Kategoriarkiv: Privata

Rapport från partistyrelsen 14-15 oktober 2017

Helgens partistyrelsemöte var förlagt till vackra Syninge kursgård. Det är Vänsterpartiets egen kursgård och du vet väl att du som vänsterpartist bokar med rabatt? Det rekommenderas verkligen! Och det är god mat och fika.

En busslast skarpa socialister och feminister är på väg mot Syninge.

Jag hade nöjet att tillsammans med Hanna Gedin sitta ordförande för mötet, så jag är glad över att vi inte hade någon textbehandling till detta möte. Däremot blev det flera långa, intressanta och bra diskussioner. Vi avslutade också lördagen med separata kvinno/mansträffar, vilket partistyrelsen beslutat om att ha några gånger per år som en del i vårt internfeministiska arbete.

Vi inledde helgen med en diskussion kring situationen runt konflikten mellan Katalonien och Spanien. Det blev en spännande och intressant diskussion som ändå landade i en stor samsyn i frågan. Vi har ju stort stöd i att vårt spanska systerparti Podemos varit en av få förnuftiga röster i denna fråga. De tar inte aktivt ställning i frågan om ifall Katalonien bör sträva mot självständighet eller inte.

Vår uppgift är istället att stödja de krafter som förespråkar förhandling framför konfrontation. Frågan om självständighet eller inte måste vara en fråga för folket i Katalonien och Spanien. Båda parter måste inleda dialog och avstå från våld och provokation och frågan om självständighet måste avgöras inom ramen för en demokratisk process.

Som aktuell politisk fråga diskuterades också LSS utifrån att Jonas under partiledardebatten bjöd in KD och övriga borgare att göra gemensam sak för att stoppa regeringens besparingar för kostnaderna för assistans. Det är viktigt att komma ihåg att dessa besparingar inte sker via det budgetarbete som Vänsterpartiet varit en del av, utan via regleringsbrev till Försäkringskassan.

Det har lett till att antalet beviljade fall har sjunkit från 43% förra året till 14% i år och att Försäkringskassan inte ens gör av med de anslag de tilldelats. Tyvärr fick Jonas kalla handen av borgarna. RBU plockade dock upp bollen och har bjudit in oss och borgarna till samtal för att leva upp till målet i LSS. Vi får hoppas att de lyckas bättre.

Aron Etzler redogör för hur planeringen inför valrörelsen ser
ut såhär långt.

Vi är ju inne på valåret och vi hade en inledande diskussion om partistyrelsens roll i valrörelsen. Vi kommer bland annat att vara en viktig del i valskolan som drar igång under senvåren. Just nu består valarbetet i att Jonas är ute på en lyssnarturné runtom i landet för att besöka arbetsplatser och skolor och hålla öppna möten för allmänheten med fokus på frågor om jämlikhet.

Efterlängtat är att det beslutades om direktiv för de social- och utbildningspolitiska program som förra kongressen beslutade om. Enligt tidigare PS-beslut behandlas programmet efter valet 2018. Vi förrättade också val av de grupper som ska arbeta fram de båda programmen ”utifrån våra socialistiska och feministiska utgångspunkter och målsättningar”.

Arbetet inför kongressen fortsätter såklart också. Detta möte beslutade vi om vilka som ska få äran att sitta kongressordförande och vilka vi ska bjuda in som gäster. Utgångspunkten har varit att hitta gäster som vi kan använda för att öka uppmärksamheten runt kongressen och som kan ge ombuden inspiration och nya intryck. Det tror jag vi har lyckats bra med.

Kongressen närmar sig med stormsteg och nästa möte är det motionsbehandling i tre dagar. Då blir det nog betydligt svettigare att hålla i mötet än det var den här helgen 🙂

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Kretsloppsparken

I tisdagens TTELA kunde vi läsa om den nya kretsloppsparken som Vänersborgs kommun planerar att bygga vid Tenggrenstorp. (Se ”Kretsloppspark ska underlätta återbruk”.)

Förslaget på en kretsloppspark är ett resultat av en motion som Marika Isetorp (MP) och Anders Wiklund (MP) lämnade den 14 november 2011. Det var på den tiden som miljöpartiet fortfarande bedrev politik i Vänersborg…

Tanken med en kretsloppspark är att (citat från underlaget i ärendet):

”skapa bättre förutsättningar att använda befintliga resurser, minska avfallet och klättra högre på avfallstrappan.”

Som det är nu är det fortfarande mycket som skulle kunna återanvändas som slängs i t ex grovsopor. En ny tanke är att kommuninvånarna också ska kunna lämna in saker som man inte längre har användning för, men som fortfarande går att använda. Sådana saker ska sedan olika hjälporganisationer kunna ta hand om och sälja vidare. (Hur detta ställer sig till kommersiella företag som bygger sin verksamhet på återbruk och försäljning av begagnade varor vet jag inte, men jag förutsätter att kommunen gör det.)

En kretsloppspark är således något mer än en traditionell återvinningsstation.

Den konkreta anläggning, som förslaget har mynnat ut i, är tänkt att ha plats till:

”Byggnad för miljöfarligt avfall och återbruk, 1200 m2, personal- och utbildningsbyggnad i två våningar, 300 m2, garagebyggnad för arbetsfordon, 300 m2, eventuell framtida byggnader för t.ex. återbruk, försäljning, utställning och café, 1000 m2. Utöver dessa byggnader behöver kretsloppsparken även en upphöjd plattform och ramper omfattande ungefär 4200 m2.”

Alla är nog överens om att det behövs en ny anläggning i Vänersborg. Det finns dock kommuninvånare som i stället skulle vilja att kommunen byggde flera i mindre format ute i kommunens mindre tätorter. Det lämnades in ett medborgarförslag om detta förra året. Det är ju faktiskt en ganska lång väg från t ex Brålanda, Västra Tunhem eller Väne Ryr till återvinningsstationen inne i centralorten. Men å andra sidan, vill man ha en ”riktig” kretsloppspark, så måste den nog bli centralt belägen.

Bildförklaringar: 1. Infart 2. Förpackningsinsamling 3. Vitvaror 4. Miljöfarligt avfall 5. Elektronik 6. Återbruk 7. Yta för framtida expansion 8. Personalbyggnad 9. Plattform med 30 containerplatser 10. Rangeringsytor 11. Infart för arbetsfordon 12. Parkering för personal och arbetsfordon 13. Dagvattendamm 14. Befintliga industrilokaler.

Det saknas förutsättningar att utvidga den gamla återvinningsstationen vid Holmängen. Kommunens utredning har tittat på flera områden, men kommit fram till att ett område vid Tenggrenstorp är:

”det mest strategiska med hänsyn till behovet av yta, tillgänglighet och omgivningspåverkan.”

Det kan väl dock nämnas att miljö- och hälsoskyddsnämnden ifrågasätter lokaliseringen:

”med tanke på närheten till bostäder och innanför begränsande broar.”

Jag vet inte om miljö och hälsa har något annat och bättre förslag.

I onsdags var detaljplanen för området på Tenggrenstorp, där anläggningen alltså är tänkt att placeras, uppe i kommunstyrelsen. Och kommunstyrelsen godkände som väntat detaljplanen. Den 25 oktober ska ärendet upp på kommunfullmäktige.

Byggnadsförvaltningen har tittat på det tänkta området. Det har bland annat genomförts undersökningar av marken:

”Inom ramen för planarbetet har det genomförts utredningar med avseende på geoteknik, markföroreningar och buller. Sammanfattningsvis visar resultaten av dessa att marken inom planområdet kan användas för det avsedda ändamålet och att verksamheten kan bedrivas utan överskridande av Naturvårdsverkets riktvärden för externt industribuller.”

Det är dock inte helt oproblematiskt att ta marken vid Tenggrenstorp i anspråk. Marken består till stor del av lera, som kan vara:

”benägen att ge sättningar, vilket innebär att alla belastningar måste beaktas.”

Därför måste en:

”särskild utredning kring påverkan av belastningar och grundläggningsmetoder … göras inför bygglov och markarbete, så att byggnader och anläggningar inom och utanför området säkras från sättningar.”

Det har också gjorts prover i marken efter föroreningar. Och:

”I ett av dessa prov påträffas även PAH (polycykliska aromatiska kolväten) i halter något över riktvärdena för känslig markanvändning. Detta medför att eventuella överskottsmassor från kommande markarbeten inte kan hanteras fritt.”

Marken behöver dock inte, tror byggnadsförvaltningen, genomgå någon sanering.

Det finns en del andra aspekter på området, men byggnadsförvaltningen gör bedömningen att:

”det trots intrånget går att tillgodose strandskyddets syften om allmänhetens tillgänglighet till stranden samt skydd av växt- och djurlivet. Bedömningen är också att det angelägna allmänna intresse som ligger i kretsloppsparkens placering på denna plats motiverar intrånget.”

Så i det stora hela, trots vissa utmaningar, ska det tänkta området för den nya kretsloppsparken passa bra för ändamålet.

Men sedan har vi det här med riskerna för översvämning på markområdet…

”Marken där kretsloppsparken ska anläggas är ganska flack och svagt sluttande från nästan +48 m i nordöst till ner mot +46 m i sydväst.”

Det innebär, enligt prognosen, en risk på 60% att vattennivån inom en period på 1000 år kommer att nå denna höjd. Slutsatsen som byggnadsförvaltningen drar är att marken därför behöver måste höjas till +47,0 m. Och ska så göras enligt detaljplanen.

Kommer ni ihåg ”Arne” som ville bygga ett fritidshus på Nordkroken? ”Arne” ville bygga på höjden +47,06 m, men fick avslag av byggnadsnämnden. Nämnden krävde av ”Arne” att han byggde på +47,56 m…

Olika falla ödets lotter…

För övrigt föreslår Länsstyrelsen att marken på Tenggrenstorp höjs till +47,96 m. Men det tycker alltså inte byggnadsförvaltningen. Förvaltningen anser att det räcker med +47,0 m… Och det gör det väl egentligen också tycker jag. (Det borde räcka på Nordkroken också…)

En ny återvinningscentral kommer naturligtvis att kosta en del. Förutom själva kretsloppsparken, inklusive markuppfyllnad och grundläggning, ska en vattenledning flyttas (dock en mindre kostnad), nya gång- och cykelvägar anläggas och stråket längs kanalen rustas upp. Kostnaden beräknas i investerings- och exploateringsplanen till 22 miljoner kronor (12 milj kr år 2018 och 10 milj kr år 2019). Men då vet jag inte om allt ingår.

Alla partier är överens om att det behövs en kretsloppspark och att det liggande förslaget till detaljplan är bra. De problem som finns kommer att lösas och jag tror också att investeringskostnaderna inte heller är mycket att orda om, även om 22 miljoner är mycket pengar.

Det kommunen skulle kunna diskutera är emellertid hur akut den här investeringen är i ljuset av andra investeringar. Jag tänker då närmast på de enorma behov av lokaler som förskola och grundskola har. Kanske skulle kretsloppsparken kunna vänta några år och ”återvinningssituationen” eventuellt lösas så länge med att det uppfördes mindre och billigare stationer i några av kommunens mindre tätorter?

Som det ser ut nu så kommer kommunfullmäktige, kanske enhälligt, att besluta om att anta detaljplanen. Det innebär grönt ljus till byggandet av en kretsloppspark i Tenggrenstorp, även om en del återstår innan spadarna kan sättas i jorden.

Inför BUN 16 okt (2/2)

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) sammanträder alltså nu på måndag. Förutom den juridiska informationen (se ”Inför BUN 16 okt (1/2)”) ska nämnden också behandla en del andra ärenden.

Nämnden ska få en så kallad verksamhetsuppföljning. Denna gång om ”Främjande miljöer för lärande, utveckling och hälsa”. Det blir säkert intressant, men vad som tas upp i ärendet får nämndens ledamöter inte reda på förrän på sammanträdet.

Sammanträdet innehåller också ett ärende om budgetuppföljning. Det är det alltid på mötena.

Det beräknas att BUN kommer att gå med ett underskott på 4,5 milj kr i år. Det är samma prognos som presenterades för en månad sedan. Nämnden har som bekant begärt ytterligare 4,8 milj kr av kommunstyrelsen. Budgetbeslutet förra året innebar ju att nämnden skulle kompenseras för elevökningen under året.

BUN:s begäran behandlades i kommunstyrelsen igår onsdag. Och trots att det ett tag såg ut som om de styrande partierna, socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet, inte skulle bevilja pengarna, så låg det faktiskt ett annat förslag på kommunstyrelsens bord – ett för BUN positivt förslag. Det innebar att kommunstyrelsen beviljade BUN pengarna. Det ”tackar” vi i nämnden för (i varje fall jag), trots att pengarna bara var tillfälliga för i år och inte ramhöjande.

Elevökningen fortsätter. Sedan september förra året har elevantalet i grundskolan ökat med 101 elever. Jag ser i diagrammet i det medskickade underlaget att antalet elever också har ökat sedan terminsstarten, men det är omöjligt att utläsa med hur många.

Vänsterpartiet föreslog innan sommaruppehållet att det skulle undersökas om det gick att utöka Norra skolans skolgård.

Utredningen kom fram till:

”Enligt Plan och bygglagen är park allmänplatsmark där allmänheten får vistas. En inhägnad skulle hindra allmänhetens tillträde. Skolan har därmed rätt att nyttja parken men inte privatisera den vilket görs genom inhägnad enligt uppgift från Plan- och bygglovschefen.”

Det känns väl inte riktigt som om flexibilitet är kommunens största kännemärke…

Ärende 7 har rubriken ”Revidering av förskoleutredningen och skolutredningen 2017”. Det är en stor utmaning, som alla vet, för BUN att planera förskole- och skolsituationen i Vänersborg.

För något år sedan gjordes en skolutredning respektive en förskoleutredning, men utredningarna har varit tvungna att revideras. Det på grund av befolkningsökningen sedan dess och också en vilja att bygga bort alla tillfälliga lokaler.

”Utredningen visar att det finns ett behov av fler förskole- och elevplatser i Dalslandsområdet. De aktuella befolkningsprognoserna visar också på en större ökning av antalet barn och elever totalt i Vänersborgs kommun än i förskoleutredningen och skolutredningen. Någon större revidering av de föreslagna strukturerna i utredningarna är dock inte aktuell i nuläget utan förskolor och skolor behöver istället dimensioneras efter de nya prognoserna. Då behovet av fler och ändamålsenliga lokaler var stort redan i början av 2016 då förskoleutredningen och skolutredningen genomfördes betraktas behovet nu som akut.”

Det föreligger alltså ett akut behov. Och vad pratar vi om då? Jag citerar återigen från underlaget:

”Utifrån revideringen är slutsatsen att det fram till 2020 finns ett behov av följande nya lokaler: Förskolan behöver lokaler till 27 avdelningar varav 11 är för att ersätta befintliga moduler och resten för att klara befolkningsökningen och minska kön. Grundskola F-6 behöver lokaler för 30 klasser varav 18 är för att ersätta befintliga moduler och resten är för att klara befolkningsökningen. Grundskola 7-9 behöver lokaler för ytterligare 7 klasser för att klara befolkningsökningen. Fram till 2025 beräknas lokaler för ytterligare 7 avdelningar och 14 klasser behövas. För att täcka lokalbehoven behövs dock inte enbart hemklassrum. Eleverna behöver också få plats i matsalar, idrottssalar och ämnessalar. På många skolor var det brist på denna typ av utrymmen redan 2016.”

Det finns som synes ett mycket stort behov av lokaler och omfattande åtgärder behöver vidtas – och det snabbt.

Utredningarna har inför måndagens sammanträde med BUN också tagit vägen om Samhällsbyggnadsnämnden (SHB). SHB har yttrat sig och BU-förvaltningen har gjort en del ändringar utifrån SHB:s synpunkter, t ex så har vissa förtydliganden gjorts för att det ska vara lättare att följa med i resonemangen.

I Samhällsbyggnadsnämnden reserverade sig Tor Wendel (M). Det visste jag inte förrän jag fick handlingarna i måndags. Tor Wendel skrev:

”Som jag uppfattat det så finns det i Vänersborg politisk enighet om att ändringar i skolstrukturen skall beslutas i Kommunfullmäktige. Som jag förstått detta ärende så är det initierat av BUN utan diskussion/uppdrag från Kommunstyrelsen. Ingenstans i underlaget nämns att detta dokument ska fastställas av Kommunfullmäktige.”

Tor Wendel är en klok politiker.

För ett antal år sedan fattade kommunfullmäktige ett beslut om skolstrukturen, efter en tämligen engagerad och stundtals nästan hätsk diskussion (kommer ni ihåg?) där både politiker och kommuninvånare var involverade. Nu föreslår BUN att hela ”paketet”, dvs ”Skolutredningen av de centrala grundskolorna” samt ”Utredning av den kommunala barnomsorgen 1-5 år i Vänersborgs kommun” jämte ”Revidering av förskoleutredningen och skolutredningen 2017”, går via kommunstyrelsen hela vägen till kommunfullmäktige.

Det gör att hela frågan tar längre tid, men jag anser att det är rätt väg att gå. Förskole- och skolsituationen är en angelägenhet för hela kommunen, inte bara för Barn- och Utbildningsnämnden. Frågan är både alltför stor och alltför viktig för att inte gå till fullmäktige. Förutom då också på grund av de principiella skälen. Kommunfullmäktige är huvudman för skolan.

Vi hoppas bara att kommunfullmäktige tar sitt ansvar. Hittills har BUN jobbat i motvind gentemot de styrande…

Idag, torsdag, kom det ett nytt utskick från BU-förvaltningen. Det var ett extra ärende som ska behandlas på nämndssammanträdet, ett yttrande över ”Detaljplan för del av Lindås 2:2, Vargön”. Och det visar med all önskvärd tydlighet i vilken situation BUN befinner sig i.

Det ska byggas på Lindås i Vargön (se krysset på kartan). Det betyder att fler människor kommer att flytta till Vargön och det innebär naturligtvis också fler barn och ungdomar.

Förvaltningen skriver i sitt yttrande:

”De grundskolor för årskurs F-6 som ligger i Vargön har idag brist på lokaler och moduler har ställts upp på skolgårdarna vilket minskar friytan och påverkar skolornas utemiljö negativt. Från och med höstterminen 2017 hyr förvaltningen också lokaler för fritidshemmen i externa lokaler. Äldre elever i Vargön åker till årskurs 7-9 skolor i centrala Vänersborg och i nuläget råder det brist på lokaler även inom den verksamheten och vid byggnation i Vargön ökar trycket ytterligare.”

Det är alltså fullt i grundskolorna just nu och dessutom visar prognoserna att elevantalet kommer att öka ytterligare kommande år…

Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta att detta:

”bör inkluderas i detaljplaneförslaget och den bör även belysa lokalproblematiken i konsekvensbeskrivningen.”

Det var alla ärenden på måndagens sammanträde med BUN. Jag saknar emellertid ett ärende på sammanträdet – ett ärende där de synnerligen alarmerande signalerna om situationen i Vänersborgs skolor, som har kommit från Skolverket (se ”Total kris i Vänersborgs skolor!”) och Lärarförbundets årliga skolranking, behandlas (se ”Vänersborg tappar i skolrankingen!”). Jag vet att förvaltningen inte är klar med sin analys än, men statistiken visade på en sådan allvarlig utveckling att nämnden borde ta upp det direkt. Om inte annat för att visa kommunledningen hur allvarlig situationen är.

För det verkar inte kommunledningen riktigt förstå. Ingen i kommunledningen, eller ordförande Mats Andersson (C) för den delen, har t ex kommenterat skolresultaten i media.

Konsten att sparka på dem som redan ligger ner

Det var inte långt ufrån att jag blev smått illamående och fick en påtaglig känsla av att middagen längtade upp från magen igen när jag igår såg nyhetsinslaget om Moderaternas skuggbudget. Jag förstår faktiskt inte alltid hur man om moderat politiker kan sova gott om nätterna med den politik man förespråkar, det enda parti som möjligen torde vara värre är väl Sverigedemokraterna.
Moderaterna satsar – föga förvånande – i första hand på att sänka inkomstskatten. Det handlar både om ytterligare ett jobbskatteavdrag och att höja gränsen för när man ska börja betala statlig skatt. Man vill sänka skatten på inkomster med cirka 24 miljarder kronor nästa år. Därutöver vill man införa ett särskilt jobbskatteavdrag för dem som är över 64 år på 2,6 miljarder kronor.
För att finansiera skattesänkningarna vill Moderaterna bland annat ändra rejält i bidragssystemen. A-kassan ska sänkas, taket i sjukförsäkringen återinföras och det så kallade aktivitetsstödet ska upphöra vid arbetslöshet som är längre än tre år. Man vill dessutom införa en andra karensdag som ska infalla på den 15:e sjukskrivningsdagen. Allt för att man anser att det ska löna sig mer att jobba än att gå på bidrag.
 
Till att börja med, självklart ska det löna sig bättre att jobba än att gå hemma. Självklart ska man som arbetssökande vara beredd att ta jobb som inte uppfyller alla ens krav och önskemål, för att komma ut på arbetsmarknaden igen. Och självklart ska man jobba för att få ner sjukskrivningarna.
Men att tro att folk blir friskare eller att det skapar fler jobb genom att dra undan mattan för de sjuka och arbetslösa är inte bara naivt ut rentav grymt. Självklart måste man komma åt dem som fuskar, men den stora majoriteten fuskar trots allt inte. Så det där med kollektiva bestraffningar känns rätt osmakligt. De flesta arbetslösa vill inget hellre än att komma tillbaka till arbetsmarknaden igen, men det måste finnas jobb att söka och det skapas inte genom att man plockar bort A-kassan. Ingen sjuk blir friskare för att de förlorar pengar, snarare tvärtom. Jag är knappast ensam om att verkligen dra ut på det hela innan jag bestämmer mig för att stanna hemma från jobbet. Istället går man till jobbet nästan oavsett vilket skick man befinner sig i. När man sedan väl stannar hemma, blir man kanske hemma längre än om man stannat hemma redan när man började känna sig krasslig. Något som både arbetsgivare, arbetstagare och samhället förlorar på…
 

 
DN 1
 
Bilden lånad från Aftonbladet
 

Inför BUN 16 okt (1/2)

Nästa måndag, den 16 oktober, är det återigen dags för Vänersborgs barn- och utbildningsnämnd (BUN) att sammanträda.

Det ser ut att bli ett hyfsat kort möte, eftersom det inte finns, vad jag kan se, några alltför långa eller komplicerade ärenden. Det finns emellertid ett informationsärende som tilldrar sig intresset…

”Juridisk genomgång – initiering av ärende samt ny kommunallag”

Kanslichef, och tillika jurist, Katrin Siverby ska föredra den nya kommunallagen och också ”juridik och regler kring väckande av nytt ärende i nämnd”.

Det sista blir särskilt intressant… Naturligtvis av den orsaken att jag den 23 november 2015 överklagade (se ”Laglighetsprövning: Väcka ärenden”) ett beslut som barn- och utbildningsnämnden fattade den 9 november om att jag inte hade fått väcka ett ärende i nämnden. (Det handlade om flytten av Nattugglans förskola.) Förvaltningsrätten gav mig sedermera rätt. (Se ”Förvaltningsrätten gav mig rätt!”.)

Förvaltningsrätten upphävde det överklagade beslutet med motiveringen:

”Det finns ingen laglig rätt för nämnden att besluta om huruvida en ledamot får väcka ett ärende eller inte.”

Och så kom slutklämmen från Förvaltningsrätten:

”Förvaltningsrätten anser mot denna bakgrund att nämnden genom sitt beslut i ärendet … har åsidosatt den i kommunallagen fastslagna initiativrätten då beslutet medfört att Stefan Kärvlings begärda ärende inte tagits upp och avgjorts i sak vid sammanträdet och inte heller bordlagts för avgörande vid annat tillfälle. Vad Stefan Kärvling anfört till stöd för sitt överklagande får således anses visa att beslutet strider mot 10 kap. 8 § KL. Beslutet ska därför upphävas.”

Det står nämligen i 4 kap 20 § (i den nya kommunallagen från 2017):

”Varje ledamot i en nämnd får väcka ärenden i nämnden.”

Den här rätten kan alltså inte nämnden ta ifrån en ledamot, genom t ex en votering. Som faktiskt Mats Andersson hävdade då det begav sig. Det skrev alltså Förvaltningsrätten i sin dom.

Trots Förvaltningsrättens dom blev det återigen ”strul” på BUN:s sammanträde den 19 juni i år. (Se ”Smärre kalabalik på vårens sista möte med BUN”.) Ännu en gång ville ordförande Mats Andersson (C) ha en votering om ett nytt ärende skulle få initieras. Naturligtvis var det Vänsterpartiet som återigen ville väcka ett ärende. Det handlade denna gång om en utökning av skolgården på Norra Skolan. Ett ärende som för övrigt ska behandlas senare under sammanträdet.

Jag vet inte hur ordförande Andersson tänkte i juni… Han hänvisade till Förvaltningslagens § 7 och påstod att alla ärenden måste beredas innan de tas upp i nämnden. Men det var inte sant. Ärenden måste inte beredas. Däremot kan en nämnd fatta beslut om att ett ärende ska beredas innan beslut fattas. Men det är något annat.

Det fanns tidigare inte heller något beredningstvång i en nämnd. Faktiskt.

Förvaltningsrätten skrev:

”… då beredningstvång inte gäller i nämnderna (se Kommunallagen med kommentarer och praxis, Dalman m.fl., s 298).”

Nu vet jag emellertid inte vad som gäller i den nya Kommunallagen. Men det berättar säkert kanslichef Siverby på måndag.

Jag ser fram mot denna punkt på dagordningen. Kanske leder föredragningen också fram till lite mer ”ordning och reda” på sammanträdena.

Ett ekonomipris i rättan tid….

”Den viktigaste insikten är att ekonomiska aktörer är människor”, det var ekonomipristagaren Richard Thalers beskrivning av sin forskning och resultat. Det kan låta väldigt självklart men bakom detta döljer sig en väldigt grundläggande kritik av ”nationalekonomins” grundläggande utgångspunkter. Såna utgångspunkter som att konkurrens och vinstjakt är bra för hela samhället för att bara nämna några […]

Ingen GC-väg i Sikhall nu heller?

”Du behöver nog komma till Sikhall Stefan.”

Det var en uppmaning, eller kanske en vädjan, från en Sikhallsbo. Den framfördes på ett blogginlägg för ett tag sedan.

Det handlar om gång- och cykelvägen (GC-väg) mellan Sikhalls magasin och badplatsen. En väg som nu ser ut att inte bli av. Det är samma sträcka som Gunnar Lidell (M) ställde en fråga (interpellation) om i kommunfullmäktige senast. Den ska för övrigt samhällsbyggnadsnämndens ordförande Benny Augustsson (S) svara på vid nästa sammanträde, dvs den 25 oktober.

Gunnar Lidell ställde fyra frågor:

  • ”Varför planerar och projekterar inte Vänersborgs kommun för en GC-väg längs den mest trafikerade delen av Sikhallsvägen, när man ändå gör markarbeten längs Trafikverkets väg, vill man inte?”
  • ”Är det så att fastighetsägare längs VA-ledningen inte vill ha GC-väg?”
  • ”Har förhandlingarna med Trafikverket utgått från endast VA-ledning, eller också utifrån möjligheter till GC-väg?”
  • ”När är det din bedömning att det finns GC-väg längs den aktuella sträckan?”

I söndags åkte jag upp till Sikhall.

Men först läste jag kommentarerna till bloggen ”Kommunfullmäktige 20/9” för att sätta mig in lite i frågan.

Magnus skrev i en kommentar:

”Jag har i 4 år försökt få till en samschaktning med kommunalt VA under en gång- och cykelbana på en trafikfarlig vägsträcka mellan Sikhalls magasin och badplatsen. I juni 2016 fick vatten och kretslopp markupplåtelseavtal. Vi blev då lovade att dom skulle förbereda för en framtida G.C. Istället förstör dom alla möjligheter.”

Anders som själv är markägare, precis som Magnus, menar att han skrev ett markupplåtelseavtal med kommunen om VA-dragningen bland annat för att möjliggöra en GC-väg. Precis som Magnus.

Anders skrev:

”Nu är VA-arbetet igång, vägen avstängd, alla maskiner är på plats, det sprängs och grävs, det finns överskott på sprängsten. Döm om min förvåning när VA-ledningar förläggs, sprängstenen körs bort och entreprenörerna istället för att avsluta med en plan yta för GoC-väg avslutar med ett … dike!”

Annica skrev:

”Då vägen är både krokig och smal hade det varit lämpligt att bygga en gång-och cykelväg i samband med framdragning av vatten och avlopp. Då hade kommunen sparat både tid och pengar. Det sker tillbud varje sommar som gör människor upprörda och oroliga. Detta har under många år varit ett problem som vi nu trodde skulle lösas i höst, men nu verkar det rinna ut i sanden.”

Helen skrev på Facebook:

”Ja det är så j-a urbota dumt tänkt att inte kunna samköra ett sånt projekt. Tänk vad mysigt och säkert med en sån väg där i dom kurvorna !”

Det är nog ingen tvekan vad svaret på Lidells andra fråga är – markägarna och invånarna i Sikhall vill ha en GC-väg. Helt säkert.

Det är inte heller någon som helst tvekan att det behövs en GC-väg längs denna vägsträcka. Vägen mellan badet/campingen och magasinet/segelsällskapet är både smal och krokig. Det är knappast några vuxna som vågar låta sina barn gå eller cykla ensamma på vägen. Eller ens cykla där själva. Jag tror att de flesta faktiskt tar bilen, typ när badgäster och campare vill till magasinet för att fiska eller någon besökare på segelsällskapet vill till kiosken.

En GC-väg har diskuterats i flera år och det ter sig totalt ofattbart att inte kommunen nu slår två flugor i en smäll när den ändå lägger VA längs sträckan. Kostnaden för en GC-väg skulle bli förhållandevis liten – maskiner och personal finns på plats, liksom ett överskott på sprängsten. Dessutom är vägen avstängd för genomfart. (Även om det går att köra igenom…) Det känns väldigt oförnuftigt att inte anlägga en GC-väg. Och faktiskt skulle det gå att räta ut vägen för en relativt liten summa.

Om bara viljan fanns. Och ett minimum av samplanering mellan kommunens olika delar.

Det är nog så att svaret på Lidells (M) sista fråga till Benny Augustsson (S), när det ska byggas en GC-väg i Sikhall, blir nedslående. Som det ser ut nu lär det dröja många år… Sättet som kommunen drar VA-ledningarna på verkar faktiskt omöjliggöra en framtida GC-väg på sträckan…

Eller finns det en chans för kommunen att snabbt ändra planeringen och utförandet? Jag tvivlar på det, tyvärr är det nog för sent. När Benny Augustsson ska vara på Lidells interpellation lär VA-ledningarna redan vara nedgrävda och klara…

Det föreligger nog en tämligen stor risk att vi återigen har sett en kortsynt och inkompetent planering och styrning i Vänersborg, där ”den ena handen inte vet vad den andra gör”.

Som Marie Dahlin (S) sa i TTELA häromdagen:

”Vi behöver någon som ser det vi inte ser. Vi ska bygga framtiden och behöver nya krafter.”

Det är val nästa år.

Marie, Ove och Pascal

Det händer saker i politikens Vänersborg, hela tiden.

En mycket tråkig nyhet är att någon har hackat sig in på och kapat Marie Dahlins (S), kommunstyrelsens ordförande, mailadress och skickat bluffmail. (Se TTELA ”Nytt bluffmejl från Dahlins adress”.) Det handlar om ett mail, i Marie Dahlins namn, till kommunens ekonomichef, där ekonomichefen uppmanas att göra en utbetalning till ett utländskt konto. Det är inte första gången något sådant inträffar. Och vem vet vad denne person har skickat för mail i Dahlins namn.

Sådant här är förödande för demokratin och måste kraftigt fördömas.

Marie Dahlin har sagt upp kommundirektör Ove Thörnkvist. (Se ”Därför sägs kommundirektören upp”.) Det är väl på sätt och vis också en tråkig nyhet, i varje fall för kommundirektören själv.

Hur avskedet har gått till har jag ingen närmare kännedom om, inte heller om orsaken. Men tydligen var de andra kommunalråden, dvs Gunnar Lidell (M) och Bo Carlsson (C), med på tåget.

Det här är ett förhållande som upprör Morgan Larsson i välfärdspartiet så till den milda grad att han för första gången på flera år uppdaterar välfärdspartiets hemsida med en lokal politisk nyhet (se här)…

Under rubriken ”SPARKAD” skriver Larsson:

”Hela processen har skett utan vår kännedom. Ynkligt tycker vi, om det funnits någon självrannsakan borde de tre skarprättarna själva avgå.”

Jag kan nog tycka att detta är att ta i… Så viktigt är inte välfärdspartiet. Och jag förstår nog inte riktigt varför Dahlin, Lidell och Carlsson skulle avgå.

I TTELA (”Därför sägs kommundirektören upp”) säger Dahlin om orsaken till avskedet:

”Vi behöver någon som ser det vi inte ser. Vi ska bygga framtiden och behöver nya krafter. Men det är förstås alltid en chanstagning att försöka hitta någon annan.”

Det känns lite som om Marie Dahlin pratar om valet nästa år, och typ förordar en röst på Vänsterpartiet…

Jag har fått beslutet om kommundirektörens avsked i min hand. Det har överskriften:

”Upphörande av anställning som kommundirektör”

Beslutet är påskrivet av Marie Dahlin och daterat den 29 september 2017.

Det står inget om orsaken till beslutet, dokumentet handlar om villkoren för uppsägningen:

”I händelse av att arbetsgivaren avbryter anställningen, skall Ove erhålla uppsägningslön under 24 månader. I det fall Ove erhåller annat arbete inom dessa 24 månader, upphör arbetsgivarens skyldighet att utge uppsägningslön enligt denna punkt. Ove har inte rätt att föra skadeståndstalan mot Vänersborgs kommun eller talan om att uppsägning/avsked skall förklaras ogiltig på grund av att anställningen av­bryts utan saklig grund.”

Villkoren följer den överenskommelse som slöts när Thörnkvist tillträdde som kommundirektör år 2010. Ove Thörnkvist får alltså två årslöner i avgångsvederlag. Han får också:

”behålla mobiltelefon, ipad samt dator med tillbehör.”

Det är också så att kommundirektören, numera före detta alltså, hade en inkomst vid sidan av sin kommunala anställning. Den kom från hemtjänstföretaget Tesia, ett företag som tidigare har varit i blåsväder. (Se ”Tesia betalar tillbaka”.) Företaget ägs för övrigt av Ove Thörnkvists maka.

I uppsägningsbeslutet står det:

”Då Ove vid sidan av anställningen som kommundirektör erhållit ersättning med 3100 kronor per månad från Tesia AB skall ersättning från Tesia AB som inte överstiger 3500 kronor per månad påverka rätten till uppsägningslönen under 24 månader.”

Texten är inte helt lätt att förstå. En rimlig tolkning är att Ove Thörnkvist har rätt att få upp till 3.500 kr i månaden från Tesia utan att utbetalningen från Vänersborg minskas med motsvarande. Men fattas det inte ett ”inte” i texten…?

Ove Thörnkvist slutade i fredags med omedelbar verkan. Thörnkvist ville nämligen inte fortsätta året ut. Det innebär också att han inte längre är VD i Fastighets AB Vänersborg.

I stället för Ove Thörnkvist har Pascal Tshibanda blivit tillförordnad kommundirektör. (Se ”Han tar över som kommundirektör”.) Tshibanda är nyanställd som utvecklingschef i kommunen sedan augusti. Prata om att göra snabb karriär…

Det som jag reagerade på, och flera med mig, är att Tshibandas förordnande sträcker sig ända till den 1 januari 2019. Det är en lång tid, nästan 1,5 år… Man trodde väl annars att rekryteringen av en ny kommundirektör skulle ske så snabbt som möjligt. Nu kan man istället undra om det är tänkt att posten har vikts till Tshibanda. Det lär ju bli svårt att ”peta” honom efter 1,5 år, om nu inget väldigt oförutsett inträffar. Och i så fall har rekryteringen till kommundirektör i Vänersborg skett utan varken konkurrens eller diskussion.

Vi får se hur framtiden utvecklar sig. Och vi får även se om Tshibanda ”ser det vi inte ser”.

Det är väl för övrigt på plats att gratulera Pascal Tshibanda till ”utnämningen” som kommunens högste tjänsteman. Välkommen till Vänersborg – kommunen där allt händer, i alla delar, hela livet.

[email protected] var adressen

Igår besökte jag tillsammans med vänner i Vänsterpartiet Vantör Öppet Hus i Hagsätra där stadens planer för Hagsätra och Ormkärr presenterades och även planeringen i stort för de övriga fokusområdena Hagsätravägen, Älvsjöbadet, Rågsvedsvägen samt Bjursätragatan. Det var mycket informativt och väldigt bra ordnat, så all cred till staden för detta. Idag har jag mejlat in inledande synpunkter dels på planeringen för Hagsätra och Ormkärr och dels på planeringen för Rågsved i stort. Självfallet slår jag ett slag för visionen om Rågsveds allé som passar utmärkt in i planerna för fokusområdet Rågsvedsvägen.

Jag har också skickat synpunkter på varför området runt festplatsen Perssons Betong inte kan bebyggas som framgår av de tidiga skisserna. Den fantastiska jubileumsfest som Musketörerna ordnade för några år sedan skulle exempelvis inte få plats. Men loppet är inte kört. Nu ska vi använda våra demokratiska rättigheter att påverka stadsplaneringen. Så visa planerarna att det inte bara är en liten brasa som ska rymmas på platsen utan också aktiviteter runt om med tält och bilar som kör dit grejerna. Förutom valborg och familjefester som föreningslivet ordnar idag vill vi ju också ha Parkteatern tillbaka och nya spännande händelser! Kommer bostäder för nära så hämmar det utvecklingen, och förminskar potentialen för en social och kulturell mötesplats.

Förutom hjärtefrågorna Rågsveds allé, Perssons betong och förstås Rågsveds friområde som naturreservat har jag andra medskick. Givetvis, mycket positiv till att bygga framförallt hyresrätter i allmännyttan med rimliga hyror på de flesta av de föreslagna platserna, även om ett och annat hus blir min balkongutsikt om några år. Jag vill gärna se kollektivhus, seniorlägenheter och kooperativa hyresrätter i Rågsved. Centrum måste rustas, gärna att staden köper och ställer till rätta allt som inte fungerar idag. Jag vill bygga ut fina Snösätraskolan så att många fler barn får plats. Tunnelbanan behöver ytterligare en utgång och pendelstation öppnas förstås. Muralmålningen under tunnelbanespåren rustas upp. Ni ser, det finns massor att ta tag i nu!

Med en samhällsplanering där vi Rågsvedsbor ses som experterna på vårt område, där planerna utgår från barnperspektiv, äldreperspektiv och feministiskt perspektiv, där historien bevaras och friområdet blir naturreservat, så kommer vårt Rågsved, om det nu går, att bli en ännu bättre stadsdel att bo i!

Vänersborg tappar i skolrankingen!

Lärarförbundets årliga skolranking har kommit. (Du hittar rankingen i sin helhet här.)

Rankingen utgår från underlag som samlades in förra året, år 2016, och omfattar både förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola. (Jag kallar fortsättningsvis, för enkelhetens skull, alla dessa ”kategorier” för ”skola” eller ”utbildning”.) Det betyder att vårterminens katastrofala betygsresultat i Vänersborg (se ”Total kris i Vänersborgs skolor!”) inte räknas med förrän i nästa års ranking.

Lärarförbundet skriver om varför förbundet, som är en av de fackföreningar som organiserar pedagogerna, rankar kommunerna:

”Vi utser Sveriges bästa skolkommuner för att uppmuntra kommuner som ger sina elever, lärare och skolledare goda förutsättningar. Förhoppningen är att Bästa skolkommun ska inspirera kommuner att satsa på dem som skapar den goda skolan – elever, lärare och skolledare.”

Rankingen är emellertid ingen större uppmuntran eller inspiration för Vänersborg… Däremot kan resultatet naturligtvis användas som argument för nödvändigheten av att Vänersborg satsar betydligt mer på skola och utbildning.

Vänersborg hamnar på plats 221 av 290 kommuner. Det betyder att Vänersborg har tappat 31 placeringar jämfört med året innan (plats 190 år 2015).

Resultatet är nedslående, men ingen överraskning. Och då ska vi komma ihåg att det var oppositionens budget som antogs för år 2016 och den innehöll mer pengar till barn- och utbildningsnämnden (BUN) än de styrande partiernas ursprungsförslag. (Se ”Avgår Marie Dahlin nu?”.)

Bara kort.

Budgeten för år 2016 beslutades, som bekant, av kommunfullmäktige i april 2016. Det berodde på att budgetbeslutet från juni 2015 upphävdes av Förvaltningsrätten i Göteborg efter ett överklagande av Morgan Larsson i välfärdspartiet. Fullmäktige formligen körde över de styrande partierna, socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet, och tilldelade BUN 16 miljoner kronor mer än vad de styrande ville göra. 16 miljoner! Moderaterna, liberalerna, kristdemokraterna, sverigedemokraterna(!), välfärdspartisterna och vänsterpartisterna lyssnade inte på BUN:s ordförande Mats Andersson (C) och de andra i styret som ville spara på barnen och ungdomarna.

Jag undrar var Vänersborg hade hamnat i skolrankingen om inte oppositionen hade beslutat att ge skolan 16 miljoner kr mer?

Lärarförbundets skolranking innehåller flera delaspekter av skolans verksamhet. En av dessa aspekter är resurser till skolan. (I ”resurser” räknas inte kostnader för lokaler med, inte heller fristående skolor.) Här hamnar Vänersborg på plats 198. Det är en dålig placering tycker jag och visar att Vänersborg satsar förhållandevis lite pengar på skola och utbildning jämfört med resten av kommunerna i Sverige. Men ändå innebär placeringen att Vänersborg faktiskt steg i rankingen med 63 placeringar. (Plats 261 året innan.) Kan det vara oppositionens 16 miljoner?

Även när det gäller lärartätheten förbättras Vänersborgs ranking. Vänersborg hamnar på plats 209, jämfört med plats 227 tidigare. Fast det här är inte heller någon placering att skryta med…

Tyvärr sjönk rankingen gällande andelen pedagogiskt utbildade lärare från plats 125 till plats 167. Kan det bero på löneutvecklingen att andelen obehöriga lärare ökade? Vänersborg sjönk nämligen i ranking i kategorin ”Lön” med över hundra placeringar, från plats 82 till 186. Det är oroväckande, eftersom jag tror att behöriga lärare, t ex nyutexaminerade studenter, tittar på dessa siffror när de ska söka jobb.

Dock var lärarna i Vänersborg friskare jämfört med andra kommuner. Vänersborg steg drastiskt från plats 259 till plats 160. Tyvärr tror jag att trenden har vänt i år…

Lärarförbundet har också med en kategori om ”kommunen som avtalspart”. Den handlar om:

”kommunens förmåga att leva upp till gällande avtal och vilka förutsättningar våra lokalavdelningar anser att lärarna ges i kommunen.”

Här sjönk Vänersborg i rankingen. Tidigare låg Vänersborg på plats 142, nu sjönk placeringen till 173.

Den här rankingen undrar jag hur den ska utvecklas nästa år. Med all säkerhet kommer kommunen att ”leva upp till gällande avtal”, men förutsättningar till lärarna…? När kommunen inte vill investera i förskolor och skolor utifrån de behov som finns…?

Vad som händer med rankingen nästa år angående elevernas genomsnittliga meritvärde går dock lätt att räkna ut… Men även i år sjönk rankingen för Vänersborg.

Vänersborg hamnar på plats 131 när det handlar om elevernas genomsnittliga meritvärde (åk 9). Året innan kom Vänersborg på plats 97. (Meritvärdet beräknas bara för de elever som fått betyg i minst ett ämne.)

Lärarförbundet har också räknat med det genomsnittliga meritvärdet justerat efter ”förutsättningar- likvärdighetsindex”. Det betyder att det faktiska meritvärdet jämförs med det förväntade meritvärdet. Och i det förväntade meritvärdet tas det hänsyn till andelen nyinvandrade elever, dvs andelen elever som kommit till Sverige under de senaste fyra åren, fördelningen pojkar/flickor och föräldrarnas sammanvägda utbildningsnivå. Och här är tyvärr siffrorna sämre, plats 152 jämfört med 123 år 2015. Det betyder att Vänersborg faktiskt ”presterar” sämre än vad som förväntas.

På samma sätt görs undersökningen med andelen elever som får minst betyget E (godkänt) i samtliga ämnen. Vänersborg hamnar på plats 147 (plats 136 året innan) och på plats 159 (plats 158 år 2015) när hänsyn tas till ovannämnda faktorer.

Rankingen har också med en specifik aspekt om förskolan. Det är hur stor andel av barnen i åldrarna 1-5 år som är inskrivna i kommunal förskola eller i förskola som drivs i enskild regi. Vänersborg hamnar på plats 260 av Sveriges 290 kommuner (plats 265 år 2015). Resultatet förvånar mig, men det visar, antar jag, behovet av nya förskoleplatser. Vilket också, i varje fall delvis, är på gång, även om det kan ta lite tid (de gamla BUP-lokalerna på Vänerparken och Hönan).

Till sist redovisar jag rankingens två sista aspekter.

Skolrankingen tar upp andelen invånare i kommunerna som är 20 år (födda 1995) och har grundläggande behörighet för högskolestudier. Måttet är väl inte helt rättvisande, det kan ju t ex finnas ungdomar som flyttar till en annan kommun direkt efter avslutad gymnasieskola. Vänersborg hamnar på plats 82 (tidigare 72), vilket trots allt är en ganska hög ranking.

Den sista aspekten är andelen elever som fullföljde gymnasieutbildningen inom 3 år. (Elever på introduktionsprogram räknas inte med, men det gör elever som studerar i en annan kommun.) Vänersborg hamnar på plats 82, vilket är en nedgång med 24 placeringar.

När alla aspekter i skolrankingen vägs samman så hamnar alltså Vänersborg på plats 221 av Sveriges 290 kommuner. Det är ett mycket dåligt resultat och Vänersborg rasar dessutom i rankingen.

Det kan vara intressant att slutligen också titta på var våra grannkommuner hamnar i Lärarförbundets ranking:

  • Trollhättan 124
  • Uddevalla 226
  • Mellerud 271
  • Färgelanda 240
  • Grästorp 7
  • Lilla Edet 285

Det är väl med undantag av Grästorp egentligen inga lysande resultat. Men då ska man också komma ihåg att Trollhättan har gjort ett rejält lyft med 88 placeringar jämfört med den förra rankingen.

Sveriges bästa skolkommun blev för övrigt Vellinge, för andra året i rad. Vellinge följdes av Orust, Ovanåker, Kalmar och Aneby.

Slutsatsen av Lärarförbundets ranking är entydig – Vänersborgs politiker måste prioritera skola och utbildning på ett betydligt bättre sätt.