I ett somrigt Örnsköldsvik

I lördags stod ett flertal Vänsterpartister nere på Stora torget i Ö-vik och bjöd på kaffe och politik.
Vi fick kort men celebert besök av Håkan Svennerling som tog sig tid att hjälpa oss med tältet och hålla ett mycket bra tal om vad Vänsterpartiet har för förslag till landsbygdspolitiken. Han var även Jonas Sjöstedt pressekreterare under helgens landstingsriksdag, så han hade fullt upp!

Nu kommande lördag kommer ni kunna träffa oss både nere vid Torget i Ö-vik där vi ska delta på Förskoleupproret, samt vid Husumdagen.
Helgen efter kommer vi finnas med på Bredbydagen.
Väl mött och kom ihåg solkrämen!
-ordförande

Rätten till ett tryggt hem och välfungerande centrum!

Passa på och diskutera med:
– Ann-Margarethe Livh, bostads- och demokratiborgarråd (V)
– Rikard Warlenius, gruppledare (V)
Som alla vi som bor i Rågsved vet har vi haft långvariga problem med en privat fastighetsvärd som missköter vårt centrum och med bristande brandsäkerhet, redan från att de byggdes, i några bostadshus med privat fastighetsvärd.
Så här kan vi inte ha det. 
Vänsterpartiet kommer aldrig att acceptera att fastighetsvärdar kan tjäna pengar på fallfärdiga och otrygga bostäder. Vi står på hyresgästernas sida
– alla har rätt till ett tryggt hem!
– vi ska också ha välfungerande centrum i våra förorter.
Läs mer här:

22 maj om rätten till ett tryggt hem och ett bra centrum

ÖPPET MÖTE för alla: ta gärna med din granne, dina vänner och arbetskamrater!
Kom och träffa:
Ann-Margarethe Livh, bostads- och demokratiborgarråd (V)
– Rikard Warlenius, gruppledare (V)

Vänsterpartiet kommer aldrig att acceptera att fastighetsvärdar kan tjäna pengar på fallfärdiga och otrygga bostäder. Vi står på hyresgästernas sida
– alla har rätt till ett tryggt hem!
– vi ska också ha välfungerande centrum i våra förorter.

Vi bjuder på snacks, tilltugg & rejält med valpepp!

Läs mer här:

Massiva nedskärningar riskerar drabba socialnämnden

Socialnämnden har under lång tid gått med underskott som en effekt av att ha fått för lite resurser i budget trots ökade volymer. Skattesänkningar och en kärlek till stora överskottsmål har varit två viktiga anledningar till att socialnämnden inte har fått de pengar de så väl behöver. Socialnämnden fortsätter gå med underskott utan att få mer pengar. I morgon är det möte för socialnämnden. På mötet så finns det en punkt med titeln Förslag till åtgärder för att hantera det prognostiserade ekonomiska underskottet. Det är en lista med 28 punkter med nedskärningar eller effektivisering. Här kommer några av dem som sannolikt skulle innebära nedskärningar eller försämringar: Socialnämnden – Minskat föreningsbidrag Individ- och familjeomsorg – Höjning av egenavgift för besök hos […]

Dagens BUN (21/5)

I sommarvärmen, med en gassande sol på den klarblå himlen, tog sig barn- och utbildningsnämndens ledamöter och förvaltningens tjänstemän till kommunhuset för årets maj-sammanträde.

Det var som vanligt en hel del information.

Nämnden fick en gedigen genomgång av Samverkan Vänersborg. Samverkan Vänersborg är en gemensam styr- och ledningsstruktur som består av Vänersborgs kommun, Kunskapsförbundet Väst och Västra Götalandsregionen. Barn- och utbildnings-, social-, kultur- och fritids- samt kommunstyrelseförvaltningarna ingår i arbetet liksom BUP, Primärvården och Ungdomsmottagningen. Arbetet syftar till att ytterligare förbättra samverkansarbetet på politisk- och ledningsnivå i frågor som rör barn och ungas psykiska hälsa. De övergripande målen med arbetet är ökad skolnärvaro och fullföljda studier, integration och social inkludering, Första linjen och barn och ungas psykiska hälsa. (Du kan läsa mer på Vänersborgs hemsida.)

Nämnden fick också reda på en hel del om förskolans pedagogiska uppdrag – om undervisning, lärande och förskollärares ansvar. Och vi fick veta hur man i Vänersborg arbetade med detta. Dessutom berättade två pedagoger mycket engagerat om hur man arbetar språkutvecklande på Kastanjevägens förskola. Det var mycket intressant och givande.

Delårsrapporten diskuterades en del. Förvaltningschefen påpekade att BUN har svårt att få ”gröna ploppar” på sina förväntade resultat i det här läget, eftersom:

”vi har ett annat år i skolan”

Och så är det. Betygen sätts t ex inte förrän i juni och först då vet vi om kunskapsresultaten ökar eller inte. (Du kan läsa mer om delårsrapporten i en tidigare blogg – klicka här.)

Ledamöterna fick också reda på att det råder ”krig” just nu när det gäller rekrytering av pedagoger. Kommunerna bjuder över varandra för att locka till sig legitimerade lärare. Och naturligtvis ökar då kommunens kostnader… Men ska Vänersborg få nya lärare så måste man vara med i ”kriget”…

”Kriget” ger dessutom upphov till visst missnöje bland de pedagoger som är trogna sina skolor. De får inte samma löneförhöjningar som de som byter arbetsplats och kommun. (Se ”Nyanställda lärare får högre lön än äldre” – en reportage från Vänersborg.) PFU (personal- och förhandlingsutskottet) har emellertid gett möjlighet för förvaltningen att öka lönerna internt. Det kostar nämligen mycket mer att rekrytera än att behålla lärare. Min uppfattning är kanske att man också borde titta mer på arbetsförhållandena. Lönen är inte allt…

Kö-situationen förskolan är just nu god. Alla föräldrar som önskar plats till sina barn kan få det, i varje fall till och med september. Även om det inte är säkert att alla får plats där de önskar. Det är för övrigt särskilt svårt i Frändefors. Sedan, framåt årsskiftet och början på nästa år, kan det bli problem med förskoleplatserna. Det lär dock bli bättre senare under våren, i april ska Belfragegatans och Fridhems förskolor vara färdiga att tas i bruk.

Det blev en del oklarheter och oenigheter på ärendet ”Urvalsregler för placering vid skolenhet i Vänersborgs kommun”. Jag redogjorde för förslaget, och några tankar, i bloggen inför sammanträdet – se ”vänsterpartistiska åsikter…

Wesley och sverigedemokraterna yrkade att nämnden skulle säga nej till förvaltningens förslag på att ta bort syskonförtur som urvalsgrund. Sedan, efter viss övertalning, ändrade sig Wesley och begärde att få lägga en protokollsanteckning. Han ville alltså förklara varför han röstade som han gjorde. Ordförande och vi andra trodde att det betydde att Wesley stödde det liggande förslaget. Men så enkelt var det inte, Wesley förklarade att han skulle avstå från att rösta. Och då tyckte ordförande Mats Andersson (C) att Ola Wesley inte skulle få ha någon protokollsanteckning.

Det visade sig att Wesley hade förberett sig ordentligt. Han hade pratat med en av kommunens jurister och fått reda på att man kunde låta hela nämnden ta ställning till protokollsanteckningen om ordförande inte ville tillåta den.

Ooops.

Jag begärde ordet och argumenterade för att tillåta protokollsanteckningen. Jag ansåg att man i sann demokratisk anda borde vara generös. Det ”kostade” liksom inget. Jag har för övrigt personligen varit med om ”trilskande ordförande” i just ett sådant här fall… (Och i många andra fall…)

Det slutade med att ordförande Andersson tillät Wesley en protokollsanteckning trots att han avstod från att delta i beslutet. Jag tror att Wesley blev förtjust i vänsterpartistiska åsikter denna gång…

Wesley skrev emellertid:

”Men eftersom det är lag för detta så kan vi inte göra något åt det.”

Men det stämmer inte. Syskonförtur finns inte med i Skollagen, så långt är det rätt. Men lagen tillåter kommunen att själv ha andra ”kompletterande” urvalsprinciper än de lagen stadgar.

Vid 12-tiden var sammanträdet slut och tjänstemännen kunde få lunch under sin ordinarie lunchrast – för en gångs skull.

Alliansen raserar hälso- och sjukvården i Stockholms län

Hälso- och sjukvård och lokaltrafik styrs i Sverige av landstingen. I Stockholms läns landsting har den borgerliga alliansen haft den politiska makten i snart 12 år. Alliansen har därför huvudansvaret för hur länets sjukvård fungerar idag.

Lt:s politiske redaktör Tomas Karlsson hävdar trots det (LT, 10 februari) att den rödgröna regeringen med hjälp av Vänsterpartiet bär skulden för växande vårdköer.

Hans utgångspunkt är att den ”kömiljard” som alliansen införde 2010 lyckades att minska vårdköerna och att köerna åter ökat efter att regeringen slopade den. Det är sant att vårdköerna åter har ökat men frågan är om det beror på att kömiljarden har slopats.

Läkarförbundet varnade redan innan den infördes, för att den skulle innebära att återbesök skulle försvåras eller trängas undan, eftersom återbesök inte omfattades av vårdgarantin. Läkarförbundet anser att deras oro har bekräftats och de välkomnar därför beslutet att ta bort ”kömiljarden”. Istället pekar de på att orsaken till de växande köerna och sjukhusens överbeläggningar är bristen på vårdplatser. Man säger vidare att det är ett kapacitetsproblem som kräver strukturella förändringar. En fullt utbyggd primärvård skulle ge befolkningen en helt annan tillgång till vård. ”Kömiljarden” vill man inte heller ha tillbaka av kvalitets skäl. Ordföranden i Läkarförbundet menar att det är ett problem med sådana ekonomiska styrmedel som eftersom det påverkar medicinska prioriteringar.

Jag vill komplettera detta med några avgörande saker som den borgerliga majoriteten i landstinget bidragit med för att försämra vårdens kvalitet, öka vårdköerna och dränera ekonomin. Det började med systemskiftet från offentligt finansierad och offentligt driven till offentligt finansierad och privat driven vård. Fortsatte med ”new public management”, ett system för resurstilldelning till vården som hämtats från industriell produktion som tillät ekonomer, tjänstemän och politiker att definiera vilka vårdåtgärder som skulle ge betalt. Därmed underkände man den medicinska personalens förmåga att ta välgrundade medicinska beslut och styrde vårdarbetet mot åtgärder som gav inkomster. Det ledde till att det var lättare att tjäna pengar på att behandla enklare sjukdomstillstånd som tog kortare besökstid och som inte behövde dyra åtgärder. Vårdköerna minskade för de minst behövande och ökade för de mest behövande.

Privatiseringsivern gjorde också att landstingsalliansen t.ex. godkände Sofia BB trots att mängder med läkare varnade för konsekvenserna eftersom sjukhuset inte hade någon intensivvård vilket senare bidrog till att åtminstone ett nyfött barn och hennes mamma dog. Kliniken tvingades ganska snart att läggas ner av ekonomiska skäl och lämnade ett stort hål inom Stockholms förlossningsvård efter sig. Ett hål som kommer att ta tid att fylla och som bidrar till brist på vårdplatser.

Den stora katastrofen är emellertid hanteringen av byggandet av nya Karolinska sjukhuset. Alla är väl medvetna om de otroligt höga kostnadsökningar som både upphandlingsformen, själva upphandlingen och slösandet med konsulter från Boston Consulting Group lett till. Sjukhuset är dessutom för litet redan innan det tagits helt i bruk och svårt sjuka cancerpatienter har fått så långa väntetider att några hunnit dö utan behandling.

Vårdköerna i Stockholm har sin grund i ett systemfel med privatisering, ”new public management, fri etableringsrätt, beställare och ekonomer som fått inflytande på innehållet i medicinsk verksamhet och miserabla upphandlingar som gjorts med ideologiska skygglappar och inkompetens.

Det är dags att rösta bort Alliansen från ansvaret för Stockholms läns landsting.

Ulf Eriksson (V)

 

 

 

 

Vinsttak för bättre välfärd

Mats Siljebrand (L) säger i en insändare i LT att regeringens och Vänsterpartiets förslag om vinsttak inom välfärden är ett dråpslag både mot företagen och valfriheten. Att han säger så får mig att inse att han inte begriper vad orden dråpslag och valfrihet egentligen betyder.

Han menar att valfrihet är detsamma som att kunna välja mellan privata och offentliga alternativ. För mig är grunden i valfrihet något helt annat. Valfrihet inom äldreomsorgen handlar t.ex. om möjligheten att kunna välja hur många gånger jag kan få komma ut per vecka, vilken kvalitet maten ska ha och hur organisation och bemanning ska se ut. Det är frågor om innehåll och kvalitet jag vill kunna välja. Men när valfriheten istället handlar om att välja mellan ett antal bolag blir den innehållslös och förvandlas till en ideologisk floskel.

Inte kan det väl heller vara ett dråpslag om vinsten i välfärdsföretagen tvingas minska. Det är ju ändå en vinst. Därför verkar det som att Mats Siljebrand anser att ett vinsttak skulle få de privata företagen att lägga ner verksamheten om vinsten inte blir tillräckligt stor och att de istället vänder sig till andra mer lukrativa verksamheter. Det visar i så fall  både på systemets bräcklighet och på att privata aktörer anser att en stor vinst är viktigare än åldringars, sjukas och elevers behov. Det är just det som det som ett vinsttak vill ändra på. Inom välfärden ska människors behov, inte företagens behov av vinst, styra verksamheten.

På skolans område är vi ett av mycket få länder i världen som tillåter vinstdrivande skolor och våra egna erfarenheter på skolans område med företag i konkurs, lärarlösa lektioner, selektiv antagning och höga betyg som konkurrensmedel m.m. förskräcker.

På sjukvårdens område har Per Wendell, forskare vid Karolinska institutet, sammanställt internationell forskning och han konstaterar att privat, vinstdriven sjukvård generellt sett är dyrare och sämre än offentligt driven. Marknadsmodellen medför bl.a. risker för felaktiga medicinska prioriteringar, för att ekonomiskt lönsamma åtgärder prioriteras istället för medicinskt motiverade och för en kostnadsdrivande överetablering i lönsamma områden.

På omsorgens område har vi sedan länge sett skandalös behandling av äldre i de stora vårdbolagen.

Till Mats Siljebrand vill jag säga att ”rätten för seniorer att välja vem som ska komma över tröskeln och erbjuda hemtjänst” självklart är viktig. Men, då handlar det inte om vilket bolag som ska komma över tröskeln utan om vem, vilken eller vilka personer som ska komma in och säga ”hej Uffe”. Personer som jag känner igen och har förtroende för.

Krav på vinsttak eller förbud mot vinstutdelning inom välfärdssektorn för att åstadkomma solidariska, behovsstyrda och kvalitativa verksamheter vilar på erfarenheter och vetenskapliga fakta. Den borgerliga vakthållningen om privatiseringarna vilar bara på omsorgen om företagens vinst.

 

Ulf Eriksson

 

 

 

Flygblad på seniorevent

Ställ upp för vänsterpolitiken

Tycker du som vi att våra barns och ungdomars framtid är viktig. Dagens och morgon-dagens barn måste få växa upp i ett samhälle som präglas av solidaritet och jämlikhet med bra skolor och tillgång till billiga bostäder. Där klimat- och kärnvapenhot undan-röjts och militär upprustning hejdats och där livskvalitén är bra för både äldre och yngre

 

Våra barns och barnbarns framtid

Fossilfritt Sverige år 2040. Vi i Vänsterpartiet har målet att Sverige senast 2040 enbart ska ha förnybar energi. Detta är en nödvändighet för att bemästra dagens klimathot. Lokalt vill Vänsterpartiet i Södertälje satsa på rena energikällor som sol och vind genom att bl.a. verka för att Telge Energi tar initiativ till att bygga en solkraftsanläggning.

Stoppa vapenexporten till krigförande länder. Vänsterpartiet anser att Sverige ska stå upp för demokrati, fred och nedrustning.  Vi vill förbjuda vapenexport till diktaturer, krigförande stater och regimer som begår brott mot de mänskliga rättigheterna.

Ratificera kärnvapenkonventionen. Sverige har skrivit på FN-konventionen om förbud mot innehav av kärnvapen. Men Sverige har inte ratificerat den efter påtryckningar från USA och NATO. Vänsterpartiet kräver att avtalet ska ratificeras.

En skola utan vinstintresse. Sverige är nästan det enda land i världen som tillåter vinstdrivande skolor. Det har fått konsekvenser för många ungdomars utbildning med skolföretag i konkurs, lärarlösa lektioner, ökad ojämlikhet m.m. Vänsterpartiet vill ha en likvärdig skola och där skolor med stora behov ges mer resurser. I Södertälje verkar vi också för en läxfri skola och vi vill behålla och utveckla tvålärarsystemet.

 

De äldres nutid och framtid

Människors behov ska styra välfärden. Inom välfärden ska människors behov styra verksamheten, inte företagens behov av vinst. Vänsterpartiets förslag om ett vinsttak är ett bra sätt att se till att våra skattepengar används på rätt sätt.

Hjärt- och kärl sjukvård i Södertälje. Vänsterpartiet har stridit för att behålla vårt sjukhus och deltagit i kampen mot nerläggning av Hjärt- och kärlcentrum. För att rädda hjärt- och kärlsjukvården i Södertälje föreslår vi nu att en liknande verksamhet byggs upp på Södertälje sjukhus i Landstingets egen regi.

Inga fattigpensionärer i Sverige. Antalet fattigpensionärer har fördubblats sedan 2006. De flesta är kvinnor och många av dem har arbetat med att vårda äldre. Hälften av alla kvinnor tvingas att ta ut garantipension för att klara sig. Vänsterpartiet vill därför höja garantipensionen. Men pensionssystemet har också misslyckats med att ge andra som arbetat ett helt liv en bra tillvaro efter pensioneringen. Vi går därför emot övriga partiers förslag att höja den lägsta pensionsåldern eftersom det slår hårt mot människor som har tunga jobb och mot kvinnor med låga inkomster.

 

Vänsterpartiet i Södertälje

En ny allaktivitetshall till mer än bandy

Vänsterpartiet är positivt inställt till byggandet av en modern allaktivitetshall. Vi vet att det nuvarande kylsystemet behöver ersättas av såväl miljö-och energiaspekter som av arbetsmiljö och säkerhetssynpunkter. Vi anser att detta redan borde ha genomförts – inte minst med tanke på de risker och konsekvenser som dagens ispist med ammoniakledningar innebär. En nybyggnation med utbyte till ett miljöanpassat system med koldioxid i stället för ammoniak är ett måste.
 
Solveig HansénLika viktigt är det faktum att en modern anläggning även innebär en bättre driftsekonomi med ett betydligt energismartare kylsystem. Vänsterpartiet har drivit frågan att utnyttja solenergi fullt ut på den nya anläggningen med målsättningen att anläggningen ska vara självförsörjande.
 
Att själva byggnationen ska tillgodose Bandyförbudets riktlinjer för elitseriespel är en förutsättning – i och med att IFK Motala Bandy är ett av kommunens representationslag och ligger i högsta serien – men minst lika viktigt är att byggnationen uppfyller fler kriterier. Ett av dem är att skapa ytterligare möjligheter för kommunens förskolor och skolor att bedriva undervisning i ämnet idrott och hälsa och naturligtvis skapar det även bättre villkor för allmänhetens åkning.
 
En inomhushall medför därmed betydligt bättre villkor även för publik och för alla som redan idag utnyttjar anläggningen. Av erfarenhet från andra kommuner som byggt hallar kan vi se att breddverksamheten bland barn och ungdomar har ökar och att det framför allt syns en ökning av deltagande flickor. Det senare är viktigt ur både jämställdhets- och folkhälsoperspektiv. Här tar IFK med skridskokul för skolbarn redan ett stort samhällsansvar och bättre förutsättningar inbjuder till idrottsutövande för alla.
 
Naturligtvis är vi fullt medvetna om att kostnaden för en ny hall kan blir mer eller mindre stort beroende på de aktiviteter och förutsättningar som den framtida användningen kommer att innebära. Vi i Vänsterpartiet vill skapa förutsättningar för att våra olika idrottsgymnasier ska kunna använda hallen eller att hallen ska kunna användas för mässor och utställningar – självklart innebär detta en merkostnad för en allaktivitetshall till mer än bandy – samtidigt minskar behovet av andra investeringar i anläggningar.
 
Solveig Hansén Bildningsnämnden
Kerstin Lundberg Kommunstyrelsen

Vinstuttag och Slaget om den svenska skolan

Det andra först, det första sedan … eller mycket senare?

Måndag 4 juni skall debatten föras i riksdagens kammare kring finansutskottets betänkande 2017/18:FiU43 med titeln ”Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden”. Utskottet har slutfört sina överläggningar och betänkandet skall justeras 29 maj och finnas tillgängligt dagen därpå. Fortfarande är utgången oviss. Först när riksdagen röstar torsdag den 7 juni vet vi, hur beslutet ser ut. Men de flesta förväntar sig att en majoritet avslår propositionens olika förslag. Det blev ju också den omedelbara reaktionen när civilministern Ardalan Shekarabi och Jonas Sjöstedt den 19 januari presenterade lagförslaget.

Ett avslag betyder i klartext att frågan om vinstuttag i välfärden också i valrörelsen 2018 borde komma högt.

Men först, vad är det andra? Jo, ”Staten och kapitalet – slaget om skolan”, en dokumentär av Staffan Julén. Den sänds ikväll, måndag, klockan 20:00 i SVT1. (Kan redan nu ses på SVT-play.) ”Den svenska skolan är en av världens mest marknadsliberala. Hur hamnade vi där och vilka beslut var det som tog oss dit?

Tvekar någon att ta sig tid att titta, så kanske kan Björn Elmbrants ledarartikel i ”Dagens Arena” locka: ”Så förstörde vinstjakten den svenska skolan”. Läs den!