar och att skyndsamma lösningar krävs. Men det finns också en insikt om att en god planering är en förutsättning. Det civila samhället med alla dessa frivilliga och ideella krafter vet att det gäller att göra rätt från början, krafterna är inte outtömliga. Staten har helt andra muskler och gott om resurser. Här tycks besluten tar tid, alldeles för ofta för mycket tid. Men ursäkten är godtagbar: Staten vill försäkra sig om långsiktighet för sina program. Här ett exempel – och lägg märke till att som alltid i liknande sammanhang – konstateras det att bakgrunden finns i ”en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet”;

Mer information om regeringens program finns här.

Här i Vänersborg samlas nämnderna till sina mars-möten. På kallelserna står inget om den stora frågan som sysselsätter samtliga förvaltningschefer och deras staber: Hur klarar vi kommunstyrelsens anvisningar för det fortsatta arbetet med mål- och resursplanen för 2019? Hur bemöter vi nedskärningar? Hur skall vi se på löften om att kunna dra nytta av den sociala inkluderingspotten?

Även om det inte står på dagordningen nu, så kommer våra ledamöter att ställa frågan: Hur går tankarna? Hur hanterar ni anvisningen?

Och även här är det mer eller mindre slutna sammanträden, även här redovisar protokollen varken frågorna eller svaren.

Därför går vi ett steg längre och ställa interpellationsfrågor i kommunfullmäktige. Fördelen är frågorna är offentliga i förväg, skriftliga svar måste läggas på ledamöternas bord. Och allmänheten har tillträde till fullmäktige i Festsalen i Folkets Hus eller tillgång till den i närradio direktsända debatten.

Här våra interpellationer:

DÅK 2018

Den 17 mars genomfördes Vänsterpartiet i Jönköpings län distriktsårskonferens i Folkets hus i Vaggeryd.

En ny verksamhetsplan har antagits och en ny distriktsstyrelse valdes under ledning av vår fantastiska mötesordförande Eva- Britt Svensson.

 

 

 

Ta ansvar, socialdemokrater!


Förstärkning och bekräftelse är vad det handlar om i den politiskt-mediala världen.
Någon säger ”ta människors oro på allvar”, och inom kort förstår alla precis vilken oro det gäller (oron över utlänningarna) och börjar ta den på allvar. När man istället kunde ha valt att ta på allvar den både vanligare och mer relevanta oron för att bli arbetslös, utförsäkrad eller förklarad oduglig.
Någon säger ”vad människor vill ha är lag och ordning” – vilket är en helt rimlig önskan, för övrigt, som inte många är emot! – och vips så är de på, de borgerliga partierna, en allians dit socialdemokratin gör sitt bästa att bli tillhörig, och travar repressiva förslag på varandra. Från att sätta in militären till att dra in försörjningsstödet.
Arbetsmarknadsminister Johansson sa det till och med själv: Det är inget stort problem att immigranter inte lär sig svenska. Men hon ville ändålova att den ringa procenten ska bestraffas! Ty Johansson tror att det är en klok taktik att låta som alla andra borgerliga partier och ge alla oroliga svenskar ännu en chans att få se någon annan sate sättas dit. Så som Alliansen gjorde i fusk-valet – ja, de fuskade inte i själva valet, men de lovade att jaga och klämma åt alla som fuskar. Såklart att ”människors oro” dämpades då, när de fick känna sig lite duktiga av att ha fyllt i alla blanketterna rätt så de skulle få behålla sjukpenningen ännu en tid medan ”fuskarna” råkade illa ut. Det gick nästan att skapa en sorts folksolidaritet på så vis: hederliga mot fuskare.
     Idag går gränsen mellan etniska svenskar och resten. Och en efterklang av ”fuskar”-resonemanget ekar här.
     De borgerliga och S vill med alla medel skapa en sorts folksolidaritet av vi mot dem, där oroliga människor ska låta sig lugnas av att någon annan åker dit.
     De borgerliga har aldrig velat att solidariteten omfattar hela arbetarklassen med udden riktad uppåt, mot dem som lever gott på andras arbete, mot de sviniga ärkefuskare som gömmer våra skattepengar i miljardärsparadis. Hur socialdemokratin hamnade på samma linje är delvis oförklarlig.
En förklaring är att de suttit vid makten för länge, är bästisar med storfinansen och byter styrelsepositioner som samlarbilder. 
En annan förklaring är den om förstärkning och bekräftelse. De tror faktiskt att det går att vinna ett val genom skyddande likhet – någon hjärnkraft att tala om har väl inte funnits inom S sedan Palmes tid.
Den delvisa oförklarligheten ligger i förhållandet till immigranterna. Det gigantiska kvaddandet av all logik som krävs för att sparka bort ”vi bygger inga murar” och kasta in dagens stängsel- och strafftänkande. Vad var det som hände? I vems skalle började det spöka?
Socialdemokratin brukar berömma sig av att ”ta ansvar”. Finns det INGEN kvar där i bunkern på Sveavägen som kan göra det?
Media har redan bestämt att vi kommer att få ett rasse-val i september. Istället för att ta ansvar hänger de fegt på, de som tidigare var ett arbetarrörelseparti.

Kom in från kylan ….

Visst, det var rätt tänkt – att planera för årets första Röda Lördag i mitten av mars. Det brukar vara lagom dags att komma igång igen. Men nu var det kallt, rejält kallt. Solen var dock framme, så det gick att hålla ut fulla två timmar. Det värmde också att fler partikamrater valde att ansluta, ett gott tecken med mindre än sex månader kvar till valdagen. Och så många som stannade till och lyssnade. Det vår Liza Sörqvists förtjänst i första hand. I våra tal följde vi upp en utförlig redovisning i den lokala tidningen om fattigpensionärers stora antal och deras situation i vår region. Vi redovisade också varför Vänsterpartiet ändrade sitt ställningstagande och motsätter sig den snabba avvecklingen av kommunens serviceboenden.

Tillbaka i värmen igen. På olika håll förbereder sig våra förtroendevalda på nämndsmöten under den kommande veckan. Visserligen är det först i april som förvaltningarna skall lägga fram underlag för nämnder i den dystra frågan om kommunstyrelsens anvisningar från slutet av februari. Men Vänsterpartiet kommer att ställa frågan nu: Hur hanterar ni kommunledningens besked att alla skall klara sig med mindre resurser 2019 än de belopp som tilldelades för löpande verksamhetsår 2018? Frågan finns inte på någon kallelse – men det ska inte hindra  oss från att vilja veta.

I övrigt finns för var och en gedigna buntar med handlingar att läsa sig in på. Men det har inte hänt hittills och det ska inte heller hända framöver – Vänsterpartiets förtroendevalda är pålästa när sammanträdet sätter i gång.

Barn- och utbildningsnämnden måndag

Kultur- och fritidsnämnden måndag

Samhällsbyggnadsnämnden torsdag

Socialnämnden torsdag