Återreglera järnvägen

Debattartikel publicerad i Katrineholms Kuriren 26/9-2016image

Järnvägsunderhållet har länge varit eftersatt i Sverige. Detta kopplat till avregleringen av järnvägen och privatiseringar har lett till de problem som järnvägen brottas med idag. De återkommande problemen med signalfel och nedrivna kontaktledningar som ofta leder till tågförseningar har väl inte undgått någon resenär. Nu har regeringen och Vänsterpartiet i budgeten kommit överens om att ge trafikverket 8,7 miljarder under åren 2019 – 2020 till investeringar och underhåll varav den största delen, närmare 6 miljarder, kommer att gå till järnvägsunderhåll. Senare i höst kommer man att lämna en infrastrukturproposition för åren 2018 – 2029 till riksdagen. Det är en välkommen satsning men det behövs även andra åtgärder. Det svenska järnvägsnätet är ett av Europas mest avreglerade med en mängd aktörer men inget sammanhållet ansvar. Detta har verkligen satt sina ”spår” så till den grad att man planerar för reducerad hastighet på många sträckor av säkeretsskäl. Underhållet av järnvägen bör drivas i egen regi av staten och trafiken återregleras Samtidigt måste avkastningskravet på SJ slopas. Då kan vi skapa en sammanhållen järnvägstrafik och samtidigt ha kontroll över underhållet av järnvägsnätet.

Tony Rosendahl
Gruppledare för Vänsterpartiet i Katrineholm

Rapport från kommunfullmäktige 20 september

Det första ärendet på dagordningen var en interpellation om den aktuella situationen inom hemvården. Interpellationen är en i raden av interpellationer under året om vård, omsorg och socialtjänst, som vittnar om en stad i kris. En stad som gjort det svårt för sig att rekrytera och behålla sina professionella medarbetare. Detta är resultatet av en dålig politik med kortsiktiga och verkningslösa insatser i stället för att satsa på riktigt, för att förbättra medarbetarnas arbetsmiljö genom minskad arbetsbelastning, kortare och effektivare arbetstid och minskad administrativ börda.  Det kostar mycket. Ja, det gör det. Men det kommer troligen att kosta ännu mer om vi struntar i att agera rätt och snabbt. Nu har ett 30-tal sjuksköterskor sagt upp sig. Konsekvenserna av ovannämnda är att förvaltningen använder sig av inhyrd personal. Inhyrning av personal är avsevärt dyrare än att staden har egna sjuksköterskor, ibland många miljoner och det är inte bara det, det skapar också stora problem och är ett hot för patientsäkerheten.

Lyssna på debatten på länken nedan, klicka på punkt 3 på dagordningen

http://helsingborg.webbtv-kf.se/?20160920

Läs artikel om debatten i HD

https://www.hd.se/2016-09-20/hard-debatt-om-personalkrisen-inom-hemvarden

Mängder av medarbetare i staden sysselsätts med att skriva planer, program, policies och riktlinjer.  Vi vill i stället ha mer konkret politik för att skapa ett bättre Helsingborg. Vi vill ha fler som jobbar inom välfärden och färre som jobbar med att ta fram alla vackra skrivbordsprodukter. Helsingborg är den stad i landet som har flest kommunikatörer räknat per invånare. Dessutom så mycket administrativt arbete som lagts på denna policy i alla nämnder och styrelser under remissförfarandet. Det finns förvisso inget egentligt att anmärka på det som står i servicepolicyn – mer än att det är en samling av redan självklara regler för bemötande.

Lyssna på debatten på länken nedan, klicka på punkt 6 på dagordningen

http://helsingborg.webbtv-kf.se/?20160920

En gemensam strategi för samarbetet mellan Helsingborg och Helsingör har tagits fram. Strategin identifierar fem fokusområden som städerna vill bli ännu starkare inom; destinationssamarbete, arbetsmarknad, stadsbyggnad, högre utbildning och infrastruktur.  Destinationssamarbetet omfattar efter remissrundan både turism, kultur, idrott och evenemang; i det första förslaget fanns överhuvudtaget inte kultur nämnt. Detta trots att kultur är ett av de områden där städerna redan både länge och framgångsrikt samarbetat. Men kultur är inte något speciellt prioriterat i de blågrönas Helsingborg. Vi hade gärna stött strategin för samarbetet om det inte hade varit för punkten infrastruktur, där det talas om en fast HH-förbindelse. Vi ser gärna en tågtunnel som också tar godståg för att få bukt med alla lastbilstransporter, men vi vill absolut inte ha en biltunnel. Peter Danielsson sa klart i debatten att en fast förbindelse enligt honom betyder både en biltunnel och en tågtunnel. Trots detta klara uttalande om vad en fast förbindelse i strategin betyder, röstade Miljöpartiet till vår förvåning ja till strategin.  Vi röstade nej. Våra kamrater i Enhedslisten i Helsingör röstade också nej till strategin när ärendet var uppe i Helsingör av samma skäl som vi, eftersom de i likhet med oss endast vill ha en tågtunnel och inte en biltunnel.

Lyssna på debatten på länken nedan, klicka på punkt 7 på dagordningen

http://helsingborg.webbtv-kf.se/?20160920

Granskning av den interna kontrollen visade på en del brister.  Bland annat gällde det uppföljning av verksamhet på entreprenad och föreningsbidrag m.m.  Revisionen skriver att ”dokumentationen av uppföljning och genomförda kontroller behöver dock stärkas. I flera fall är det svårt att bedöma kontrollaktiviteterna eftersom erforderlig dokumentation saknas eller är bristfällig.”

Lyssna på inlägget på länken nedan, klicka på punkt 17 på dagordningen

http://helsingborg.webbtv-kf.se/?20160920

 

IMGP3600-e1474723190867-225x300

Trevlig stämning på Röd Lördag på nya torget

Röd Lördag sep 16

Röd Lördag sep -16

Stort tack till alla Knivstabor som stannade och fikade, diskuterade och medverkade till att de två timmarna på septembers Röd Lördag gick rekordfort.

Det blev diskussioner om kollektivtrafik, avgifterna vid Arlanda för tågresenärer, flyktingfrågor i kommunen och rättegången mellan kommunen och Mojjen. Det blev även en dialog om insynen och debattklimatet i Knivstapolitiken såväl på nätet som i de parlamentariska forumen. Ungdomar vittnar om att det är svårt att föra fram sina synpunkter utan att råka ut för personliga påhopp.

Nästa lördag, 1 oktober 15.00, kommer Ung Vänster att arrangera ett offentligt möte i Allaktivitetshuset, bredvid Knivsta Bibliotek. Alla intresserade ungdomar är välkomna att lyssna på två seminarier om grundläggande socialism respektive feminism samt diskussion och allmän info om Ung Vänster.

Vi i Vänsterpartiet Knivsta återkommer med nästa Röd Lördag den 29 oktober.
Hoppas vi ses

Anita D’Orazio-stipendiet 2016 gick till Inger Hassler

Utdelare var Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiets ordförande, som poängterade att det var en ära att få dela ut detta pris, särskilt med tanke på läget i världen idag.

Inger Hassler har i mer än 30 års tid arbetat ideellt med asylsökande och gömda flyktingar i Flen, Sörmland och världen. Med ett stort och outtröttligt engagemang, bland annat som flyktingombud för Amnesty, har hon hjälpt människor på flykt och skapat opinion mot omänskliga asylbeslut. Ingers solidaritet och medmänsklighet har inte stannat vid landgränser, även i de fall då utvisning skett har hon med insamlingar och egna medel stöttat familjer när de tvingats tillbaka till de länder de flytt från.

För sitt mångåriga arbete tilldelades hon idag Anita D’Orazio-stipendiet 2016 på 10 000 kronor.

Med på utdelningen var också Anita D’Orazio själv, sedan många år den pådrivande kraften i arbetet på Fristadsfonden. Just idag fyllde Anita D’Orazio 80 år och även hon uppvaktades med blommor och sång.

 

Bild: Till vänster om Jonas Sjöstedt står Anita D’Orazio och till höger Inger Hassler.

 

Behovet av tolkar måste fixas

I Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad har det under en tid varit reportage om rätten till tolk i vården. Ni kan läsa om artiklarna här: Så kan tolkbristen lösas och Så blev Malmöföretaget störst bland tolkjättarna.

Jag och Elin Rutqvist, ersättare (V) regionfullmäktige har skrivit om tolksituationen där vi lyfter behovet av att faktiskt se tolkarna som en del av vården. Regionen behöver anställa egna tolkar i mycket högre utsträckning! Läs gärna!

Rätten till tolk är grundläggande

De senaste veckornas artiklar i sydsvenskan har satt fingret på tolksituationen inom offentlig sektor. Från Vänsterpartiets sida välkomnar vi att denna diskussion nu lyfts upp på dagordningen. I dagens mångfacetterade värld där långt över 150 språk talas i regionen blir personalens språkkunskaper och rätten till tolk grundläggande frågor. I synnerhet i en så pass kritisk och privat kontakt som den med sjukvården är det av största vikt av patienten och personal kan göra sig förstådda med varandra. Eventuella missförstånd kan leda till både dyra felbehandlingar och stort lidande för den enskilde. Rätten till tolk är en naturlig del av vården och som en av grunderna i en vård efter behov där alla på lika villkor kan förmedla sina behov.

När nu ett nytt avtal tecknats för de kommande årens tolkförmedling är vi positiva till att region Skåne bestämt sig för att börja ge rimligt betalt åt de som utför tolkuppdragen men vi är tveksamma till att man ensidigt förlitar sig på tolkförmedlingar för att utföra uppdraget. En högre ersättning innebär att fler tolkar ges en rimlig chans att leva på sitt yrke och därmed stannar kvar för att få den yrkeserfarenhet som är så viktig inom många av vårdens yrken. Låg ersättning och otrygga arbetsförhållanden leder till en ständig jakt på ett annat arbete med fast inkomst och rimliga arbetstider. En jakt som i sin tur spär på den tolkbrist vi sett länge och medför att erfarna tolkar lämnar när de får erbjudande om ett fast jobb. Höjningen av ersättningen är därför ytterst välkommen och något som på sikt kommer att leda till bättre kvalitet.

Vi har dock svårt att förstå varför man inte prövar andra vägar än upphandling med det fåtal tolkförmedlingar som finns. Att Region Skåne sluter avtal med en tolkförmedling för att klara de många mindre språk där enbart enstaka besök görs är fullt förståeligt och säkert också den väg som ger bäst resultat. Men för många av de större språken finns ett ständigt behov inom vården och då borde Region Skåne undersöka möjligheten att anställa egen personal. Fasta anställningar skulle kunna innebära en möjlighet till schemalagd närvaro på avdelningar med stort tolkbehov, kompetenshöjande vidareutbildning samt en kunskap om kompetensen hos den tolk som kommer, något som inte alltid är fallet idag.

Vänsterpartiet menar även att huvuddelen av alla tolkuppdrag bör göras av fysiskt närvarande tolkar så att alla typer av kroppsspråk och nyanser i en dialog inte går förlorade. Utredningar från bl.a. domstolsverket gör klart att telefontolk är ett sämre alternativ som bara skall användas i undantagsfall såsom akuta situationer när en tolk inte hinner fram eller vid samtal av så pass privat karaktär att en tredje person i rummet kan störa.

Sammantaget vill vi därför föreslå att den nu genomförda upphandlingen kompletteras med en egen pool av offentligt anställda tolkar som kan användas av hela den skånska sjukvården och att avtalet med tolkförmedling endast utnyttjas i de fall där ingen tillgänglig anställd tolk har kompetens i det aktuella språket.

Sara Svensson (v), gruppledare i regionfullmäktige

Elin Rutqvist (v), ersättare i regionfullmäktige

På regionfullmäktige på tisdag den 27/9 kommer även Elins interpellation om tolksituationen upp. Interpellationen kan ni läsa här: Tolkning inom Region Skåne.

 

 

 

Ett ärende och en omröstning

Vid gårdagens möte med socialnämnden fanns följande enkla ärende:

Fråga om fortsatt öppna sammanträden i socialnämnden

Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-18, § 88, att nämnder skulle få besluta om att sammanträdena helt eller delvis skulle vara offentliga under en försöksperiod 2015-01-01—2016-06-30. Verksamheten skulle utvärderas efter försöksperioden och rapport presenteras för kommunfullmäktige.

Socialnämnden beslutade 2015-01-29 om att ha öppna sammanträden och har tillämpat detta efter kommunstyrelsen fastställt tillämpningsanvisningar. Det första öppna nämndsammanträdet hölls följaktligen 2015-03-26. Enligt vad dåvarande ordförande meddelade skulle sammanträdena vara öppna både under information och beslut, med undantag av sekretess.

Sedan öppna sammanträden infördes i socialnämnden har det endast vid ett tillfälle varit en åhörare under del av ett sammanträde.

En samlad utvärdering redovisades för kommunfullmäktige 2016-06-22. Fullmäktige beslutade bland annat att varje nämnd även fortsättningsvis ska ges möjlighet att ha helt eller delvis offentliga sammanträden efter beslut i den egna nämnden.

Socialnämnden har att ta ställning till om nämndens sammanträden fortsatt ska vara offentliga.

Förslag till beslut: Mot bakgrund av det låga intresset för allmänheten att delta i öppet sammanträde, ska socialnämndens sammanträden fortsättningsvis vara stängda.

P.T. Socialnämndens ordförande

Vänsterpartiets ledamöter i socialnämnden yrkade:

Socialnämnden beslutar att även fortsättningsvis hålla öppna sammanträden på samma villkor som gäller nu.

Det blev votering. Med siffrorna 7:6 blev beslutet att fortsätta med öppna sammanträden.

För öppen röstade 2xV, 3xM, 1 KD och en ledamot från MP som avvek från  ”kommunledningsminoriteten S, C och MP”. Men fyra ledamöter från S och ledamoten från C ville se sammanträden bakom stängda dörrar. Även SD föredrar att inte vilja ha allmänheten närvarande under överläggningarna.

I samma stund behandlade samhällsbyggnadsnämnden samma fråga. Där behövdes ingen omröstning. Beslutet blev att fortsätta med öppna sammanträden.

Polisrazzior och signalpolitik ingen fungerande politik för återvändande

Regeringens presenterade idag en rad förslag för att på olika sätt att öka tvångsutvisningar. Till exempel ska polisen kunna undersöka arbetsplatser utan brottsmisstanke för att hitta tillståndslösa och även kunna ta fingeravtryck vid inre utlänningskontroll.

– Dagens utspel visar tydligt att vi behöver en regering som tar ett antirasistiskt ansvar för sin politik. Förslagen riskerar att skapa etnisk profilering där dom av oss som är mörkhåriga eller brunögda misstänkliggörs och ständigt får bevisa att de har rätt att vara här, säger Vänsterpartiets migrationspolitiska talesperson Christina Höj Larsen.

– Arbetsgivare som utnyttjar papperslösa ska sättas dit, det är en fråga Vänsterpartiet drivit länge. Det gör man genom samarbete mellan Skatteverk och andra myndigheter och genom en stark facklig närvaro. På samma sätt är ett bra återvändandearbete ett noggrant och långsiktigt arbete, som kräver samarbete och tillit. Polisrazzior och signalpolitik för att visa på hårda nypor leder inte till något gott för vare sig samhället i stort eller människor med utvisningsbeslut, avslutar Christina Höj Larsen

För mer information:

Vänsterpartiets presstjänst:
070-620 00 64