Kategoriarkiv: Lokalhemsidor

Ombuden till EU-valkonferensen

Idag börjar Vänsterpartiet EU-valkonferens i Norrköping, idag och imorgon beslutar 75 ombud från hela landet om valplattformen för EU-valet och väljer vilka som ska stå på Vänsterpartiets EU-vallista.

Vänsterpartiet Gävleborg har två ombud och två ersättare, ala får resa till konferensen. Våra ombud är Gin Akgul Hajo, Gävle och Petra Modée, Nordanstig. Gin är kommunalråd i opposition i Gävle, Petra är kommunpolitiker i Nordanstig och ledamot i distriktsstyrelsen.

Våra ersättare är Anton Larsson, Söderhamn och Sherzad Fatih, Gävle.

Ombuden har förberett sig med att läsa handlingar och diskutera motionerna till konferensen.

På Facebook kommer det nog lite rapporter om vad som händer under dagarna.

Mer information om EU-valkonferensen och EU-valet finns här:

https://www.vansterpartiet.se/eu-val-2019/

 

Sammanfattning av Kommunfullmäktige 13 februari 2019

Maria Fornemo

Maria Fornemo

Februari månads kommunfullmäktige började i moll. Kommunalrådet Peter Evansson (S) informerade om kommunens ekonomiska underskott. Efter 2018 är kommunens underskott 37,4 miljoner. Detta underskott måste vändas inom tre år.
– Utsvävningsmöjligheten de kommande åren är tämligen begränsad, konstaterade Evansson.

Överklagade detaljplaner
Nästa dystra informationspunkt gällde överklaganden av detaljplaner. Dessa gäller Översiktsplanen 2017, Centrala Ängby, Margaretahemmet och Södra Ar. Dock kommer detaljplanen vid Margaretahemmet att vinna laga kraft, efter dom i Mark- och miljööverdomstolen alldeles nyligen, berättade Evansson.

Detaljplan södra AR
Vid punkt 9, som gällde godkännande av detaljplanen vid Södra Ar, beslutade fullmäktige i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Det vill säga att godkänna detaljplanen som syftar till att skapa byggrätter för verksamhet inom bland annat industri, kontor och service.

Debatten blev lång på väg till detta beslut och torpet Skräddarbo samt förskolor var två frågor som engagerade många ledamöter. Christer Johansson (V) som yrkade bifall till planen menade att det var enda sättet att möjliggöra en flytt av Skräddarbo än att som nu vara placerad mellan en starkt trafikerad väg och ett industriområde. Torpet och dess historia är värd en bättre plats. När det gällde beslutet om en tillfällig förskola så menade Christer att om planen skulle tillåta den skulle det bli svårt att neka nya förskolor och barn ska inte vistas i industriområden. Knivstas förskolor ska ligga nära fina park- och grönområden.

VA taxan höjs
Behovet att bygga ut kommunens vatten och avlopp är stort. Kommunen behöver därför höja anslutningsavgiften för att vatten och avlopp ska vara finansierad. Vid punkt 10, Hemställan till kommunfullmäktige om ny VA-taxa, beslutade fullmäktige att höja anslutningsavgiften med sju procent men behålla brukaravgiften som den är. KD kritiserade höjningen och hänvisade till en orimlig VA-plan.

Mer kultur till unga i Knivsta
Bland motionerna fanns vid punkt 20 Vänsterpartiets motion om Mer kultur till unga i Knivsta. Bland annat gick den ut på att avgifterna för Kulturskolan skulle halveras, samt att kommunen skulle starta ett samarbete mellan Kulturskolan och Sjögrenska gymnasiet. Tanken när motionen skrevs var att Sjögrenska skulle kunna utvecklas till ett gymnasium med estetiska utbildningar i samarbete med Kulturskolan.

Fullmäktige fann motionen besvarad, vilket var kommunstyrelsens förslag. I svaret kan vi läsa följande: ”Att profilera gymnasiet genom att använda estetiska lärprocesser är en tydlig väg till framgång för människor med olika lärstilar och att det finns kompetens på kulturskolan är bortom allt tvivel. Det finns också ett gott klimat mellan verksamheterna vilket ökar sannolikheten att lyckas men det behövs ett genomarbetat koncept som inte får ta avstamp i en besparing utan ett
långsiktigt implementerat arbetssätt.”

När det gäller ekonomin finner vi detta i svaret: ”Samarbetet är också avhängt av att man får jobba fram ett för alla parter hållbart arbetssätt, det vill säga för eleverna, Kulturskolan och Sjögrenska gymnasiet.”

Vad som sker och när är osäkert men något som är helt säkert är att Vänsterpartiet kommer att fortsätta jobba för mer kultur i kommunen med extra fokus på barn och unga.

Mötet i mars inställt
Bland annat tack vare Kommunfullmäktiges nye ordförande Klas Bergströms uppenbara talang för sitt uppdrag, klarades fullmäktiges ärenden av med sådan effektivitet, att mötet i mars kommer att ställas in på grund av brist på ärenden. Därmed sparar kommunen pengar, vilket vi vet behövs.

Subjektivt sammanfattat av

Maria Fornemo
ersättare i KF

Fritidsbank för en friare idrott

DEBATTARTIKEL 2019-02-15 Fritidsbank för en friare idrott Ett aktivt fritidsliv har många fördelar. Fysisk aktivitet gagnar såväl fysiska som psykiska förmågor. Att vara en del av idrottsrörelsen bidrar ofta till självkänsla, gemenskap och nya kamrater. Deltagande främjar dessutom inkludering och integration. Detta är också något som Motala kommuns ambitiösa kartläggning för att motverka och minska […]

Hyresgästerna måste få bestämma vid renoveringar

Signalisten är på väg att dra igång renoveringar av 1700 lägenheter, till en början i Bagartorp och Bergshamra, och renoveringarna blir omfattande. Förutom den tekniska upprustningen med nya avlopp, värme- och elsystem får lägenheterna också en standardhöjande totalrenovering med nytt kök, badrum och nya golv. Efter renoveringarna beräknas hyran stiga med 60 % och en trea […]

Extra medlemsmöte under Kommungruppsmötet den 19de februari.

17:30 på måndag, 19de februari, är nästa Kommungruppsmöte.
Alla ordinarie och ersättare i KF och nämnder är kallade, och alla medlemmar är välkomna att delta.

Mötet kommer att gästas av Erik Bagger som kommer berätta om kommunens fastigheter för oss och svara på frågor.

Därefter kommer vi bryta in med ett kortare extra medlemsmöte.
Vi behöver fastställa ombud till DistriksÅrsKonferensen i mars, samt nominera till distriktstyrelsen.
Vi har även en rapport från Vänsterpartiets kongress att se fram emot, samt ett par andra frågor.

Efter det tar ordinarie kommungruppsmöte över och fortsätter, med diskussioner kring vad som sker i nämnderna just nu.
Välkomna

Varmt välkommen till medlemsmöte 21 februari

Vi startar kl. 18.00 i Vänsterpartiets lokal på Kronogatan.
Temat är budget och vi får besök av Ewa Lundqvist som är kommunens budgetekonom.
Det blir lite bokslut 2018, budgetförutsättningar för 2020 och hon svarar gärna på frågor.
Efter hennes besök bjuder vi på fika och vi får möjlighet att diskutera tankar runt kommande budgetförslag.
Ring gärna vid frågor.
Marianne ordf. 0702387005

Vänsterpartiet Gävleborgs valda representanter i regionen

Valen har gjorts i regionfullmäktige och uppdragen fördelats inom samarbetspartierna, S, MP, C och V som tillsammans styr region Gävleborg.

Listning över uppdragen:
Ledamot regionstyrelsen, ordförande i Hållbarhetsnämnd och regionråd: Fredrik Åberg Jönsson 

Ersättare regionstyrelsen, ordförande Företagshälsovårdsnämnden, ledamot Hälso- och sjukvårdsnämnd: Kristina Sjöström 

Vice ordförande regionfullmäktige, ledamot Demokratiberedning: Lars-Göran Langeborg 

Ersättare Demokratiberedning: Elin Nordin 

Ledamot Folktandvården Gävleborg AB: Tommy Cavallin

Ersättare Hållbarhetsnämnd: Xamuel Gonzalez 

Ersättare Hälso- och sjukvårdsnämnd: Yvonne Oscarsson 

Vice ordförande Kultur- och kompetensnämnden: Gunbritt Wallström 

Ersättare Kultur- och kompetensnämnden: Håkan Svensson 

Ordförande Patientnämnden: Isabel Hildén 

Ersättare Patientnämnden: Zaradesht Bekir 

Ledamot Stiftelsen Folkteatern – styrelse: Maritha Johansson 

Ersättare Stiftelsen Folkteatern – styrelse: Susan K Persson 

Viltförvaltningssdelegationen: Ulf Stridsberg

Vi kommer allt eftersom låta de valda presentera sina uppdrag, här kommer de fyra första berättelserna.

 

Gunbritt Wallström:
Jag är övertygad om att kulturen spelar en stor roll för länets utveckling och identitetsskapande. Tillgång till kultur, genom att få ta del av professionell kultur likväl som att själv få utöva/pröva på olika kulturuttryck, bidrar till ökad förståelse och känsla av sammanhang för såväl individer som samhälle, därför måste kulturen vara jämlik och nå fler. Under mitt första år som vice ordförande – 2019 – har vi skrivit in i budgeten att vi ska anstränga oss extra hårt för att nå ”kulturovana”, det arbetet ser jag framemot att vara med och utveckla. 

KKN, Kultur och Kompetensnämnden,  ansvarar även bland annat för folkbildning via sina folkhögskolor, även det avgörande för ett jämlikare samhälle.

GunBritt Wallström, Söderhamn.

Kristina Sjöström:
När jag för fyra år sedan fick frågan om jag kunde tänka mig att vara ersättare i Hälso- och sjukvårdsnämnden visst jag inte så mycket om hälso- och sjukvården i länet men har under åren har jag förstått vilken intressant men omfattande och komplex verksamhet som nämnden ansvarar för. Hälso- och sjukvården behöver utvecklas inom många områden för att kunna ge en jämlik, god och nära vård till alla i länet. Möjligheter för medarbetare att påverka sin arbetssituation och att kunna nyttja sin kompetens på bästa sätt är frågor som jag kommer att fokusera på både i uppdraget i Hälso- och sjukvårdsnämnden men också som ordförande i Företagshälsovårdsnämnden. Företagshälsovårdens uppdrag är att stötta chefer och medarbetare i att skapa en arbetsmiljö där man kan känna uppskattning för de arbete man gör och där man inte sliter ut sig i förtid.

Kristina Sjöström, Gävle.

Lasse Langeborg:

Att vara vice ordförande i Regionfullmäktige ger möjlighet till verklig insyn i hur den regionala demokratin fungerar – ett hedersuppdrag. Som vice ordförande blir jag inbjuden till andra politiska sammanträden, bland annat regionstyrelsens. Att vara välinformerad bidrar också till att kunna vara delaktig i att fatta kloka politiska beslut. Min målsättning är att ständigt lyfta jämställdhet, jämlikhet och vikten av en fungerande demokrati i alla sammanhang, något som känns extra viktigt idag i rådande samhällsklimat.

Lasse Langeborg, Gävle.

Elin Nordin:

Demokrati är en ständig process som vi aktivt måste arbeta för att hålla levande. Innebörden av demokrati förändras över tid; det är bara 30 år sedan vi fick den rösträtt vi har idag, till exempel. Vi måste fortsätta att utveckla de demokratiska processerna för att säkerställa allas likvärdiga möjligheter till inflytande liksom till mänskliga rättigheter och ett värdigt liv. Det handlar om jämlikhet, jämställdhet, mångfald och tillgänglighet. Demokratiberedningens uppdrag är otroligt viktigt och jag ser fram emot att få bidra till det.

Elin Nordin, Hudiksvall

 

Soppa och Politik 25/2

SOPPA och POLITIK 25 februari kl 18.30 Alceahuset Denna gång gästas vi av Alexandra Matsson, gruppledare för Vänsterpartiet i Stockholms Stad, som kommer att prata om hur vi driver vänsterpolitik i kommunala sammanhang. Vi börjar med en gemensam soppmiddag kl 18.30

Vi vill inte sälja Öresundskraft!

Vänsterpartiet säger nej till en försäljning av Öresundskraft. Vi ser stora fördelar ur många aspekter i att vi äger vår infrastruktur, vare sig det är väg- och järnvägsnät, tele- och datakommunikation eller energiförsörjning. Inte bara att risken nu blir höjda el-priser och försämringar för Öresundskrafts kunder, men också svårigheter för Helsingborg att kunna fortsätta med […]