Kategoriarkiv: Rikshemsidan

Stöd de strejkande – stoppa utvisningarna till Afghanistan

Ett 60-tal ensamkommande unga flyktingar sittstrejkar på Mynttorget utanför Riksdagen i Stockholm. Deras mål med strejken är att stoppa utvisningarna till Afghanistan, ett land som svenska UD anser är så pass farligt att svenskar avråds från att överhuvudtaget åka dit.
– De kräver att bli lyssnade på – att vuxenvärlden ska erkänna deras situation och använda sin makt för att göra något för att stoppa utvisningarna till Afghanistan, ett krav som Vänsterpartiet självklart stödjer, säger Christina Höj Larsen, Vänsterpartiets migrationspolitiska talesperson, som besökte ungdomarna redan i söndags när strejken inleddes.

Ungdomarna har tillsammans skrivit ett öppet brev till Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik där de kräver att han stoppar myndighetens utvisningar till Afghanistan. De kämpar för en förändring i det Sverige som är deras nya hemland.  Sittstrejken har också angripits av nazister

– Efter attacken är det ännu viktigare att alla som kan åker till Mynttorget och visar solidaritet med ungdomarna genom att sitta med dem en stund och prata med dem. Vi måste tillsammans stoppa utvisningarna till Afghanistan, ett land som inte erbjuder annat än extrem otrygghet och dödlig fara. Vi måste låta dem leva sina liv i trygghet. Du som har möjlighet: gå dit och sitt en stund, lyssna och prata med dem, säger Christina Höj Larsen.
– De här barnen visar med sitt exempel hur kampen mot regeringens inhumana flyktingpolitik måste fortsätta med förnyad energi. Vi måste tillsammans få regeringen att riva upp de omänskliga lagar som drevs igenom förra sommaren, av hänsyn till att Sverige behöver ”andrum”.
– Är det några som behöver andrum är det dessa barn.

Jonas Sjöstedt om regeringsombildningen

Tidigare idag kom beskedet att Stefan Löfven ombildar regeringen, som en konsekvens av turerna kring hanteringen av Transportstyrelsens IT-system. Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt är positiv till beskedet.

 

Hur ser du på Stefan Löfvens beslut att ombilda regeringen?
– Vi tycker att det är bra. Det är nödvändigt att den minister som har ansvar för Transportstyrelsen får avgå och det är något vi har begärt. Vi tycker också att det är bra att Stefan Löfven inte böjer sig helt för Alliansen utan försvarar Peter Hultqvist.

Du är kritisk till att Alliansen valde att lägga misstroendevotum mot tre av regeringens ministrar. Två av dem, Anders Ygerman och Anna Johansson, avgår i samband med ombildningen av regeringen. Peter Hultqvist blir kvar och i höst kommer det ske en missförtroendeomröstning gentemot honom i riksdagen. Hur kommer V att agera där?
– Vi kommer inte att stödja misstroendeförklaringen. Alla inblandade kommer att granskas i KU och det är bra. Där vill vi även att den tidigare borgerliga regeringen ska granskas.
– Det alliansen gör nu är att försöka skapa så stor skada som möjligt.

V avser att KU-anmäla förra Alliansregeringen för outsourcingen av IT-systemen på Transportstyrelsen. Varför då?
– Problemen började när förra regeringen tog beslut om att lägger ut hanteringen av det här mycket känsliga systemet på ett privat företag. De har en naiv övertro på privatiseringar, viktiga funktioner ska inte kunna läggas ut på det här viset. Alliansen bär ett stort ansvar för det som har skett och måste nu granskas.

Två regeringar och privatiseringsvurmen bär ansvaret för IT-skandalen

– Den senaste tidens avslöjanden om Transportstyrelsen är mycket allvarliga. Sveriges säkerhet har inte tagits på allvar och den personliga integriteten har inte skyddats, säger Jonas Sjöstedt.

Vänsterpartiet anser att regeringen Reinfeldt bär ansvaret för att ytterst känslig information läckt ut till obehöriga, genom att de initerade privatiserinen av en statlig myndighets register, och att sittande regering är ansvarig för hur frågan har hanterats och är bär nu ansvarer för att reda upp situationen.

Vänsterpartiet vill gå till botten med affären i sin helhet och avser att KU-anmäla den forna alliansregeringen för att ha privatiserat Transportstyrelsens register. Ansvariga ministrar under alliansregeringen måste kliva fram och redogöra för hur frågan hanterades; när beslut om upphandling fattades och varför ingen säkerhetsbedömning tycks ha gjorts eller funnits med i upphandlingsunderlaget.

– Vi välkomnar de KU-anmälningar som har gjorts mot berörda statsråd, men i frågan om misstroendevotum kommer vi inte att stödja ett sådant vad gäller försvarsmininster Peter Hultqvist eller inrikesminister Anders Ygeman. Däremot anser vi att infrastrukturminister Anna Johansson bör avgå, säger Jonas Sjöstedt.

– Regeringen bör dock sitta kvar och vi välkomnar Stefan Löfvens förslag att begränsa förekomsten av outsourcing efter skandalen på Transportstyrelsen, men det är inte tillräckligt, säger Jonas Sjöstedt.

Vänsterpartiet anser att det inte ska vara tillåtet att privatisera den här typen av känsliga register överhuvudtaget och kräver att en ordentlig genomlysning görs vad gäller samtliga myndigheters säkerhetssystem.

Vänsterpartiet avslog år 2010 hela proposition 2010/11:46 Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål – genomförande av direktiv 2006/24/EG, vilket innebar att vi var emot all form av lagring av data kring bilregister utanför Sveriges gränser.

Värna pensionärerna och inte pensionssystemet

I dag har många äldre i Sverige en pension som är så låg att det är svårt att klara sig på den. En avbiten tand som gör att månadens räkningar måste klaras med hjälp av lån från barnen. En trasig vinterkänga som gör att barnbarnens julklappar får bli mest symboliska. Och en radda av uteblivna biobesök och middagar med goa vänner som aldrig blir av för pengarna är slut långt innan månaden är det. Så är livet för mängder av människor som har jobbat hela sina liv, slitit hårt och byggt upp det samhälle vi har i dag. Det skriver Jonas Sjöstedt i Expressen.

Vi vill göra om pensionssystemet eftersom för många har alldeles för låga pensioner. Vi accepterar inte att kvinnor och arbetare missgynnas. Men eftersom vi är utestängda från att påverka själva pensionssystemet så har vi fått hitta andra vägar att förbättra för de äldre. När vi har förhandlat budget med regeringen så har vi varit med och tagit bort den så kallade pensionsskatten för de med allra lägst pension och drivit igenom höjt bostadstillägget, höjt tandvårdsbidrag och avgiftsfri öppen hälso- och sjukvård från 85 års ålder.

Men det behövs mer. I höstens budgetförhandlingar kommer Vänsterpartiet att driva på för att höja garantipensionen. Vi föreslår att den höjs med 200 kronor i månaden. Det skulle även göra att bostadstillägget för pensionärer ökade eftersom det är kopplat till garantipensionen. Höjningen skulle kosta 800 miljoner kronor. Det är mycket pengar, men ska ses mot bakgrund av att Sverige är rikare än någonsin. Det finns fler miljardärer här är vad det någonsin gjort förut. Att i det läget låta hundratusentals äldre leva på en alldeles för låg pension är inte anständigt.

Läs hela artikeln i Expressen

Miljardsatsning på bättre arbetsvillkor för vårdpersonal

Vänsterpartiet har i budgetförhandlingarna med regeringen förhandlat fram 2 miljarder per år som ska gå till att förbättra arbetsvillkoren för vårdanställda. Satsningen är tänkt att bli permanent.

Satsningen innebär att de 2 miljarderna fördelas ut till landstingen för att de ska kunna förbättra personalsituationen, se över arbetsvillkor, erbjuda kompetensutveckling, öka bemanningen och utveckla arbetssätt för att vårdpersonal ska vilja – och orka – arbeta kvar inom hälso- och sjukvården.

– Vi är mycket glada över den här framgången i budgetförhandlingarna med regeringen. Vi vet att personalen sliter hårt inom vård- och omsorgsyrkena och att framför allt kvinnor blir sjuka av sin arbetsmiljö. Den trenden måste vi bryta och det brådskar, säger Ulla Andersson, ekonomisk politisk talesperson för Vänsterpartiet.

Enligt Sveriges kommuner och landsting behöver 85 000 nya undersköterskor anställas i hälso- och sjukvården och äldreomsorgen till 2022.

– För våra landsting runt om i landet blir de här pengarna ett mycket välkommet tillskott. Det ger dem  möjlighet att se över hur de kan förbättra arbetssituationen för sin vårdpersonal. Tanken är att fack och landsting i regionerna gemensamt ska bestämma på vilket sätt pengarna bäst kan användas. Det ser olika ut i olika landsting, och därmed skiljer sig behoven åt, säger Ulla Andersson.

De 2 miljarderna till förbättrade arbetsvillkor och arbetsmiljö kommer att komma landstingen till del redan med start 2018.

V överklagar Nordiska motståndsrörelsens polistillstånd

Vänsterpartiet överklagar polisens beslut om att ge Nordiska motståndsrörelsen, NMR, tillstånd att närvara i Almedalen.

Tidigare i vår beslutade Region Gotland att hyra ut mark till NMR. I samband med det gav polisen gruppen tillstånd att hålla så kallad allmän sammankomst under politikerveckan. Detta överklagar nu Vänsterpartiet till polisen.
– Almedalsveckans syfte är att utveckla demokratin genom ett öppet samtal mellan politiska partier, civilsamhällets organisationer och allmänheten. Att tillåta en nazistisk våldsbejakande organisation att vara där motverkar syftet, säger Mia Sydow Mölleby, gruppledare för Vänsterpartiet och ledamot i VU.
Lokala ombudsmän för samtliga riksdagspartier är huvudarrangörer för politikerveckan i Almedalen. De ser nu över reglerna inför nästa år, men Vänsterpartiet menar att det redan i år finns grund för att förbjuda NMR:s närvaro.
– Nordiska motståndsrörelsen använder våld och hat och hot som politisk metod och att se över riktlinjerna till nästa år är inte tillräckligt. De förvägrar andra människors möjligheter att uttrycka sig och delta i samtalet. Så kan vi inte ha det, fortsätter hon.
För med information kontakta:
Mia Sydow Mölleby
Gruppledare i riksdagen och ledamot i VU
070-633 71 89

Vänsterpartiets presstjänst
070 620 00 64 (ej sms)

 

Ung Vänster får rätt om statsbidraget

Förvaltningsrätten ger Ung Vänster rätt i sin överklagan av Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågors (MUCF) beslut att neka statsbidrag. Enligt domen saknar myndigheten författningsstöd för sitt avslag, och Förvaltningsrätten upphäver därmed beslutet.
– Beslutet är en seger för ungas egna organisering och vårt demokratiska inflytande. Förvaltningsrätten slår fast att vi behandlats felaktigt av MUCF, det visar att det inte går att ge sig på oss unga hur som helst. Att Förvaltningsrätten ger Ung Vänster rätt är en upprättelse för våra medlemmar, men också för alla unga som vill påverka samhället utan att det hindras av godtyckliga myndigheter. Det är inte myndigheterna som ska sätta villkoren för ungas organisering, utan vi själva, säger Ung Vänsters förbundsordförande Henrik Malmrot.

Ung Vänster påtalade i en skrivelse till MUCF i december att eftersom beslutet var överklagat borde man avsätta medel för att kunna utbetala bidraget när Förvaltningsrätten avgjort.
– Nu är det upp till MUCF att göra om och göra rätt. Myndigheten svarade avvisande på vår uppmaning om att avsätta pengar. Det visar på ett nonchalant förhållningssätt till rättssäkerhet, vilket nu också bekräftas av rätten. Vi förväntar oss att få bidraget eftersom vi uppfyller villkoren, nu är det upp till MUCF att leva upp till sitt uppdrag, avslutar Malmrot.

I överklagan anförde Ung Vänster att man uppfyller de villkor för rätt till bidrag som uppställts i förordningen och att MUCF saknar lagligt stöd för att avslå ansökan. Förvaltningsrätten skriver i sin bedömning att: ”Det finns inte någon bestämmelse i förordningen som ger uttryck för att rätt till bidrag förutsätter att sökande organisation har en god ekonomisk redovisning.” Samt: ”Hänsyn bör även tas till det aktuella bidragets syfte att stödja barns och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället och inte verksamhetens resultat.”

Bakgrund: Det var efter att ha beviljats statsbidrag 2011-2016 som Ung Vänster i december nåddes av beskedet om att deras ansökan för 2017 avslagits av MUCF. Motiveringen löd att organisationens ekonomiska hantering inte ansågs tillräckligt god, trots att man i samma utskick meddelade att Ung Vänsters ekonomiska redovisning för 2015 godkänts av myndigheten. I sin överklagan anförde Ung Vänster att MUCFs agerande strider mot förvaltningslagen och allmänna rättsprinciper eftersom man ställt upp nya villkor för statsbidraget utan att meddela dem. Ung Vänster lämnade också in en ny rapport från den oberoende revisorn som visar att förbundets ekonomihantering är god.

 

För mer information, kontakta:

 

Elin Morén, informationssekreterare

0725 878 685

[email protected]

Säsongsavslutning av Snack med Sjöstedt

I del 4 och säsongens sista Snack med Sjöstedt gästades showen av Linnea Claeson, handbollsspelaren som toppar årets lista över framtidens makthavare på grund av sin kamp mot näthat och sexuella trakasserier, poeten och artisten Emil Jensen samt ­Bilan Osman, samhällsdebattören och journalisten som jobbar på stiftelsen Expo.

Samtalen i detta avsnitt handlade om allt i från sexuella trakasserier, nazism, näthat och fördomar mot religiösa symboler till elitidrott, poesi, turnéliv och semesterresor. Nu tackar vi för den här säsongen och tar vi en paus över sommaren. Självklart återkommer vi med nya spännande avsnitt till hösten.

Tidigare har Snack med Sjöstedt gästats bland annat av Pia Sundhage, Henrik Schyffert och Bianca Kronlöf. Se alla avsnitt här: http://www.vansterpartiet.se/snack-med-sjostedt

Vård ska ges efter behov – inte efter vem som har råd att betala

Om du blir sjuk och behöver sjukvård, då ska du vara trygg i att ingen med mindre behov tränger sig före. Vården ska fördelas efter vilka behov vi har, inte efter vem som har en dyr privat sjukvårdsförsäkring. Det skriver Jonas Sjöstedt idag på Aftonbladet Debatt.

Det är principer som har ett mycket stort stöd bland svenska folket. Ändå är de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna emot att säkra och förtydliga att det är det som ska gälla.

Vänsterpartiet vill däremot tillsammans med regeringen göra det tydligt att inom ramen för den offentligt finansierade vården ska ingen trängas undan av de med privat försäkring.

För att det inte bara ska vara fina ord utan verkligen gälla, så vill vi ha en lag om att det skrivs in i de avtal som landstingen har med privata vårdbolag. Vi vill också att när arbetsgivaren köper en sjukvårdsförsäkring ska det beskattas precis som alla andra förmåner, inte stödjas med skattefrihet.

Det skulle ge resurser som vi kan lägga på den vanliga vården som är öppen för alla.

Alla vill att de gemensamma sjukhusen och vårdcentralerna verkligen fungerar. Det vill både vd:n och den ensamstående mamman med skral ekonomi. När vi blir sjuka är vi lika. Då är vi människor som behöver vård.

Läs hela artikeln i Aftonbladet

Framtidens makthavare jagar nättroll, spelar handboll – och gästar Jonas Sjöstedts talkshow

Handbollsspelaren Linnea Claeson toppar årets lista över framtidens makthavare på grund av sin kamp mot näthat och sexuella trakasserier.  Tisdag den 30 maj gästar Linnea också Jonas Sjöstedts egen talkshow ”Snack med Sjöstedt” .
–  Vänsterpartiet är ett feministiskt och socialistiskt parti och det är klart att inte jag heller har undgått Linnea Claeson engagemang och motattacker mot nätrollen. Det ska bli roligt att få prata med Linnea, som blivit en stor förebild för så många unga på kort tid, säger Jonas Sjöstedt.

Även artisten Emil Jensen och journalisten Bilan Osman kommer till denna fjärde omgång av ”Snack med Sjöstedt”. Emil Jensen har blivit en älskad poet och artist genom sina underfundiga och samhällsengagerade texter som både framförs i böcker, skivor och mellansnack. Hans senaste  föreställning är ”Flyktpotatis” , och handlar om människor som på olika sätt är på flykt. Bilan Osman har skrivit mycket om antirasism och religion och är en uppmärksammad samhällsdebattör som arbetar för Expo.
–  Jag uppskattar både Emil och Bilan mycket och tror att vi kan få spännande samtal, om konst och politik och vad som krävs för att skapa ett samhälle där alla kan räta på ryggen, säger Jonas Sjöstedt.

”Snack med Sjöstedt” håller som vanligt till på restaurang Landet, LM Ericssons väg 27 i Hägersten.

Tiden är 19.30-20.30.

Vi sänder också programmet direkt via vår facebooksida: www.facebook.com/vansterpartiet

 

För mer information:

Åsa Mattsson
Pressansvarig (V)
070-338 25 39

Örjan Rodhe
Pressekreterare till Jonas Sjöstedt
073-781 09 57

Vänsterpartiets pressjour
070-620 00 64