Kategoriarkiv: Rikshemsidan

Europarådet sätter Turkiet under stark övervakning

Europarådets Parlamentariska Församling beslutade den 25e april att sätta Turkiet under en fullständig övervakning mot bakgrund av de omfattande kränkningarna av mänskliga rättigheter som ägt rum i landet under senare tid.
–  Jag är mycket glad över beslutet och hoppas att det kommer att sätta press på den turkiska regimen och President Erdogan, säger Lotta Johnsson Fornarve,  den enda riksdagsledamoten från Sörmland som ingår i den svenska delegationen som totalt består av 12 ledamöter från olika partier.

Det är första gången någonsin i Europarådets historia som ett medlemsland sätts under full övervakning efter att den tidigare övervakningsprocessen avslutats. En tydlig signal som innebär att världens ögon nu riktar sig mot Turkiet, något som kan vara till stor hjälp för de demokratiska krafter som fått se sina rättigheter kraftigt begränsas under senare tid.
–  Det steg som Europarådet nu tar är både drastiskt och nödvändigt. De brott som sker mot de mänskliga rättigheterna i Turkiet är helt oacceptabla och det är mot den bakgrunden bra och viktigt att Europarådet agerar med kraft, säger Lotta Johnsson Fornarve.
–  Jag hoppas nu att EU kommer att följa Europarådets exempel och öka trycket mot Erdogan som gång på gång brutit mot de grundläggande mänskliga rättigheterna.

För mer information:

Lotta Johnsson Fornarve, riksdagsledamot (V)
+4672-5383947

Vänsterpartiets presstjänst:
070-620 00 64

Jonas Sjöstedt håller tal i Alingsås och Göteborg 1 maj

På måndag 1 maj talar Jonas Sjöstedt i Åmanska parken i Alingsås och på Gustaf Adolfs torg i Göteborg.

Tid och plats:

Talet i Alingsås börjar cirka klockan 11.20 i Åmanska parken. Talet i Göteborg på Gustaf Adolfs torg börjar cirka klockan 15.25.

Klockan 13.00 är media välkomna till pressträff med Jonas Sjöstedt utanför Svartedalens äldreboende, Svartedalsgatan 2, Göteborg.

För mer information:
Jessica Nordh, pressekreterare till Jonas Sjöstedt, 073-076 22 90
Vänsterpartiets presstjänst, 070-620 00 64 (ej sms)

Otillräckligt skydd mot stora hyreshöjningar vid renovering

Idag överlämnade Hyresgästutredningen sitt betänkande ”Stärkt ställning för hyresgäster” till regeringen. Utredningen föreslår bland annat att det ska tas större hänsyn till hyresgästernas intressen när värden vill bygga om eller renovera. Den kommande hyreshöjningen ska däremot enbart uppges i information till hyresgästen om det är överenskommet, det blir inget krav.
–  Vänsterpartiet hade önskat att en eventuell hyreshöjning förhandlades redan innan man sätter igång med åtgärderna. Nu blir utredningens förslag inte ett tillräckligt skydd mot för stora hyreshöjningar, säger Nooshi Dadgostar, bostadspolitisk talesperson i Vänsterpartiet.

När det gäller andrahandsuthyrning föreslås inte heller förändringar i de skyhöga andrahandshyrorna som tillåts nu.
– Det är märkligt att alla hyresrätter inte värderas på samma sätt i våra städer – utan att andrahandshyror i just privatbostäder ligger så mycket högre, säger Nooshi Dadgostar.
– För oss är det uppenbart att hyresgästernas ställning behöver stärkas kraftigt på bostadsmarknaden och det gäller särskilt dem som i bostadsbristen tvingas hyra för oskäliga hyror i andra och tredje hand.

För mer information:

Nooshi Dadgostar
Bostadspolitisk talesperson (V)
073-669 49 91

Vänsterpartiets presstjänst
070-620 00 64

V kritiskt till obligatoriskt skolval

Igår överlämnade skolkommissionen sitt slutbetänkande till regeringen. Vänsterpartiet är i delar positiv till rapporten och menar att den tillsammans med utredningen om vinster i välfärden skapar ett underlag till arbetet med en jämlik skola för alla barn.

Skolkommissionen tillsattes 2015, bland annat på grund av de sjunkande svenska PISA-resultaten. Idag presenterar de sitt slutbetänkande till regeringen. Vänsterpartiet är positiva till att skolkommissionen bland annat sätter likvärdigheten i skolan i fokus, genom förslag om att öka behovsstyrningen av hur resurserna fördelas och riktade insatser till elevhälsan.  

– Det är av yttersta vikt att tilldelningen av resurserna till skolan blir mera anpassade efter behoven. Detta är ett bra steg mot att avskaffa dagens stelbenta och orättvisa skolpengssystem.

 

Att Skolkommissionen öppnar upp för ett ökat statligt ansvarstagande i skolan är också något Vänsterpartiet välkomnar.

– Vi har länge pratat om vikten av att staten borde ta över huvudansvaret för den svenska skolan. Kommissionens förslag är ett steg i rätt riktning, även om vi driver att huvudmannaskapet i sin helhet ska tas över av staten.

 

Däremot är Vänsterpartiet starkt kritiska till att skolvalet görs obligatoriskt och menar att det inte kommer minska segregationen eller öka likvärdigheten.

-Alla barn ska ha rätt till en bra utbildning. Barnens hemförhållanden ska inte vara det som avgör vilken skola de går på. Obligatoriskt skolval är en fortsättning på dagens system, som försämrat likvärdigheten och ökat segregationen. 

 

Sammantaget menar Vänsterpartiet att stora delar av den rapport skolkommissionen presenterar, tillsammans med utredningen om vinster i välfärden, utgör ett bra underlag för att skapa en jämlik skola med hög kvalitet i undervisningen för alla barn. 

– För att skapa en likvärdig och högkvalitativ skola krävs det systematiska förändringar. Stora delar av rapporten är steg i rätt riktning, men vi vill gå längre. 

För mer information:

Vänsterpartiets presstjänst
070-620 00 64

Reformer för en starkare välfärd

I förhandlingarna om vårpropositionen har Vänsterpartiet haft fokus på mer resurser till välfärden och ökad jämlikhet i syfte att återkomma med konkreta reformer för 2018. I arbetet med vårändringsbudgeten har tyngden legat på reformer inom välfärdsområdet. Vi har fortsatt arbetet som påbörjats där Vänsterpartiet tidigare fått igenom 10 miljarder till kommuner och landsting och stärkt ekonomi för bland annat barnfamiljer, arbetslösa och pensionärer. Det är ett arbete som leder till minskade klyftor, en bättre kvalitet i välfärden, fler jobb och bättre arbets- och levnadsvillkor för många.

I vårändringsbudgeten har Vänsterpartiets satsat på förlossningsvården, höjd kvalitet på introduktionsprogrammen, socialtjänsten, BUP, sommarjobb för unga och förstärkt bistånd till Burkina Faso.

Satsningar i vårändringsbudgeten

Satsning på förlossningsvård
Vänsterpartiet har i förhandlingarna lyft behovet av förstärkta resurser till förlossningsvården och är nu överens med regeringen om en satsning på 500 mnkr. Ett viktigt område är utbildning av fler barnmorskor så att man möjliggör fler vårdplatser. Ökade resurser till förlossningsvården var en av de satsningar Vänsterpartiet fick med i höstbudgeten 2015. Då gällde 200 miljoner kronor 2015 och därefter 400 miljoner kronor per år. De nya pengarna är alltså ett tillskott därutöver.

Satsning på höjd kvalitet i introduktionsprogram
För att stötta skolor med stora utmaningar i syfte att höja resultaten och förstärka likvärdigheten sker en satsning på höjd kvalitet i introduktionsprogram. Satsningen omfattar 150 mnkr och kommer att gå till åtgärder på gymnasieskolans introduktionsprogram, exempelvis språkintroduktion.

Satsning på socialtjänsten
Mot bakgrund av den fortsatt ansträngda situationen inom socialtjänsten, med en hög arbetsbelastning och svårigheter att rekrytera och behålla erfaren personal samt insatser riktade mot ensamkommande barn och unga, har Vänsterpartiet och regeringen kommit överens om tillförda medel till socialtjänsten. Satsningen är på 150 mnkr.

Satsning på BUP
Många barn och unga lider av psykisk ohälsa och behovet av ökade insatser från samhället är stort. En satsning på 100 mnkr ska bidra till en förstärkning riktad till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) inklusive första linjens psykiatri i primärvården.

Fler sommarjobb
10 000 fler unga ska få sommarjobb. Satsningen gäller dem som gått ut 9:an, första och andra årskursen i gymnasiet och är tänkt särskilt för dem som annars kan ha svårt att få ett jobb på egen hand. Det blir Arbetsförmedlingen som beslutar om fördelningen av medel och vilka som ska anordna sommarjobben; kommuner och landsting eller entreprenörer som de anlitar. Satsningen gör att ca 10 000 unga kan få sommarjobb i kommunerna redan i sommar och reformen omfattar 105 mnkr.

Burkina Faso
Burkina Faso är ett av världens absolut allra fattigaste länder nära hälften av invånarna är under 15 år. Vänsterpartiet och regeringen är överens om ett förstärkt bistånd till Burkina Faso. Pengarna kommer att fördelas av Sida och omfattar 200 mnkr.

Skrivningar i vårpropositionen

En starkare välfärd
Vänsterpartiet och regeringen är överens om behovet av förstärkta resurser i syfte att stärka svensk välfärd. Vi delar bilden av att det är nödvändigt med ytterligare resurser till sjukvården och vikten av investeringar i bostäder, service och social infrastruktur.

Trygga jobb
S.k. ”hyvling” där arbetsgivare i ett svep minskar arbetstiden för de anställda har lyfts fram som ett växande problem. Vänsterpartiet och regeringen har i vårpropositionen kommit överens om ett uppföljande arbete i syfte att behandla hur ett skydd av arbetstagares sysselsättningsgrad kan utformas för att motverka hyvling. Likaså har det uppmärksammats att det kan finnas behov av att stärka arbetstagarnas skydd så att de får rätt till ett arbetstidsmått som motsvarar den faktiska arbetstiden. Även detta ska följas upp.

En rättvis arbetsmarknad
Den svenska arbetsmarknaden är könssegregerad. Löner och arbetsvillkor i kvinnodominerade yrken är sämre än i mansdominerade och medan löneklyftan mellan män och kvinnor mycket långsamt har minskat de senaste decennierna har skillnaderna i inkomster istället ökat. De ökade klyftorna hänger också nära samman med vidgade skillnader i arbetsförhållanden. Förändringar som bryter undervärderingen av kvinnors arbete är centrala delar i en feministisk politik och av hög prioritet för Vänsterpartiet. Tillsammans med regeringen delar vi synen på att detta måste åstadkommas genom såväl direkta reformer som strukturella förändringar.

Motverka skatteflykt och bidragsbrott
Vänsterpartiet och regeringen har kommit överens om insatser för att förhindra skatteflykt. Regeringen avser därutöver att ändra i bidragsbrottslagen så att den även omfattar företag som utnyttjar systemen med t.ex. nystartsjobb eller andra former av lönestöd.

Översyn av modellen för avräkningar av biståndet
För att säkerställa transparens och bättre planeringsförutsättningar för biståndet ska regeringen genomföra en heltäckande översyn av modellen för avräkningar av kostnader för asylmottagandet. Modellförslag ska utarbetas i enlighet med den definition som används av OECD:s biståndskommitté DAC och den nya modellen för att beräkna avräkningarna ska användas i budgetpropositionen för 2018.

LSS och assistansersättningen
För människor med funktionsnedsättning är LSS en rättighetslagstiftning med avgörande betydelse. Lagen har både förbättrat levnadsvillkoren, möjliggjort ökat självbestämmande och skapat förutsättningar för ett mer självständigt liv. För Vänsterpartiet är det viktigt att den lagen inte kringgås och därför har det varit viktigt för oss att få in skrivningar om att lagens intentioner ska värnas

Arbetskläder i vård och omsorg
Vänsterpartiet och regeringen kom överens om en översyn av vad som hindrar kvinnor att få arbetskläder i äldre- och handikappomsorg. Anställda inom dessa områden är ålagda att bära arbetskläder, för att minska smittspridning, men får idag på många håll stå för detta själv. Under tiden översynen pågick inledde Arbetsmiljöverket för egen del en översyn av föreskrifterna. Det innebär att anställda inom de berörda områdena kommer att garanteras arbetskläder från och med början av 2018 och att det görs tydligt att det är arbetsgivaren som ska stå för arbetskläderna.

Se Ulla Anderssons pressträff här:
https://www.facebook.com/vansterpartiet/videos/10155627093790348/

V: Vi har starkt skydd för aborträtten

Barnmorskan Ellinor Grimmark som nekats anställning för att hon vägrat utföra aborter förlorar fallet i Arbetsdomstolen. Liksom tidigare tingsrätten anser inte Arbetsdomstolen att hon utsatts för diskriminering.
–  Ett mycket viktigt ställningstagande, även om det var väntat. Det visar att vi har ett starkt skydd i lagstiftningen mot antiabortlobbyns nya försåtliga metoder för att underminera fri abort, för det är vad som står på spel, säger Rossana Dinamarca, Vänsterpartiets feministiska talesperson.  

Barnmorskan Ellinor Grimmark nekades 2014 anställning inom Region Jönköping på grund av att hon vägrade utföra aborter under hänvisning till sin kristna tro och så kallad ”samvetsfrihet”.
Fallet har fått stor uppmärksamhet efter att det kommit fram att Ellinor Grimmark får ekonomisk uppbackning från en av världens mäktigaste kristna lobbyorganisationer, Alliance Defending Freedom.
–  Att försvara aborträtten är grundläggande i kampen för kvinnors rättigheter. Nu har det fastslagits ännu en gång att abortvård ingår för den som vill arbeta som barnmorska i Sverige, säger Rossana Dinamarca.

För mer information:

Vänsterpartiets presstjänst
070-620 00 64

Henrik Schyffert gästar Jonas Sjöstedts talkshow

Tisdagen den 18 april är det tredje gången som Jonas Sjöstedt är värd för egna talkshowen ”Snack med Sjöstedt” . En av gästerna är komikern Henrik Schyffert, just nu aktuell med hyllade föreställningen  ”Var inte rädda” som han är på turné med i Sverige.
–  När jag hörde Schyffert skämta på ”Skavlan” om att det är krångligt att vara vänster så kände jag att det här måste vi ju reda ut. Vi skickade snabbt en inbjudan till talkshowen och det är väldigt roligt att vi fick ett lika snabbt ja tillbaka, säger Jonas Sjöstedt.

De andra gästerna i ”Snack med Sjöstedt” är Paulina de los Reyes, professor i ekonomisk historia vid Stockholms Universitet, som bland annat skrivit om Husbykravallerna och har mycket att säga om utvecklingen i utsatta förorter och vad som händer i Sverige efter terrordådet. Och Ida Östensson, en av initiativtagarna till Fatta och grundare till Make Equal, som bland annat kommer att prata feminism, machokultur och näthat med Jonas Sjöstedt.
–   I den tid vi lever i nu, när många känner oro och rädsla, så känns det extra viktigt att kunna samlas och bjuda in till mångsidiga och visionära samtal om samhället och politiken, säger Jonas Sjöstedt.

”Snack med Sjöstedt” håller som vanligt till på restaurang Landet, LM Ericssons väg 27 i Hägersten.

Tiden är 19.30-20.30.

Vi sänder också programmet direkt via hemsidan www.vansterpartiet.se

 

För mer information:

Åsa Mattsson
Pressansvarig (V)
070-338 25 39

Jessica Nordh
Pressekreterare till Jonas Sjöstedt
073-076 22 90

Vänsterpartiets pressjour
070-620 00 64

Vänsterpartiet välkomnar S-kongressens beslut att stoppa vinstjakten

– Vi välkomnar S-kongressens beslut i vinstfrågan och ser fram emot att slutföra arbetet tillsammans med regeringen i enlighet med vår överenskommelse, säger Jonas Sjöstedt, partiledare för Vänsterpartiet, med anledning av att den socialdemokratiska kongressen idag har beslutat att skärpa politiken när det gäller vinster i välfärden. 

Enligt det antagna förslaget heter det att ”det behövs ett regelverk som sätter stopp för vinstjakt i skola, vård och omsorg”. Inför S-kongressen hade den socialdemokratiska partistyrelsen nästan bara talat om att begränsa vinsterna i skolan, men majoriteten ville annorlunda.
– Vi vet att de flesta socialdemokrater, liksom majoriteten av svenska folket, tycker som Vänsterpartiet och vill ha bort vinstjakten helt ur välfärden. Det var till slut dags för den egna partiledningen att inse det. Det är en seger för välfärden och demokratin att vi nu närmar oss den punkt då vinstjakten blir ett minne blott i svensk välfärd, säger Jonas Sjöstedt.

För mer information

Jessica Nordh
Pressekreterare till Jonas Sjöstedt
073-076 22 90

Vänsterpartiets presstjänst
070-620 00 64

Minnesceremoni vid Stockholms stadshus

Vice partiledare Ulla Andersson närvarade vid minnesceremonin vid Stockholms stadshus idag för att hedra offren efter fredagens våldsdåd.

– Det kändes fint och viktigt att få vara med och hedra offren, samt att få tacka räddningstjänst, sjukvårdspersonal och polis för deras viktiga och oerhört proffsiga arbete i fredags.

Våra tankar går tilll de drabbade

Det som har hänt är en nationell tragedi. Vi tänker på de som har förlorat sina liv. Och vi tänker på deras mammor, pappor, deras barn och deras älskade. Alla de som har drabbats av detta fruktansvärda dåd.

För mig har Stockholm, alltid varit en trygg plats. Jag var själv på väg att hämta mina barn när jag nåddes av det hemska budskapet.

Det är en tid av oro och just därför så viktigt att vi behåller lugnet. Vi ska inte låta oss skrämmas och bli rädda för varandra, utan hjälpa varandra. Vi ska hålla ihop. Vi ska inte låta våld och terror knäcka oss.

Jag är oerhört tacksam gentemot alla dem som nu gör insatser för allas vår säkerhet. Polisen, räddningspersonalen, alla andra som behövs i en tid som denna.

Nu måste vi få svar på vad som hänt och ställa ansvariga till svars. De resurser som krävs måste sättas in för att stötta och hjälpa de som drabbats och deras anhöriga.

Jonas Sjöstedet