Kategoriarkiv: Lokalhemsidor

Höstuppdatering

Hej
Jag hoppas att ni alla har en bra höst.
Tisdagen den 16 oktober har vi i Vänsterpartiet Örnsköldsvik nästa medlemsmöte. Temat för mötet kommer dels att vara en rapport från vår Förhandlingsdelegation. Som just nu jobbar hårt med vårt kommande budgetförslag samt förhandling med Sossarna om eventuellt majoritetssamarbete.

Vi kommer också att prata lite om valrörelsen och försöka utvärdera arbetet runt det. Därför vill jag be er alla att fundera på följande frågor. Och ni får gärna skicka in slutsatser och tankar till [email protected] Frågorna är i första hand tänkta som stöd till att få igång en diskussion.
1. I årets valrörelse har V Ö-vik mer än förut annonserat i olika media. Vilka annonser har du sett? Vilka tycker du har fungerat bäst? (Videoklipp, tidningsannonser, bussar, skyltar m. fl.)
2. Har du deltagit i något event? (Röd Lördag, Valstånd på torget, dörrknackning, telefonringning, valvaka m.fl.) Vad fungerade bra? Vad kan vi göra bättre?
3. Har du några tankar på om hur vi bättre kan nå ut med vår politik? Något vi inte borde göra som vi gör idag? Lärdomar inför framtiden.

Framtiden, som i det här fallet är redan nästa år då det är EU val 2019.
Innan dess ska våra politiska platser i olika nämnder m. fl. tillsättas. Vi behöver få in nomineringar till dessa. Därför har V(i) bildat en nomineringsgrupp som här kommer med information;

Hej och tack för det stöd alla bidragit med i V:s valarbete som i årets val resulterade i att vi ökade från 3 till 5 mandat i kommunen!
Det innebär också att vi behöver fler som tar på sig uppdrag i kommunens olika nämnder. I en nämnd behövs både ordinarie ledamöter och ersättare.
Tillträde sker i januari-19 för kommande mandatperiod och kommunen anordnar utbildning i samband med det. Även Vänsterpartiet kommer att under hösten – 18 att hålla studiecirkel kring hur kommunen och arbetet däri fungerar.
Nämnderna har sammanträde 1 dag/månad och ersättning utgår för förlorad arbetsinkomst samt sammanträdesarvode. Man har rätt att vara ledig från sitt arbete för att delta i i nämndens sammanträde.
Anmäl till någon av oss om du kan tänka dig att delta i någon nämnd eller nominera en partikamrat.
Med vänlig hälsning Gunnar Eklöv, Kerstin Lindgren-Fors, Patrik Paulsson

Kalendarium

För att underlätta har styrelsen på prov satt mötesdagar för hela hösten. I januari får vi utvärdera om vilket ni alla tycker fungerar bättre: bestämma datum möte för möte eller ett helt halvår i taget.
Kalendariumet för hösten ser för närvarande ut som följer:
16 oktober: Medlemsmöte i Partilokalen 18:00-20:00
27 oktober Röd Lördag
10-11 november Höstkonferens med distriktet.
14november Medlemsmöte
Lördagen 17 november: eventuellt ett heldagsmöte med diskussioner och samvaro för alla partimedlemmar.
24 november Röd Lördag
12 december eventuellt, Medlemsmöte med julgröt (eller liknande).
15 december Röd Jullördag

Vår medlem Lena Lundblad kommer börja hålla öppet på torsdagar, varannan vecka, mellan kl 11-14, för enklare lunch, diskussioner och skapande i olika former som stickning m.m. (Medtag eget projekt). Start den 25 oktober.
Därtill öppet på Partilokalen varje tisdagskväll mellan 18-19, 20 om det dyker upp folk.
Plus så ska vi komma igång med de studiecirklar, bokcirkel och kulturarrangemang som vi tidigare diskuterat på olika möten. Tider för dessa hittas enklast på medlemsgruppen på Facebok.

Väl mött önskar Anna S och styrelsen.

Pratas det politik när politiker möts i kommunstyrelsen?

Det borde ju vara så. Men det har utvecklats en tradition som hindrar politiker att samtala med varandra. Information och beslut – inte mycket därutöver.

Vänsterpartiet försöker med en motion att få till stånd en förändring till det bättre. När vi ändå träffas, skulle vi väl kunna delge varandra vilken väg vi vill gå, hur vi prioriterar, hur vi ser på den kommande mandatperioden? Tillsammans?

Klimat

Det finns en stark rörelse och folklig opinion för att ta klimatförändringarna på allvar och påbörja en omställning mot ett mer långsiktigt hållbart samhälle.

Mot detta står en mäktig fossilindustri som gör enorma vinster på dagens beroende av olja, fossilgas och kol och som prioriterar sina kortsiktiga intressen av vinster framför de långsiktiga konsekvenser ett förändrat klimat kommer att ha för oss alla. Vi vet att klimatförändringarna inte går att avvärja med individuella insatser, sopsortering och miljömedveten konsumtion, utan det krävs samhälleliga förändringar.

Sverige ska vara ett föregångsland i klimatomställningen. Vänsterpartiets mål är ett fossilfritt samhälle senast år 2040. Den ekonomiska politiken måste anpassas till de ramar som klimatet och våra ekosystem sätter upp. Det kräver ökade investeringar i förnyelsebar energi, hållbara bostäder och gröna transporter. För en framgångsrik klimatomställning krävs ett rättviseperspektiv som förenar det gröna perspektivet med det röda. För att möta klimathotet krävs ökad jämlikhet. Det är de rika som genom sitt sätt att leva orsakar störst klimatutsläpp. När en större andel av ekonomin går till gemensamma investeringar och välfärd istället för ökad privat konsumtion för de som redan har mest blir det enklare att minska utsläppen.

Vänsterpartiets politik kombinerar klimat- och miljösatsningar med en politik för rättvisa eftersom det hänger ihop. Rika länder har störst ansvar för klimatkrisen och måste därför göra stora egna förändringar men också hjälpa fattiga länder ekonomiskt med omställning till ett mer hållbart samhälle.

Vänsterpartiet vill bland annat:

  • Inrätta grön statlig investeringsbank med minst 100 miljarder i kapital före 2022. Företag och kommuner ska kunna låna pengar för klimatinvesteringar till låg ränta.
  • Fasa ut miljöskadliga subventioner och istället lägga pengarna på att bygga ett hållbarare Sverige
  • Ge konkreta direktiv till våra AP-fonder att avinvestera innehaven i kol, olja och fossilgas.
  • Att det alltid ska vara billigare att ta det klimatvänliga alternativet, exempelvis att ta tåget istället för att flyga. Därför är vi för en träffsäker vägslitageavgift för tunga lastbilar och flygskatt. Inkomsterna från dessa skatter ska gå till investeringar för billigare och bättre miljövänliga resor och transporter.
  • Nybilsförsäljning av bensin- och dieselbilar ska upphöra efter 2025.
  • Vi vill införa ett klimatmål för att även minska de konsumtionsbaserade utsläppen.

Vi vill öka anslagen till de internationella klimatfonderna samt införa ett nytt klimatbistånd bestående av nya medel. Klimatbiståndet ska inte konkurrera med det ordinarie biståndet.

Läs även

Omfattande bostadsplan saknar trädgård

Artikel publicerade i UNT den 7 oktober 2018.

Staden

Denna visionsbild är framtagen av arkitektfirman för att visa skala, hushöjder, gatbredd mm. Slutresultatet kan dock variera.    Foto: Ersérus arkitekter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALSIKE

Upp till 2000 nya bostäder planeras i Alsike. När stadsodlingar ströks från detaljplanen reagerade Vänsterpartiet.

Detaljplanen berör den andra utbyggnaden av norra Alsike och ska möjliggöra byggandet av 1500 till 2 000 nya bostäder i olika boendeformer. Området består i dag av öppen ängs- och åkermark vilket ska ersättas av bostadsområden med bland annat ” trädgårdsstadskaraktär”.

I Knivsta kommuns översiktsplan går att läsa:
”Knivsta kommun ser posi tivt på stadsodling och kommer uppmuntra kommuninvånarna till bostadsnära odling i tätorterna.” Men i samband med Samhällsutvecklingsnämndens, SUN, sammanträde i slutet av september avslogs förslaget att inkludera stadsodlingar i planen. Detta fick Vänster partiet att reagera och de har lämnat ett särskilt yttrande i frågan:
– Det är viktigt att ha god tillgång till livsmedel nära platsen där man bor, bland annat för att minska mattransporterna. Enligt översiktsplanen ska vi politiker verka för att skapa förutsättningar för att odla nära våra bostäder. Så när vi ska bygga en så stor stadsdel som denna . så känns det främmande att inte ha med detta i detaljplanen, säger Christer Johansson (V), ersättare i SUN.

Enligt Boo Östberg (C), 1:e vice ordförande i SUN, handlar det inte om stadsodlingens vara eller icke vara, utan om tajming.
– Jag röstade emot att stadsodlingar inkluderas i detaljplanen. Men inte för att jag är emot stadsodlingar, utan för att det inte är lämpligt att lyfta en sådan fråga precis innan planen ska ut på samråd. Då riskerar man att föra in saker som kan gå i konflikt med andra aspekter, säger Boo Östberg.
Han ifrågasätter även huruvida frågor som berör småskaligt odlande i stadsmiljö bör lyftas i detaljplanen överhuvudtaget, med motiveringen att en sådan fråga kan lösas lokalt av de boende.
– I detta skeende behöver planen inte vara hundra procent färdig, det är ju därför vi skickar den på samråd, säger han.

Christer Johansson lyfter att Vänsterpartiet generellt är mycket nöjd med förslaget till detaljplan, som är närmare 700 sidor långt, även om de reagerade på exkluderingen av stadsodlingar i planen. I ett gemensamt pressmeddelande skriver partiet att det är högst troligt att frågan om stadsträdgårdar kommer lyftas i samband med de kommande medborgardialogerna.

Bostadsområdet kommer att byggas i närheten av natur reservaten Lunsen samt Moralundsskiftet. I detaljplanen prioriteras gång- och cykeltrafik framför resor med bil, bland annat genom gatornas utformning.

Adam Sjöborg
[email protected]

Nej, något samtal blev det inte än

Valutgången i Vänersborg gjorde väl nästan ingen glad. Efter två mandatperioder med föga framgångsrika ”regeringar” i minoritet och en lång rad av voteringar var det många som längtade efter annat.  Tänk om man kunde samtala ordentligt.  Möjligtvis samsas om en plattform som angav den gemensamma inriktningen. Ägna kraft åt att lösa väsentliga frågor istället för att leta efter något som kunde drivas till meningslösa voteringar.

Efter valdagen var det två frågor som borde lösas parallellt. ”Vem med vem?” är den ena, budgetförslaget för i första hand 2019  och en ekonomisk planering för perioden fram till 2021 är den andra.

Vänsterpartiet hade vid grupp- och medlemsmöten sökt efter lösningar. Vi lämnade ett utkast till budget till budgetberedningen där vi visade på vår beredskap att söka samförstånd och kompromisser.

Vi konstaterade: ”När vi blickar tillbaka på budgetarbetet under denna mandatperiod, kan vi inte komma ifrån att kommunens ekonomiska läge idag är mera pressat än vid något tidigare tillfälle. Detta gäller i första hand nämndernas läge såsom det kommer till uttryck i delårsrapporten per augusti, där helårsprognosen pekar på stora underskott. Det avser också nämndernas äskanden för kommande år som inte alls kan tillgodoses av centrala ramanvisningar. Slutligen, mer än något år tidigare, är behovet att finansiera investeringar i nya kommunala lokaler, även att ordna ombyggnad och tillbyggnad i befintliga lokaler enormt stort.”

Vi såg framför oss att ”… avvägningar behöver göras, gapet mellan tillgångar och kostnader måste hanteras. Det kan ske genom en förstärkning av våra intäkter, men det behövs också ytterligare press på våra nämnder att bearbeta underskott i sin verksamhet.”

Vi avslutade vårt utkast med att påminna om hur det har varit under mandatperioden, två gånger förlorade kommunledningen omröstningen, tredje gången gjorde man upp med Vänsterpartiet. ”Vår beredskap nu är lika stor som den har varit 2015, 2016 och 2017. Tre år i rad har Vänsterpartiets synpunkter beaktats i förslagen som slutligen blev kommunfullmäktiges beslut.”

Men budgetberednings avslutande möte blev en antiklimax. Det blev inga samtal, inte med oss, inte med andra.

Nu får vi avvakta vilket underlag kommunstyrelsens ordförande har för avsikt att lägga på kommunstyrelsens bord vid det extrainsatta mötet onsdag 31 oktober.

Fin respons på Bandhagens marknad

Skön stämning på Bandhagens höstmarknad igår där vi i Vänsterpartiet Vantör deltog på premiären. Mitt bland loppisborden med föräldrar som säljer barnkläder, hantverkare och konstnärer som säljer tavlor, smycken och hemvävda mattor, odlare som säljer ekologiska grönsaker och inläggningar, ja där fanns även vi med vårt lokala program för ett rödare och grönare Vantör.  Det var ju inte bara ett valprogram utan är framförallt ett program för vårt lokala politiska arbete i stort de kommande åren. För Bandhagens del nämns specifikt fler mötesplatser för unga, mer parkteater på Bandängen och att bygga ungdomsbostäder, kollektivhus och seniorlägenheter.

Vi fick många fina tillrop av och samtal med de som stannade vid vårt bord.  Folk tog gärna emot programmet, gillade att vi vill ha muralmålningar och graffitiplan i hela stadsdelen, uppskattade Jonas Sjöstedt och var allmänt positiva. För Bandhagens del efterlystes även mötesplatser för äldre och med saknad talades om konstutställningar som tidigare visats i en HSB-lokal i centrum. Att Bandhagen inte har bankomat kom på tal liksom hur skolorna fungerar i området. I det lokala programmet har vi också en punkt om att vi vill göra Vantör till en stadsdel med jämlik skola, socioekonomiskt blandade klasser i alla högstadier. Kan vi inspireras av Nyköping som med ändrade upptagningsområden och ny skola skapade en jämlikare skola är något att arbeta vidare med.

Att många röstar rött i Bandhagen, vet vi förstås redan från vårt fina valresultat. Ser vi bara till kommunfullmäktigevalet nådde vi som lägst drygt 16 procent och som högst strax över 24 procent i de tre valdistrikten. Som politiskt parti och som vänster ska vi vara synliga i våra stadsdelar, och inte bara dyka upp lägligt inför valet. Folk ska veta var man har oss, oavsett vilket dag och år det är.

Vi ses på Bandhagens höstmarknad

Under några timmar imorgon hittar du några av oss från Vänsterpartiet Vantör vid ett av loppisborden på höstmarknaden i Bandhagens centrum. Det är premiär för oss, och vi hoppas på en trevlig lördag, få veta mera om vad som rör sig i Bandhagen, bekymmer och glädjeämnen, få höra vad folk tycker om vårt lokalpolitiska program (som var så populärt att det tog slut i valstugan) och kanske även läget i politiken som är så bekymmersamt trots vänstervindar i valet.  Med några bra böcker till ytterst låga priser på vårt loppisbord och hembakta hallongrottor hoppas vi fånga Bandhagsbornas intresse. Vi ses!