Kategoriarkiv: Lokalhemsidor

Vänsterpartiet och kulturskolan

Under förra veckans allmänpolitiska debatt i riksdagen talade Vasiliki Tsouplaki om Vänsterpartiets tankar att utveckla kulturskolorna i hela landet.

Vasiliki Tsouplaki är vice ordförande i riksdagens kulturutskott. Hon är född i Uppsala, varit kommunalråd i Västerås och är ledamot i riksdagen sedan november 2017.

Här hennes anförande:

”Anf. 391 VASILIKI TSOUPLAKI (V):
Fru talman! Barn ska ha möjlighet att själva utöva och ta del av kultur. Det är en grundbult i Vänsterpartiets kulturpolitik, likaväl som det är tydligt i FN:s barnkonvention och i riksdagens nationella mål för kulturen. Vi ser att det är en viktig del i en människas utveckling att få använda alla sinnen och förmågor, och det är min övertygelse att barn som får vara kreativa och som hittar flera sätt att uttrycka sina tankar och känslor är bättre rustade för livet.
En undersökning gjord av Kulturanalys visar att barns och ungdomars kulturvanor skiljer sig åt beroende på föräldrarnas bakgrund. Framför allt är det deras utbildningsnivå som spelar in. Det är också tydligt att det egna kulturutövandet sjunker med stigande ålder och att flickor är mer aktiva kulturutövare i alla  åldrar. Det ger sedan avtryck i vilka som kan komma in på de högre konstnärliga utbildningarna och vilka vi kommer att möta på scener, på film och på våra museer och gallerier framöver.
Jag är oroad över att vi även fortsättningsvis kommer
att ha en situation där kultursektorn är väldigt homogen
om vi inte radikalt ändrar på förutsättningarna.
Om vi är övertygade om att alla barn behöver och har
rätt att ta del av kultur finns det flera viktiga arenor att
stärka. Det är framför allt grundskolan, gymnasiet, studieförbunden och kulturskolan. I många kommuner
skulle även fritidsgårdarna behöva stärkas för att kunna vara en viktig plats för kulturutövande. Jag kommer framför allt att fokusera på kulturskolan här i dag.
Fru talman! I förra veckan rapporterade Sveriges Radio om en studie från Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet. Även den visade att barn med välutbildade och kulturutövande föräldrar är överrepresenterade i just kulturskolan. Det här var kanske ingen ny information för oss som har följt debatten länge, men när det gällde instrumentkurserna var det intressant att se att två tredjedelar av de barn som fortsätter efter årskurs sex har föräldrar som själva musicerar.
Det här visar att det behövs mycket stöd och uppmuntran från hemmet för att man ska fortsätta med sitt instrument. Det här visar också någonting så svårfångat som kulturellt kapital, menar forskarna. Det är viktigt att pedagoger ska fundera över hur man kan göra för att alla barn ska känna sig välkomna. Det måste förstås vara ett långsiktigt mål att alla barn ska känna sig trygga och ha en självklar plats på våra kulturella arenor.
Från Vänsterpartiet menar vi att det behövs flera olika bitar för att den kommunala kulturskolan ska kunna vara en plats för fler barn och för att fler barn med olika bakgrund ska känna sig välkomna. Vi behöver ta bort de trösklar som försämrar tillgängligheten. Tillsammans med regeringen har vi de senaste åren skjutit till 100 miljoner för ökad tillgänglighet. En viktig ingång för oss från Vänsterpartiet har just varit den ekonomiska tillgängligheten – alla barn, oavsett tjockleken på föräldrarnas plånbok, måste ges möjlighet att delta. 

Nu vill vi från Vänsterpartiet gå vidare och lägga ytterligare 200 miljoner för att hjälpa kommunerna att helt avskaffa avgifterna. För att kompensera intäktsbortfallet skulle kommunerna behöva skjuta till lika mycket själva. För att alla familjer ska känna till kulturskolan, förstå hur den fungerar och få reda på de positiva effekterna behöver också uppsökande insatser sättas in. Det finns många positiva exempel från kommuner som redan har satt igång med det här arbetet. Ett närmare samarbete mellan kulturskola och skola nämner också många som en framgång. Det handlar även om breddat utbud och så vidare.
Vi menar att Vänsterpartiets satsningar på att höja det generella statsbidraget är en viktig del för att möjliggöra för kommunerna att jobba med kön. Ska vi öka  tillgängligheten måste vi också ge plats i kommunerna. Kösituationen är allvarlig på flera håll. Jag är stolt över de beslut som Vänsterpartiet var med och fattade under förra mandatperioden för att stärka kulturskolan. För att få till den här utbyggnaden och ge möjlighet till att det blir en inspirerande och utvecklande plats för så många barn som möjligt behöver vi i riksdagen fortsätta att stötta kommunerna framöver.

Klimatpolitik – Elin Segerlinds anförande i riksdagen

Den gångna veckan var det i dagarna tre Allmänpolitisk debatt i riksdagen. Det kändes som om några ledamöter höll en aning tillbaka. Inte riktigt lika fräna och påstridiga som de brukar vara. Kan det vara så att inte alla är helt säkra på hur deras partier kommer att positionera sig under mandatperioden?

Med så många nya ledamöter på plats var det också ett större antal ”jungfrutal” som hölls, så även från Vänsterpartiets representanter. Vi återger här vår ”egen” och Fyrbodals Elin Segerlinds anförande och länkar avslutningsvis till ett kort replikskifte. Elin är Vänsterpartiets ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet. Hon var i talarstolen under avsnittet ”Klimat, miljö och energipolitik”.

Anf. 125 ELIN SEGERLIND (V):
Fru talman! Det är nu en dryg vecka sedan vi kunde
ta del av klimatrapporten från FN:s klimatpanel IPCC.
Rubrikerna som följde var tillräckliga för att ge i alla
fall mig både ont i magen och ont i hjärtat. Tio år, det
är vad vi har på oss att vända utvecklingen. Det är en
ynkligt kort stund. Att inte all världens verksamhet i
det ögonblicket stannade upp förvånar mig kanske
egentligen inte, men det gör mig beklämd. Det kollektiva
strutsbeteende som vi har utvecklat när det kommer
till klimathotet måste få ett slut.
FN:s klimatrapport är tydlig: Det är människans utsläpp
av växthusgaser som gör att det blir varmare, att
isarna smälter och att havsnivåerna stiger. Jordens
temperatur har redan ökat med närmare 1 grad sedan
1880-talet. Grönlands och Antarktis isar minskar, och
takten i minskningen ökar. Även antalet människor
som flyr undan klimatförändringar, som stigande
havsnivåer eller utbredd torka, ökar. Naturkatastroferna
ökar i omfattning och skapar större förödelse i
dag som en följd av förändringar i klimatet.
Vänsterpartiet strävar efter klimaträttvisa. I dag
fördelar kapitalismen jordens resurser extremt ojämlikt.
Enligt FN:s klimatkonvention är det de rika länderna
som nu har ett historiskt ansvar att minska sina
utsläpp. De rika står alltså för en större del av utsläppen
än de som lever i fattigdom. Mer pengar leder till
högre konsumtion, vilket leder till högre utsläpp. Det
är en rak och logisk linje.
De rikaste 10 procenten står för hälften av världens
utsläpp av växthusgaser. Växthusgasutsläppen följer
alltså hushållens inkomster tydligt, och det behövs politiska
beslut för att rika länder ska minska sin miljö och
klimatpåverkan och för att fattiga länder ska få en möjlighet att utvecklas.

Det är också intressant att se skillnaden i påverkan
mellan män och kvinnor. Flera studier har gjorts som
visar att män har större klimatbelastning än kvinnor,
framför allt när det kommer till transporter. Kvinnor
åker till exempel kollektivt i större utsträckning än
män.
Människan är orsaken. Därför måste vi också vara
lösningen.
Vänsterpartiet menar att klimatkrisen inte uppstått
genom att enskilda människor gjort dåliga val. Den
kommer sig av grundläggande samhällsstrukturer –
strukturer som vi bara kan ändra tillsammans. Vänsterpartiet vill se investeringar för att ställa om Sverige och skapa gröna jobb. Vi behöver kraftiga investeringar i
förnybar energi, elnät, järnväg, cykel- och kollektivtrafik,
energirenoveringar och klimatsmarta bostäder. Vi
vill prioritera en stark och långsiktig expansion av välfärdsverksamheter, utbildning och kultur. Offentlig
upphandling är också centralt för att klara klimatomställningen, där såväl miljö och klimat som sociala
hänsynstaganden måste väga tyngre än jakten på låga
kostnader.
Eftersom vi ser att den ekonomiska ojämlikheten
återspeglas i klimatorättvisa vill vi se skattehöjningar
på de högsta inkomsterna och förmögenheterna samt
på sådant som förstör miljön. Det behövs för att kunna
öka de offentliga investeringarna och en utvecklad välfärd.
För att driva på investeringar i omställningen vill
Vänsterpartiet bland annat införa en statlig grön investeringsbank.
IPCC förklarar att vi måste investera stort för att
över huvud taget ha en chans. 70–85 procent av all el
måste vara förnybar till 2050, och all kol måste bort.
Det innebär investeringar med motsvarande närmare
22 000 miljarder kronor till 2035. Det är hisnande
summor. Då har vi ändå bara börjat prata om energi.
De svåra år vi så gärna sparar för tror jag är här redan
nu. Det är nu vi ska satsa.
(Applåder)

Därefter följde ett replikskifte med Johan Hultberg, M.

Är allt under kontroll? ​

Valdagen var 9 september.
I 41 dagar har valresultatet varit känt.
Vänsterpartiet fick frågan från Socialdemokraterna: fortsätter ni som opposition eller vill ni annat? Vi svarade: Vi har nu samma avsikt som 2010 och 2014. Vi vill vara del av kommunledningen. Vi blev opposition två gånger, än har vi inte haft någon kontakt utöver att vi svarade på en fråga. Den ställdes för 31 dagar sedan.
Första gången fullmäktige sammanträder är nu på onsdag. Kommunstyrelsens ordförande, Marie Dahlin, S, har anmält förhinder.
På onsdag ska väljas fullmäktiges ordförande och två vice ordföranden. Valet skjuts till sammanträdet i november. Det finns inga förslag som är förankrade.
En vecka senare, onsdag 31 oktober, har kommunstyrelsen ett extra sammanträde. Budgetförslaget för 2019 ska röstas fram. Fullmäktige avgör sedan i november eller i december.
Ett budgetförslag skall uttrycka kommunens – eller rättare sagt: kommunledningens avsikt hur intäkter och kostnader ska fördelas kommande år.
Det finns ett förslag som blir offentligt 25 oktober, dagen efter fullmäktige. MBL-information och MBL-förhandling har ägt rum. Förslaget kommer från Marie Dahlin. Det lär inte vara avstämt med något annat parti, möjligtvis inte ens med det egna parti.
”Det kan komma ett helt annat förslag”, sade Marie Dahlin om sitt budgetförslag vid budgetberedningens sista möte den 5 oktober.
Sammanfattningsvis: Frågan är fel ställd.
Den rätta frågan är: Är något under kontroll?

Bra politisk lördag i Högdalen

Försvar för hyresrätten och allmännyttan är den givna frågan när vi i Vänsterpartiet Vantör är tillbaka i Högdalen efter valrörelsen, då vi fick så mycket hejarop vid valstugan, torgmötena och vallokalerna.

Nu blir det stenhård opposition mot högerstyren vare sig de uppenbarar sig i kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige eller riksdagen. Tre av våra medlemmar är nu med i kommunfullmäktige, Robert Mjörnberg som ordinarie och Hassan Jama och Cicci Herrström som ersättare. Vi kommer att presentera dem närmare här på hemsidan när det är klart i vilka nämnder och styrelser som de kommer att representera Vänsterpartiet. Vi har även en medlem som är ledamot i landstingsfullmäktige, Jonas Carlsson, vilket vi är väldigt glada för.

Samtidigt som vänstern driver opposition i parlamenten jobbar vi politiskt i våra stadsdelar, och där är alla våra medlemmar och sympatisörer välkomna. Idag var det väldigt roligt att vara tillbaka i Högdalen med flygbladsutdelning, möta människor som delar oron för ombildningar och utförsäljning av allmännyttan, som känner sig svikna av miljöpartiet och som i stort och smått har mycket att säga om vad som behövs i politiken.

 

Ses i Högdalen kl 12 – vi tar striden för hyresrätten!

Med det nya blågröna styret i stadshuset har alliansen och miljöpartiet redan öppnat för att i våra stadsdelar i ytterstaden ombilda hyresrätter i allmännyttan till bostadsrätter, i ett läge där Stockholm tvärtom behöver många fler hyresrätter.  Vänsterpartiet Vantör har i vårt lokala program också kravet på fler allmännyttiga hyresrätter i hela Vantör.  Fast knappt bläcket hunnit torka från den styrande majoritetens överenskommelse har de oroväckande utspelen från borgarna om ombildningar, utförsäljningar och privatiseringar duggat tätt.

Tycker du som vi, gå med oss i Vänsterpartiet!

Var med och påverka för fler hyresrätter och inga fler ombildningar!

Kom och prata med oss idag i Högdalen mellan kl 12 och 13 då vi delar flygblad i Högdalens centrum. 

Höstupptakt!

Efter att ha andats ut efter valrörelsen och arbetet därefter är det nu dags att blicka framåt. Såväl nya som gamla medlemmar bjuds in till Höstupptakt på Forsa Folkhögskola den 10/11.

Det bjuds på fika från 09:30 och kl 10:00 inleds programmet med att Alf Norberg pratar om vikten av folkbildning med anledningen av valet av lokal. Efter honom har vi nöjet att hälsa Vänsterparitets ekonomisk politiska talesperson Ulla Andersson välkommen för att berätta om sitt uppdrag.

Kl 12 bjuds det på lunch och efter det kommer Daniel Pettersson prata om demokratisk socialism och vad det innebär.

Inbjudan kommer skickas ut till alla medlemmar.

Tycker ni detta låter spännande, bli då medlem i Vänsterpartiet Hudiksvall och anmäler er senast 4/11.

 

Grattis Ylva Dahlström: Cykelväg Vassunda Uppsala bland de prioriterade

Ylva Dahlström

Vänsterpartiet prickar av vårt första vallöfte fem veckor efter valdagen. Vi tackar och gratulerar Ylva Dahlström för sitt mångåriga engagemang som nu lett till att gång- och cykelväg längs väg 255 är beslutad. Ansvaret för fortsättningen ligger nu hos Trafikverket.

Pressmeddelande från Region Uppsala

Den regionala utvecklingsnämnden har bestämt vilka gång- och cykelvägar längs det statliga vägnätet som ska prioriteras som så kallade 40/60-vägar (där Region Uppsala står för 40 procent av finansieringen). Väg 255 mellan Uppsala och Vassunda (Västersjövägen), väg 569 från korsningen 568/569 till Sjövik (Alstabadet) i Örsundsbro och slutligen väg 686, Happstavägen – Marmavägen i Alunda är de utvalda objekten.

Bakgrunden är att den regionala utvecklingsnämnden i december 2017 antog verksamhetsplanen för länstransportplan 2018, med utblick mot 2021. Enligt denna plan ska tre stycken så kallade 40/60 gång- och cykelvägar utredas varje år. Länets kommuner har sedan haft möjlighet att ansöka om att använda sig av finansieringsformen 40/60 för gång- och cykelvägar längs statlig väg, som fyller en lokal funktion. 40/60-finansiering innebär att länsplanen finansierar 40 procent av vägen, mot att den aktuella kommunen finansierar 60 procent.

– Det är mycket bra att Region Uppsala tillsammans med berörda kommuner kan samfinansiera gång- och cykelvägar. De beviljade projekten är sträckor som kommer leda till stor nytta i form av ökad trafiksäkerhet för trafikanter som idag är oskyddade. Sträckorna är också viktiga utifrån arbets- och skolpendling samt rekreation, säger Jenny Lundström (MP), ordförande för den regionala utvecklingsnämnden.

Kostnaden för Västersjövägen är beräknad enligt schablon till 48 miljoner kronor, sträckan är 12 kilometer lång. Väg 569 till Alstabadet är en sträcka om 2,3 kilometer, som enligt schablon kostnadsberäknas till drygt 7,6 miljoner kronor. Medan slutligen väg 686 kostnadsberäknas till cirka 1 miljon kronor enligt schablon, för en sträcka om cirka 250 meter.

Totalt inkom fem stycken ansökningar, från tre olika kommuner (Enköping, Östhammar och Knivsta). Det är från dessa ansökningar som den regionala utvecklingsnämnden nu valt ut de aktuella objekten.

 

Nya fullmäktiges första möte

Onsdag 24 oktober har nya kommunfullmäktige sitt första sammanträde. Det kommer inte att bli någon rivstart. Det finns inga tunga ärenden på föredragningslistan.

Allt börjar med ålderspresidentens inledning. Det är visserligen 36 ledamöter som återkommer även denna nya mandatperiod. Så tillkommer ytterligare tre ”nya” ledamöter som någon period tidigare har funnits med, dock inte under mandatperioden 2014-2018. Med andra ord, endast 12 är ”helt nya”.

Bland ersättarna  har 13 varit ledamot eller ersättare även senaste perioden, ytterligare en tillkommer efter ett längre uppehåll, även här är endast 12 ”helt nya”.

I Trollhättan är det en annan bild än i Vänersborg. Här hemma är antalet män bland ledamöter och ersättare mycket stor. Den som räknar, kommer fram till siffrorna 32:19 bland ledamöter och 17:12 bland ersättare.

En förändring syns direkt: När ledamöterna söker efter sina platser i Festsalen i Folkets Hus så gäller inte längre den givna placeringsordningen. Inför varje ny mandatperiod räknade och kontrollerade en hel stab av medarbetare vilka som hade funnits längst i fullmäktige. Det gällde inte bara hela mandatperioder, det gällde antal år, antal månader och antal dagar. Från och med nu sitter alla partivis. Den ordningen gäller i oktober och troligen även i november. Det var i övrigt lotten som avgjorde vilka partier som sitter ”framme” och vilka som blivit ”backbenchers”. Från december kan det bli ändring igen, då blir sittordningen förmodligen för partigrupper, vill säga, partierna som samarbetar tar plats intill varandra.

Punkterna 2 och 3 skjuts till november – det finns inga färdiga förslag på vilka som ska ta plats vid podiet ”på riktigt”. Däremot skall fullmäktige bekräfta partiernas nomineringar till valberedningen, punkt 4. Så småningom skall ju valberedningen arbeta fram förslag på vilka partier och vilka förtroendevalda som skall ta plats i nämnder och styrelser. Senast 19 december skall detta vara klart.

Punkt 5 avser placeringsordningen och punkt 6 att på nytt klubba förslaget till sammanträdesdagar.

Revisorerna har yttrat sig om delårsrapporten per augusti 2018. Innehållet i delårsrapporten hade gamla fullmäktiges ledamöter en hel del synpunkter på vid sitt sista sammanträde 10 oktober. Det återstår att se om någon önskar begära ordet för att kommentera revisorernas utlåtande.

På punkt 8 anmäls de kommunala bolagens årsredovisningar för 2017 för fullmäktige. Dessa handlingar är ju tämligen ”gamla” och det känns inte  helt tillfredsställande hur kopplingen fungerar till fullmäktiges förtroendevalda.

Därför riktas säkert extra uppmärksamhet till punkt 9, när Vänsterpartiet har tillfälle att presentera en motion som just gäller de kommunala bolagens möjlighet att informera om sin verksamhet.

Tillkommer inga andra frågor, så kan årets första förmodligen korta sammanträde avslutas med fika och mingel i caféet en trappa ner från Folkets Hus festsal.

Rapport från kommunfullmäktige 2018-10-15

Under det detta det första kommunfullmäktigesammanträdet för mandatperioden 2018-2022 skulle olika val förrättas.

Först var det dags att välja ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande till kommunfullmäktiges presidium. Till ordförande valdes Gustaf Wingårdh (M), till förste vice ordförande valdes Gertrud Green (C) och till andre vice ordförande valdes Wivi-Ann Broberg (S).

Därefter utsågs kommunfullmäktiges valberedning. Denna valberedning består av alla partier invalda till kommunfullmäktige. Vänsterpartiet fick en ordinarie plats.

Nästa punkt var att välja kommunstyrelse för mandatperioden 2018-2022. Vänsterpartiet kommer inte vara representerade i kommunstyrelsen denna mandatperiod eftersom vi inte tar någon plats på vårt enda mandat. Förra mandatperioden (2014-2018) hade vi en ersättarplats i kommunstyrelsen tack vare den valtekniska samverkan vi då hade med Miljöpartiet och Socialdemokraterna.

Under valberedningens möte för att välja kommunstyrelse blev det votering med sluten omröstning om posten till kommunstyrelsens andre vice ordförande. Socialdemokraterna lanserade Lennart Nilsson (S). Liberalerna och Miljöpartiet lanserade Johan Ingvarson (MP) som kandidat till oppositionsrådsposten. Sex röster tillföll Lennart Nilsson (S) och tre röster tillföll Johan Ingvarson (MP).

När sedan frågan om posten till kommunstyrelsens andre vice ordförande kom upp i kommunfullmäktige så föreslog återigen Liberalerna och Miljöpartiet Johan Ingvarson (MP). I denna slutna omröstning blev resultatet 30 röster till Lennart Nilsson och 11 röster till Johan Ingvarson (MP). Vänsterpartiet röstade på Lennart Nilsson (S), och han blev alltså vald till kommunstyrelsens andre vice ordförande.

Vi fastställde även kommunfullmäktiges sammanträdesdagar för återstoden av år 2018. Ledamöter till de olika nämnderna kommer att väljas senare i höst. På kommunstyrelsens första möte, som var direkt efter kommunfullmäktige, utsågs vilka politiker som ska sitta i de olika utskotten.

Emma Wennerholm, gruppledare Vänsterpartiet Höganäs