Alla inlägg av andfal

Kortare arbetstid visar vägen till framtiden

Ali Esbati

Ali Esbati

Debattinlägg på UNT Debatt den 23 oktober 2017.

Vänsterpartiet vill se kortare arbetstid i Knivsta och i resten av landet.

För många människor präglas dagens arbetsliv av stress och högt tempo. Arbetsplatserna har de senaste decennierna slimmats och effektiviserats samtidigt som deltidsarbeten och de mest osäkra visstidsanställningarna brer ut sig inom de kvinnodominerade branscherna. Sjukskrivningstalen är på sina håll alarmerande, och de är högst bland kvinnor.

Vänsterpartiet arbetar för att Knivsta kommun som offentlig arbetsgivare ska vara ett föredöme på arbetsmarknaden. Vi ska arbeta för att de som arbetar för kommunen ska ha goda arbetsvillkor och trygga anställningar. Det skapar de bästa förutsättningarna för nöjda medarbetare och långsiktig kompetens i kommunens alla verksamheter.

Under en längre tid har bland andra Vänsterpartiet Knivsta frågat kommunledningen efter en strategi för bättre personalpolitik. Sjuktalen stiger och personalomsättningen är oroande hög inom flera områden i kommunen. Något behöver göras och det fort. Något som tar tag i grundproblemet och som inte handlar om att sätta åt den som blir sjuk hårdare.

Livet går inte ihop och vi behöver ett arbetsliv med plats för fler, där människor inte slits ut i förtid utan orkar jobba till sin pensionsålder. En rimlig lösning på dessa problem skulle kunna vara en arbetstidsförkortning, i syfte att både skapa full sysselsättning och en friskare befolkning

Åttatimmarsdagen är en snart hundra år gammal praktik i Sverige och det över 40 år sedan Sverige kortade normalarbetstiden senast. Sedan dess har världen förändrats, produktiviteten i samhället har ökat, men arbetstiden har i princip stått still. Vårt land är rikare än någonsin och företagen gör enorma vinster. Det är hög tid att fler delar på kakan och Vänsterpartiet anser att en ny tid kräver en ny arbetstid, för ett bättre och mer hållbart arbetsliv.

Den forskning som finns på området är intressant. ”Visst är det så att arbetstidsförkortning med bibehållen lön innebär ökade kostnader för arbetsgivaren, men den minskade stressen och tröttheten innebär också minskade problem och skador på arbetsplatsen, och kan därmed minska kostnaderna över tid, inte minst i form av minskade sjukskrivningskostnader” säger Helena Schiller från Stressforskningsinstitutet.

Enköping har nyligen infört sex timmars arbetstid med bibehållen lön inom socialtjänsten. Utan att öka kostnaderna. Om Knivsta skulle få behålla sina socialsekreterare med sex timmars arbetsdag skulle vi tom kunna spara pengar jämfört med dagens kostnader för inhyrda tjänster

Vi vet att borgerligheten kommer att protestera. Deras största rädsla verkar vara att vi som arbetar faktiskt ska få ta del av de värden vi skapar, i stället för att dessa läggs på hög och stoppas i fickorna hos några få. Vi ser det som självklart att en del av produktivitetsökningen i samhället ska tas ut i tid som människor själva kan rå över.

Det pågår försök runt om i landet redan nu med kortad arbetstid med bibehållen lön. På äldreboendet i Svartedalen, Göteborg, kunde man efter två år uppvisa färre sjukskrivningar, mindre stress och bättre balans mellan fritid och arbete. På Toyota i Mölndal har verksamheten blivit mer effektiv, sjukfrånvaron har minskat och företagets vinst har ökat.

 

Medan krafter som Sverigedemokraterna livnär sig på folks rädsla och rider på pessimismen i samhället är Vänsterpartiet dess motsats och visar att det finns hopp och riktiga lösningar. Vänsterpartiet vet att vi behöver ett arbetsliv med plats för fler, där människor inte slits ut i förtid utan orkar jobba till pensionsålder och där fulls sysselsättning och ett gott, utvecklande arbetsinnehåll är det vi tillsammans kan erbjuda varandra. Till regeringspartierna är budskapet: Det är hög tid att visa att arbetstidsförkortning är mer än ett slentrianmässigt slagord i första maj-tågen och högtidstalen.

Försöken runt om i Sverige visar att det är en högst genomförbar och önskvärd reform. Framtiden är nära!

 

Ali Esbati
Arbetsmarknadspolitisk talesperson för Vänsterpartiet

Christer Johansson
ordförande Vänsterpartiet Knivsta

Öppettider

Man blir snabbt bortskämd med sådant om är bekvämt. När jag växte upp i Hudiksvall var affärerna knappt öppna alls på helgerna. På helgerna stände de flesta butikerna vid 2-3-tiden – och i princip ingen hade öppet på söndagarna. Men man fick vardagen att fungera i alla fall på något jäkla sätt.
Sedan jag flyttade till Stockholm strax innan millenieskiftet har jag mer och mer vant mig vid butiker som är öppna till 16-17-tiden på såväl lördag som söndagar. Till och med i Bagarmossens lilla centrum har de flesta butikerna öppet sju dagar i veckan.
I fredags fick jag meddelande om att mina nya glasögon kommit och eftersom jag var upptagen på lördagen såg jag fram emot att hämta glasögonen idag, på söndagen. Jag tog liksom förgivet att även optikern har öppet då.
Men ack så jag bedrog mig, just den här optikern ville visst vara ledig på söndagarna. Och min första reaktion när jag vände utanför den stängda butiken var att jag blev irriterad över den dåliga servicen. Men irritationen gick över rätt fort när jag insåg att det nog mer var besvikelsen över att jag inte fick ut mina nya glasögon som planerat som gav sig tillkänna. Snabbt kände jag mig ganska bortskämd som blev irriterad över att en butik inte har öppet på en söndag. Trots allt är det inte värre än att jag går förbi optikern imorgon efter jobbet…
 

 
Bilden lånad från Ginza
 

Motion: Stoppa möjligheter att visa upp vilda djur på cirkus på kommunal mark.

Vänsterpartiet föreslår att Helsingborgs kommun slutar upplåta kommunal mark åt cirkusar med vilda djur.
Åtgärden anser vi är viktig att genomföra i väntan på en lagstiftning som förbjuder vilda djur på cirkus
Cirkusverksamhet bygger på att djur transporteras mellan platser och gör konster för publiken. Det innebär ofta omständigheter för djuren som orsakar stress och begränsar möjligheterna för naturligt beteende. I många fall blir utevistelsen begränsad till små och tillfälliga inhägnader, och djuren förväntas i många fall även göra konster som är onaturliga för dem. Djurskyddsförordningen innehåller därför begränsningar för vilka djur som får visas på cirkus. Här ingår t.ex. apor, rovdjur (tamhund och tamkatt undantagna) och giraffer. Djurskyddslagsutredningen från 2011 föreslog att listan med arter som inte får visas på cirkus skulle utökas.
Vänsterpartiet anser det finns starka skäl ur djurskyddssynpunkt att ytterligare begränsa antalet djurarter som får visas på cirkus. Inte minst finns starka skäl att ifrågasätta lämpligheten i att låta vilda djur uppträda i ambulerande verksamhet. Cirkusnäringen ska leva upp till djurskyddslagstiftningens krav vad gäller möjligheterna till naturligt beteende.
Det är möjligt för en kommun att i egenskap av markägare ställa krav för upplåtelse av kommunens mark.
Till exempel Västerviks kommun och Österåkers kommun bland andra upplåter inte längre kommunal mark år cirkusar med vilda djur.

Flera länder har förbjudit vilda djur på cirkus och en majoritet av svenskarna anser att vilda djur inte bör få förekomma på cirkusar. På kringresande cirkusar kan inte djurs behov och möjlighet till naturliga beteende, rörelsefrihet och socialt umgänge tillgodoses.
Det är inte förenligt med ett modernt samhälle att tillåta underhållning på bekostnad av djurs lidande och för att tillgodose marknadens intressen.

Vänsterpartiet Helsingborg föreslår att kommunen ska ställa högre krav för upplåtelse av kommunens mark med hänsyn till vilda djurs rätt till naturligt beteende.

Vänsterpartiet yrkar

Att Helsingborgs kommun utreder möjligheten att ändra i reglerna för markupplåtelser för att stoppa uppvisande av icke domesticerade djur på kringresande cirkusar.

Mounir Mansour

Claudia Velasquez

 

 

V kräver förebyggande arbete mot sexuella övergrepp

Var femte vuxen kvinna i Sverige har någon gång i sitt liv utsatts för allvarligt sexuellt våld. Unga tjejer mellan 16 och 24 år är, enligt Brå och MUCF, de som är allra mest utsatta för sexualbrott. Nära 75 procent av alla unga kvinnor har blivit utsatta för sexuella trakasserier. Vänsterpartiet har föreslagit olika saker för att förebygga sexuella trakasserier och våld men högern har gång på gång röstat ner förslagen. Förra året föreslog Vänsterpartiet feministiskt självförsvar för unga tjejer och samtal med killar om feminism, vilket styrande högern i Solna avslog. För några veckor sedan debatterades ytterligare ett förslag från Vänsterpartiet i kommunfullmäktige. Ett förslag om förebyggande arbete mot sexuella trakasserier och våld mot kvinnor. Inte heller detta förslag […]

Synpunkter på förslag till ÖP

Trunsta-trask-fageltorn

Trunsta träsk fågeltorn

Här följer Vänsterpartiets synpunkter på utställningshandling av Översiktsplan 2035

Som fler sagt borde det antagna dokumentet heta: Översiktsplan 2017.

Därmed vill vi från Vänsterpartiet börja med att visa vår uppskattning för de förbättringar som gjorts av planen utifrån de synpunkter som kom in under samrådet. Men vi har några saker kvar som vi nu redovisar. En del som vi sagt tidigare och något som kan vara nytt.

På ett övergripande plan hade vi gärna sett mer skrivningar om social och ekologisk hållbarhet. Barnperspektivet och vikten av naturnära områden nämns på en del ställen men borde kunna få större och tydligare utrymme. Kommunens påverkan på Mälaren är enligt Vänsterpartiet är en av de viktigaste frågorna vi har att hantera. På kartan på sid 66 kan vi se att del av Mälaren i kommunen är Riksintresse Naturvård. Den skulle kunna skrivas skapare.

Befolkningsökning
Vänsterpartiet står kvar vid synpunkten att vi behöver bli tydliga med hur mycket vi vill växa och därför behöver sid 11 ha en tydligare skrivning om vilket alternativ som gäller för Knivsta. Vårt förslag är en utbyggnad som ger ungefär 2,6 procents tillväxt vilket skulle motsvara cirka 300 lägenheter per år varav vi vill se minst 100 som hyresrätter i Knivstabostäders regi.

Knivstas och Alsikes utbyggnad
Det pratas hela tiden om småstaden Knivsta. En småstad som ska vara tätare nära stationen. Samtidigt ska Knivsta och Alsike båda ha natur och grönska nära bostadsområdena. Vi är ganska många som skulle vilja veta vad tätare betyder och hur grönstråken bevakas vid de pågående styckvisa försäljningarna som redan pågår. Placeringar av lekparker för olika åldrar behöver prioriteras då det i kommunen kommer finnas många barn och ungdomar under överskådlig tid.

Enligt forskningen menar de som studerat boendemiljöer att riktigt tät miljö är genomförbar när det huvudsakliga transportnätet består av gång-, cykel- och kollektivtrafik. Beträffande husen bör de inte överstiga 4-5 våningar för att de boende ska känna sig sedda och trygga. Det stämmer ju bra med vår antagna trafikstrategi och den nu gällande fördjupade översiktsplan, FÖP. Vi litar på forskningen och vill se tydligare skrivning om vad som menas med tät bebyggelse.
Vatten och avlopp
För att klara den framtida utbyggnaden behöver tekniska lösningar som dagvatten och avlopp få hållbara lösningar. Vi vill skärpa skrivningar på sid 56 angående hantering av dagvatten. Vänsterpartiets uppfattning är att målet måste vara att inget orenat dagvatten ska kunna nå Knivstaån. Det är vårt och många andras dricksvatten som smutsas ner med nuvarande skrivning.

Skapandet av reservvattentäkter är viktigt och bra och behöver starta snarast. Vänsterpartiet delar uppfattningen att avloppsfrågans lösning med anslutning till Käppala reningsverk är den bästa och hoppas att kommunen beviljas inträde i verket.

Parker och naturområden
På sidan 22 finns en bra text om park- och naturområden som vi gillar: ”Nya parker och nya gator bör anläggas i både befintliga och nya stadsdelar och tillgången till tätortsnära naturområden bör förstärkas.”

Vänsterpartiet gillar även mycket som skrivs på sidan 27. Bland annat det som står om Boängsvägen och den omkringligande naturen. När det gäller Boängsskogen i samma område anser vi att kartan på sid 53 behöver göras tydligare så skogen skyddas, även på kartan, enligt intentionerna i texten på samma sida.

I linje med trafikstrategin vill vi att planen blir tydligare beträffande gång- och cykelväg till fritids- och rekreationsområdet vid Kölängen. Vi menar att det bästa vore en ekodukt över Gredelbyleden för barn och unga från Nydal, Knivsta tätort, Ängby, Högåsen och Alsike. Den ekodukten skulle även underlätta för djurlivet att komma ner till sjön.

Levande landsbygd
Här finns mycket vacker text om boende längs kollektivtrafikstråk och verksamheter på landsbygd som Vänsterpartiet ställer sig bakom.

Men hur blir det i verkligheten med planerna i Kyrkskogen i Lagga? Eller industriområdet vid 77:an med sopor som sprider sig långt utanför staketen, mycket buller på olika tider, tung trafik och stora råttor. Industriområdet kom efter att nuvarande bebyggelse var uppförd och såg helt annorlunda ut de första åren. Nu pekas området runt denna ”olägenhet” ut som ett utbyggnadsområde för boende. Vi menar att de verksamheter som finns vid 77:an mellan Östuna och Spakbacken behöver en annan placering redan nu och absolut innan någon utbyggnad av bostäder i området påbörjas.

Trafikstrategi
Vi är glada att se hur stor plats den antagna Trafikstrategin fått under kapitel 8 Utveckling av infrastrukturen. Vänsterpartiet vill, trots det, utöka den sista punkten på sid 41 så den lyder: ”Den fysiska miljön ska utvecklas så att gång- och cykeltrafiken gynnas och får en högre status, exempelvis genom ett sammanhängande cykelvägnät och tilltalande gestaltning med grönska och belysning”

Vänsterpartiet vill även att det aktivt undersöks för placeringar av nya infartsparkeringar. Vi tror på att underlätta för de som vill växla från bil eller cykel till kollektiv trafik, på sin resa mot arbete, skola eller nöje.

Fyra järnvägsspår genom kommunen, tågstation i Alsike, totalt tre järnvägsbroar och två nya av- och påfarter på motorvägen är dyra men, som Vänsterpartiet ser det, nödvändiga satsningar. Dessutom kommer en angöring till perrongen i södra delen av Knivsta station att behövas ganska snart.

I samarbete med UL, Trafikverket och andra berörda vill vi även se en inventering av trafiksäkerheten för skolelever och andra resenärer vid kommunens busshållplatser, på framförallt landsbygden. Försöket med stadsgata på den, just nu, enda genomfartsleden genom Knivsta är inte något vi ser som realistiskt. Ambitionen att leda bort tung genomfartstrafik söder om Knivsta mot E 18 vill vi däremot gärna medverka till. Vi ser också positivt på fler cykelparkeringar vid Knivsta och senare även Alsike station.

Färja mellan Håbo och Knivsta kommuner
I planen nämns att Knivsta är öppen för möjligheten till en färjeförbindelse mellan Västersjö och Skokloster i Håbo kommun. Vänsterpartiet är mycket kritiskt till detta förslag. Att öka biltrafiken i detta känsliga område, med riksintresse Mälaren, mängder av fornminnen och redan kända avloppsproblem, är inget vi ser som viktigt. Det är enligt vår uppfattning varken ekologiskt eller ekonomiskt hållbart.

Om färjan, som det skrivs, ska fungera som arbetspendling behöver Knivsta skapa ett antal pendlarparkeringar utanför tätorten. För det kan väl inte vara tänkt så att Håboborna ska fortsätta med bilen över Gredelbybron på ”stadsgatan” för att nå E4:an?

Vill kommunen däremot skapa en turistattraktion vid Västersjö föreslår Vänsterpartiet en cykelfärja i samklang med den cykelväg som planeras längs väg 255. Uthyrning av kanoter och kajaker för motorfria transporter på Mälaren skulle kunna bli en del i en ekoturism längs Mälarens stränder ända upp till Flottsundsbron.

Avslutning
Detta var Vänsterpartiets synpunkter som vi hoppas kan bidra till ett framtida bättre Knivsta.

”Ett snabbväxande samhälle som Knivsta förändras väldigt lätt i små steg, och rätt som det är upptäcker man att samhällets själ gått förlorad utan att man märkte när helheten försvann.”
Klippt ur inledningen av Kulturmiljöprogrammet för Knivsta tätort.

Christer Johansson (V)
gruppledare

Framme vid ett avgörande

Sedan ett år tillbaka har Vänsterpartiets representanter i socialnämnden försökt komma till ett beslut som underlättar för asylsökande ensamkommande ungdomar. Några gånger kändes det möjligt att få en majoritet av nämndens tretton ledamöter. På onsdag är detta ärende med på kallelsen. Det ser inte alls ut som om vi kan lyckas.

Här hela ärendets underlag. Innan ett ärende kommer till nämnden för ett beslut, är det presidiet som begrundar hur förslaget till nämnden skall formuleras. Där sitter som ordförande Peter Trollgärde, S, och han biträds av vice-ordförandena Marie-Louise Bäckman, KD, och Ann- Britth Fröjd, C.

Beslutsförslaget är fräckt, egentligen ett slag under bältet. ”Socialnämnden begär hos kommunstyrelsen att det tillfälliga kommunbidrag som Vänersborg tilldelas för ensamkommande unga under 2017 samt 2018 tillkommer socialnämnden.

Har man klart för sig vad frågan gäller, så vet man, att pengarna (cirka 2 mkr 2017 och 1 mkr 2018) självfallet skall föras över till socialnämnden. Det Vänsterpartiet yrkade är dock den andra, den avgörande frågan: ”Vill socialnämnden fatta ett beslut som är i enlighet med det som har sagts i överenskommelsen mellan mellan regeringen och Vänsterpartiet om detta tillfälliga kommunbidrag?”

Presidiet ber alltså nämnden att godkänna tjänsteskrivelsen där det görs ett hårresande uttalande:

”​Förvaltningens hållning i frågan 

I Vänersborg ligger Migrationsverkets anläggningsboende Restad gård vilket innebär att de ungdomar som fyller 18 år under asylprocessen eller blir åldersuppskrivna inte behöver lämna kommunen då de förflyttas till ett boende inom kommunen. De har möjlighet att gå kvar i skolan och ges möjlighet att avsluta sina studier. Detta är huvudsyftet med det tillfälliga kommunbidraget.

Denna uppfattning är ett slag i ansiktet på alla som velat rikta uppmärksamhet på dessa ungdomars situation. Som ensamkommande ungdom, med de bästa avsikter att kämpa och att lyckas mot alla odds. Någon som på något obegripligt sätt hållit sig ovetande om dessa ungdomars situation kan kanske komma till slutsatsen ”kommun som kommun”. Men att uttalandet kommer från de ansvariga i sektionen, som känner till skillnaden mellan en sovplats i ett rum man delar med andra på Restad och en plats i ett kommunalt HVB-hem eller stödboende, det är upprörande.

I Göteborg har två politiker från Vänsterpartiet enats med två politiker från Miljöpartiet om ett debattinlägg i GP som handlar precis om denna fråga. Vem i Vänersborg delar vår uppfattning?

Solnas elever förtjänar en bättre skola

I Lärarförbundets rankning av Sveriges bästa skolkommuner placerar sig Solna på den usla platsen 217 av 290. Det är en försämring mot fjolårets placering 202. Alliansen skryter gärna om att Solna är Sveriges mest företagsvänliga kommun, men när våra skolor placeras i bottenskiktet är det tyst. Lärarförbundets rankning bygger på 16 kriterier. Vad gäller lärartäthet, andel utbildade lärare och elever som klarar gymnasiet på tre år placerar vi oss bland de absolut sämsta kommunerna i landet. Solna är en rik kommun, vilket gör placeringen ännu mer oförsvarbar. Vänsterpartiet sätter Solnas invånare – inte företagen – i första hand. Vi är trötta på att se hur alliansen gång på gång sviker Solnas elever som förtjänar en bättre skola. Vänsterpartiet föreslår fem […]

En sjukförsäkring att lita på är bra för alla

En sjukförsäkring att lita på handlar om vilket samhälle vi vill leva tillsammans i. Sjukförsäkringen handlar om dig och mig, om vår familj och våra vänner. Vi ska kunna känna en ekonomisk trygghet om oturen är framme och vi blir sjuka. Alla kan bli sjuka och alla har därför intresse av en sjukförsäkring som det går att lita på, det skriver Ulla Andersson i Aftonbladet.

Vi i Vänsterpartiet trodde självklart att med en socialdemokratiskt ledd regering skulle tryggheten öka liksom att sjukförsäkringen skulle gå att lita på. Men nu visar det sig att avslagen av pågående sjukfall är högre under den här regeringen än under den borgerliga regeringen. Vad är det som händer?

Ingen ska behöva riskera fattigdom vid sjukdom och vi känner stor oro för den utveckling med avslagna sjukpenningsansökningar som nu sker. Vi hoppas att regeringen hör alla de larmsignaler som kommer och ändrar sin styrning av Försäkringskassan. Vi behöver en sjukförsäkring som fungerar för alla, en sjukförsäkring att lita på helt enkelt. Det är bra för dig, mig och oss alla. Det är bra för den svenska modellen.

Läs hela artikeln i Aftonbladet