Alla inlägg av andfal

Inkom kort: inlägg av våra parlamentariker från Vantör

Vänsterpartiet har som bekant gjort ett väldigt bra val till riksdagen, landstinget och kommunen, inte minst här i Vantör.  Det goda valresultatet har gjort att vi fått in flera representanter från Vantör i landstingsfullmäktige och i kommunfullmäktige. Här på hemsidan kommer vi framöver att läggas upp deras inlägg från budgetdebatterna i landstinget och i kommunfullmäktige. Kan lova att det är finfin vänsterpolitik för hela slanten!

Datum som är viktiga i EUP valet

Datum EU-valet

7 januari motionsstopp  EU valplattform

16 januari inrapportering om bud EU valkonferens

23 januari nationella medlemsmöten

16-17 februari EU valkonferens

8 mars Kvinnodagen EU-tema

14 april Internationell EU-konferens Stockholm

1 maj EU-tema

8 maj förtidsröstning öppnar

9 maj europadagen…

26 maj EU valdag

Fortsatt utbildning för nya medlemmar

Inbjudan till träff/utbildning fortsättning för nya medlemmar

 

Var: Axevalla FHSK

Datum: 12 januari

Tid: 10-15.30 (fika från 9.30)

 

Denna utbildning/träff är en fortsättning till den utbildning vi hade den 27 oktober för nya medlemmar.

Innehåll information om vänsterpartiet dess organisation.

 

Har du inte varit med en 27 oktober så kan du ändå vara med nu, vi gör en liten resumé.

 

Det ingår fika och lunch och det kostar inget. (vi har alltid vegetariskt, men har du allergi av nått slag och behöver specialkost måste du meddela vid anmälan).

 

ALLA medlemmar är såklart välkomna även om man varit med ett tag.

 

Anmälan sker till [email protected]

Har du frågor går det bra att maila eller ringa 0703821830.

Senast den 8 januari.

 

Välkommen!

 

EU/Ingmarie Torstensson, ombudsman för Vänsterpartietskaraborg

 

 

 

Distriktets årskonferens

Lördagen den 9/2 2019 Axevalla FHSK

 

Partiföreningarna uppmanas, enligt följande ordning, utse ombud till årskonferensen: 1–10 medlemmar är ett ombud, 11-20 medlemmar är två ombud o s v. Antalet medlemmar enligt det centrala medlemsregistret 2018-11-07 enligt paragraf 61 i stadgarna utgör grund för beräkning av antalet ombud. Ombuden skall anmälas till distriktsexpeditionen senast den  27 januari.

 

En ersättare per partiförening betalar distriktet för. Övrigt deltagande står partiföreningen för. Det finns gott om platser denna gång.

 

Vi vill veta om det är någon av deltagarna som behöver specialkost, vi har enligt kongressbeslut vegetarisk kost. Meddela vid anmälan om specialkost önskas.

 

Motioner till årskonferensen skall inlämnas till distriktsexpeditionen senast den

6 januari.

 

Nomineringar inför årskonferensens val (se bifogad fil) skall vara valberedningen eller distriktsexpeditionen tillhanda senast den 15 januari. Nomineringarna kan inlämnas till distriktsexpeditionen eller till någon i valberedningen.

Nominering till Vänsterpartiet Västra Götalands representantskap görs till valberedningen och valen genomförs på DÅK, vid fyllnadsval gör det av distriktsstyrelsen.

 

Valberedningen:

Ingmarie Torstensson [email protected]0703821830 (sammankallande)

Mattias Faleke [email protected]

Mats Kristiansson [email protected]

Jenny Halström [email protected]

Evalena Öman [email protected]

 

Nomineringar till valberedning bereds av distriktsstyrelsen och skickas till:

[email protected]

 

                                                                           

Närmare besked beträffande progra, mötestider kommer att meddelas i samband med att dagordning och årsmöteshandlingarna skickas ut till de valda ombuden.

 

Mkh Skaraborgs distrikt/ Ingmarie Torstensson ombudsman

Rapport från kommunfullmäktige 2018-12-13

Då var det dags för årets sista kommunfullmäktige som började med utdelningen av Höganäs Kommuns miljöstipendium som gick till Höganäs AB som sen vidare valde att skänka summan till Jonstorp Scoutkår som de tycker gör ett fantastiskt arbete för barn och ungdomar i hela kommunen. De arbetar med miljön och den personliga utvecklingen och ledarskap.

Innan mötet sen skulle börja så var Naturskyddsföreningen Höganäs uppe i talarstolen för att tacka partierna för deras medverkan i enkäten om kommunens miljömål och vi fick boken Klimatsmart vardag. De tog även upp att vi skulle boka in söndagen den 17 mars 2019 då Naturskyddsföreningen arrangerar en Klimatdag på Tivolihuset.

Mötet började med två ärenden om intern kontroll där jag tog upp att jag tycker det är bra bland annat för att även om en kan tycka att vi ska ha och att vi har koll på rätt mycket så är intern kontroll ett verktyg för att ändå se risker, sannolikhet, konsekvens, vad som ska kontrolleras och uppföljning på saker i vår kommun. Jag kan ju inte ta med allt men vill här nämna risker som är bra att vi har koll på i den interna kontrollen: obetalda leverantörsfakturor, att representation inte redovisas rätt, kreditkort, kommunens inköp, ogiltiga avtal, risk för förlorad kompetens, GDPR, personalrekrytering, hälsovård personal, upphandling, skyddad identitet bland annat.

Ett av de större ärenden på kvällens möte var den om Höganäshems försäljning av Olympia 14 och 15 där jag gjorde följande anförande:

Ordförande, ledamöter och åhörare

Rätten till bostad är stadgad såväl i FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna som i svensk grundlag. Nu är det dags att leva upp till lagen. Men det krävs en ny bostadspolitik som kan möta de utmaningar vi står inför i form av bostadsbrist, bostadssegregation och klimatomställning – en bostadspolitik som tar ansvar för att bygga bort bostadsbristen, bryta bostadssegregationen och minska bostadssektorns klimatpåverkan. Det kräver en bostadspolitik med högre ambitioner där kommunen tar ett större ansvar än idag.

I dag råder bostadsbrist i en majoritet av landets kommuner. Bristen på bostäder begränsar människors frihet och i förlängningen samhällets utveckling. Det saknas framför allt hyresrätter med rimliga hyror, något marknaden inte klarar av att bygga på egen hand. Bostadsbristen ska byggas bort med en politik för ökat bostadsbyggande, med fokus på miljövänliga hyresrätter med rimliga hyror, inte genom försäljning eller omvandling av allmännyttan.

Vänsterpartiet menar att alla människor ska ha möjlighet att leva i bra bostäder till rimliga kostnader i en miljö där en kan känna sig trygg. Så är det inte i dag i bostadsbristens Sverige.

Bostaden har gått från att vara ett gemensamt projekt till en privatsak, från en social rättighet till ett investeringsobjekt på en marknad. Resultatet är tydligt: det har under lång tid byggts för lite, för sakta och för dyrt. Nu sjunker efterfrågan på dessa bostäder men behovet av nya bostäder, framförallt hyresrätter, är fortfarande mycket stort. Marknadens ensidiga vinstintresse, i stället för socialt ansvarstagande, har återigen visat sig stå i vägen för att lösa bostadsbristen för flertalet medborgare.

För mig visar det här på att en byter långsiktiga intäkter mot en kortsiktig försäljningsvinst, vilket urholkar det kommunala bostadsbolaget på sikt. När sålda fastigheter ska renoveras av privata aktörer är det inte helt ovanligt att fastigheterna lyxrenoveras för att möjliggöra stora hyreshöjningar. Vi i Vänsterpartiet värnar hellre hyresrätten som bostadsform och särskilt värnar vi allmännyttan. Det är viktigt att vi värnar hyresrätten som bostadsform, eftersom en fungerande bostadsmarknad kräver att vi har en väl avvägd blandning av upplåtelseformer. Vi anser att vi behöver återupprätta en solidarisk bostadspolitik och stoppa en utförsäljning av våra gemensamma tillgångar.

Dock är det kanske inte så förvånade att en majoritet i denna sal väljer att sälja ut lägenheter ur allmännyttan med tanke på att fem partier igår även godkände en budget som drar in det statliga investeringsstödet för anordnade av hyresbostäder och bostäder för studerande som skulle ha kunnat ge oss bostäder med rimliga hyror.
För vi ska komma ihåg att det är kommunfullmäktige som är högsta beslutande organ i vår kommun dock kanske skulle upplysas lite mer om det, dels för att skapa debatt här i salen, få fler medborgare att lyssna och engagera sig, dels för att förstå gången till exempel med att det är kommunstyrelsen som kan lägga förslag till beslut, inte de som tagit beslut redan oavsett vad media skriver, vad som står på kommunala hemsidor eller vad folk i allmänhet tror och oavsett tre partiers majoritet i den här salen eller hur valet gick. Det är viktigt för demokratin.

Jag yrkar på avslag att godkänna Höganäshems försäljning av Olympia 14 och 15.

Efter en debatt som var lite längre än vanligt så yrkade endast Vänsterpartiet och Socialdemokraterna på avslag så beslut blev att bifalla, ett beslut som Vänsterpartiet och Socialdemokraterna reserverade sig emot.

Näst sista ärendet handlade om förslag till folkhälsoprogram där jag höll följande anförande med fyra tilläggsyrkande:

Ordförande ledamöter och åhörare
Förslaget till folkhälsoprogrammet är bra men jag skulle vilja yrka på några tillägg under målområdena:
Under DET TIDIGA LIVETS VILLKOR: att det ska finnas ett lättåtkomligt samtalsstöd, en första linjens stöd för att fånga upp unga med psykisk ohälsa.

Detta för att psykisk ohälsa är alltför vanligt både bland pojkar och flickor. Skolan och elevhälsan har en central roll i att identifiera ohälsa och ge stöd. Det arbetet ska ske i nära samarbete med sociala myndigheter. Samhället måste bli bättre på att förstå och förebygga den psykiska ohälsan. Det är viktigt att vi snabbt upptäcker psykisk ohälsa och därför ett lättåtkomligt samtalsstöd under målområdet.

Under ARBETE, ARBETSFÖRHÅLLANDE OCH ARBETSMILJÖ: att genom en bra personalpolitik och ett aktivt arbetsmiljöarbete förebyggs ohälsa och att inflytande och egenkontroll över arbetet, rimliga arbetstider med möjlighet till återhämtning är viktigt precis som en bra företagshälsovård.

Under LEVNADSVANOR: att kommunens representation ska vara alkoholfri samt att alla kommunens arrangemang ska vara fria från alkohol och andra droger. Detta för att vuxenvärlden måste föregå med gott exempel vad gäller bruk av alkohol och andra droger när det gäller kommunens arrangemang internt och externt. Och att vi i Vänsterpartiet har den uppfattningen att det aldrig är rätt att Höganäs medborgares skattepengar ska användas till alkohol till oss själva eller våra gäster.
Men då kommunfullmäktige valde att avslå dessa fyra tilläggsyrkande lämnade jag in en skriftlig reservation mot att våra tilläggsyrkande blev avslagna.

Då detta var sista kommunfullmäktige för 2018 vill jag önska er alla en god jul och ett gott nytt år. Under 2019 kommer jag fortsätta representera Vänsterpartiet i kommunfullmäktige och jag kommer även vara ersättare i socialnämnden. Inger Nilsson kommer vara ersättare i utbildningsnämnden.

Emma Wennerholm, gruppledare Vänsterpartiet Höganäs

eservation ärende 9
Reservation ärende 15
Tilläggsyrkande ärende 15

Helsingborgs Dagblad rapporterar från kommunfullmäktige 2018-12-13.

Det blågröna styret väljer företag framför äldre

Följande publicerades i Vi i Solna i veckan: För några veckor sedan kunde vi läsa om både anhöriga och personal på demensboendet Polhemsgården i Huvudsta som oroar sig för en försämrad vård när personalstyrkan på boendet krymper. Anledningen är att styret nyligen sänkte bemanningskravet på demensboenden för att öka vårdföretagens intresse till upphandling. Nu har […]

Bra debatt på EUP-valkonferensen

I maj är det val till Europaparlamentet (EUP-val). Under söndagen samlades Vänsterpartiet Göteborg för Europaparlaments-valkonferens där vi debatterade och beslutade om vilken politik vi tycker att partiet ska gå till val på. 

 

Vänsterpartiets Göteborgs Europaparlaments-valkonferens beslutade om vilka motioner vi som distrikt ska skicka till den nationella valkonferensen, vilka personer vi ska nominera till EUP-vallistan samt vilka kamrater vi ska skicka som ombud till den partiets nationella Europaparlaments-valkonferensen som är i februari.

 

Fortsatt krav på EU-utträde

Partistyrelsen har tagit fram ett förslag till valplattform för EUP-valrörelsen som alla medlemmar har möjlighet att motionera på. Det har våra medlemmar i Göteborg gjort och under söndagens konferens debatterade vi och tog ställning till vilka motioner som vi ska anta som distrikt och skicka vidare till den nationella EUP-valkonferensen, där de slutgiltiga besluten kring EUP-valplattformen kommer att fattas.

Det blev en bra debatt som till stor del handlade om Vänsterpartiets krav på att  Sverige ska lämna EU, vilket står i vårt partiprogram men som inte omnämns i det förslag till EUP-valplattform som partistyrelsen tagit fram. Efter en engagerad debatt beslutade så konferensen att det tydligt ska framgå även i EUP-valplattformen att Vänsterpartiet tycker att Sverige ska lämna EU.

Nu har vi fastslagit vad Göteborg som distrikt tycker i frågan – debatten fortsätter säkerligen på den nationella valkonferensen i februari.

 

Nomineringar till vallistan

Vi beslutade också om vilka personer Göteborgsdistriktet ska nominera till att stå på vallistan i EUP-valet. Även denna lista fastställs slutgiltigen på den nationella konferensen i februari. Våra nomineringar till listan är:

 1. Ana Süssner Rubin
 2. Malin Björk
 3. Gertrud Ingelman
 4. Ann Ighe

 

Val av ombud till rikskonferensen

På den nationella EUP-konferensen kommer Göteborgsdistriktet att representeras av sju ombud. Här gick konferensen på det förslag som valberedningen hade lagt fram och valde följande kamrater till ordinarie ombud:

Lisa Ahlqvist
Tatiana Dinamarca
Paul Hedman
Gertrud Ingelman
Johan Jensen
Hanna Klang
Christian Larsson.

Som alltid valdes också ett antal ersättare, ifall de ordinarie ombuden av någon anledning får förhinder. Till ersättare valdes (i inträdesordning):

 1. Christian Forsman
 2. Elinor Ek
 3. Ann Ighe
 4. Ljiljana Bukera
 5. Susanne Lundberg
 6. Gustav Landström
 7. Lars-Erik Hansson

Vänsterpartiets nationella EUP-valkonferens hålls den 16–14 februari. Valet till Europaparlamentet är den 26 maj 2019.

Vikarierande politiskt sekreterare i Umeå

Vänsterpartiet Umeå söker vikarierande politiskt sekreterare, heltid från den 8 januari 2019

Då vår nuvarande politiska sekreterare ska vara tjänstledig söker vi dig som vill arbeta för kommungruppen och vara ett aktivt stöd för gruppledningen som politisk sekreterare. Vikariatet sträcker sig mellan den 1 januari till den 30 juni 2019 och kan komma att förlängas. Umeå är ett av Vänsterpartiets starkaste fästen i landet, och med drygt 16% av rösterna är V stadens tredje största parti. Vänsterpartiet är en stark och självständig opposition i Umeåpolitiken.

Vi söker dig som är en vass skribent och kommunikatör och har en god organisationsförmåga. Du ska vara bra på att samarbeta, trivas med att vara en spindel i nätet, och vara duktig på att kommunicera såväl internt – med medlemmar – som externt med media, andra politiker och samhällsaktörer. Erfarenhet och grundläggande kunskaper inom grafisk design, kommunikation via sociala medier, politiska bloggar och webbpublicering är meriterande. Meriterande är också erfarenheter från föreningsverksamhet inom exempelvis fackföreningsrörelsen och erfarenhet från att arbeta i en politiskt styrd organisation. I dina arbetsuppgifter ingår även att hjälpa till med att skriva insändare, motioner, interpellationer mm. Kunskaper om Umeå kommun och dess lokalförhållanden är önskvärt men inte ett krav.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och en förutsättning för tjänsten är att du delar partiets värderingar. Tjänsten innehåller flera olika delar så det är det viktigt att du kan arbeta både i grupp och självständigt. Gruppledaren ansvarar för den övergripande arbetsplaneringen och arbetsledningen.

Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Fast lön enligt överenskommelse
Arbetstid: Oreglerad arbetstid

Anställningen är inrättad enligt kommunallagen vilket ger rätt till tjänstledighet från annan anställning.

Ansökan skickas till gruppledare [email protected]
För frågor gällande tjänsten, vänligen kontakta Ulrika Edman via mail (se ovan), eller tel. 070 – 843 01 07

Sista ansökningsdag 31 december 2018.

Inlägget Vikarierande politiskt sekreterare i Umeå dök först upp på Vänsterpartiet.