Vänsterpartiet reserverade sej mot att utreda ifall Gumpels Skejthall ska bli en avtalsförening.

Vänsterpartiet reserverade sej mot att utreda ifall Gumpels Skejthall ska bli en avtalsförening utan garanterade medel till hyra och lönekostnader

Gumpels är en unik plats där alla åldrar, men främst barn och ungdomar, samlas kring gemensamma intressen. Man lockar många besökare från alla samhällsklasser och har en metodik med en tydlig värdegrund som ärvs mellan generationerna, som lär alla oavsett ålder att ta ansvar och hänsyn. Gumpels åldersmix ger ställföreträdande friska vuxna för den som inte har det i sitt liv.
Vi vet redan att sämre ekonomiska förutsättningar för detta inte kommer att ge någon besparing, snarare uppstår nya högre kostnader i någon annan av kommunens plånböcker. Därav motsatte vi oss en utredning.

Kvalitet viktigare än pris för Vilhelms gård

Fredrik Rosenbecker

Fredrik Rosenbecker

Debattinlägg i Knivstabygden den 20 juni 2018.

Vi i Kvartetten (S, V, MP och KNU) motsätter oss att de av våra äldre som inte kan bo hemma ska betala för att Alliansen inte lyckats få ordning på kommunens ekonomi. Vi har därför föreslagit att kvalitet skall gå före pris vid upphandling av driften av äldreboendet Vilhelms gård.

Knivsta har den lägsta skatten i länet och och trots att vi har fördel av utjämningssystemet räcker pengarna inte till. Då Alliansen vägrat höja skatten under de mest expansiva åren och enbart utnyttjat exploateringsvinster står vi nu inför en synnerligen svår situation. Istället för att nyktert analysera läget och först fundera över vad som är möjligt att spara och sedan, om behovet finns kvar, höja skatten för att säkra kvaliteten i välfärden, flyttar Alliansen Svarte Petter mellan olika grupper utan att konkret förklara hur man har för avsikt att lösa bristen i ekonomin.

Först skulle barnen och lärarna i skolan betala och nu är förslaget att de gamla och personalen i äldreomsorgen ska betala.

Vi menar att det viktigaste målet för socialnämnden är att skapa en realistisk budget, en som medarbetarna känner att de kan tro och lita på. Vi tror att det går att göra saker effektivare med bibehållen kvalitet för medborgarna och utan att samtidigt slita ut medarbetarna.

De äldre i Knivsta är värda en fortsatt äldreomsorg av hög kvalitet. Därför vill vi inte tumma på kvalitetskraven i upphandlingen av driften på Vilhelms gård.

Britt-Louise Gunnar (S) Andre vice ordförande
Anders Bergqvist (S) ersättare
Fredrik Rosenbecker (V) ledamot
Dag Dacke (K.Nu) ledamot
Kerstin Umegård (MP)
Miljöpartiet saknar dock representant i socialnämnden

Hallå Höganäs frågan onsdag 20 juni

Hur får ni fler att ställa bilen och åka kollektivt?

För klimatets skull måste vi förbättra och utveckla kollektivtrafiken och minska bilismen. Vårt mål är att kollektivtrafiken på sikt ska vara avgiftsfri och betalas via skattsedeln och att den ska vara såpass utbyggd att det alltid är enkelt och smidigt att åka kollektivt. Innan avgiftsfri kollektivtrafik är genomförd så vill vi sänka biljettpriserna. Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig och planeras för alla, för en ökad jämlikhet.

Länk till Hallå Höganäs.

Välfärdskrigare i budgetdebatten

När det i början av veckan var budgetdebatt i kommunfullmäktige krigade våra representanter för vårt budgetförslag. En välfärdsbudget där vi lägger förslag som skulle öka jämlikheten och skapa ett Göteborg för alla, inte bara för de rika.

I måndags var det dags för budgetdebatt i kommunfullmäktige. Vänsterpartiet gick fram med ett eget förslag till budget för Göteborgs Stad 2019. Daniel Bernmar (V) lade tonen i öppningsanförandet genom att poängtera att Vänsterpartiets budget är en välfärdsbudget eftersom en stärkt välfärd är en förutsättning för ett gott liv och en hållbar stad.

När Axel Josefson (M) uttryckte oro över att vi höjer skatten med en krona för att förkorta arbetstiden för personal i förskolan och på äldreboenden kunde Johan Zandin (V) lugna honom genom att berätta att det bara är halva kronan som går till det. Andra halvan går till ökad grundbemanning i grundskola och socialtjänst, minskade barngrupper i förskolan och minskade barngrupper på fritidshem.

När bostäder var uppe för diskussion lyftes den planerade utförsäljningen av hyresrätter i Frölunda. Vänsterpartiet tycker inte att hyresgäster i allmännyttan ska behöva vara oroliga för att deras hem säljs, rivs eller att de inte har råd att bo kvar efter en renovering. Göteborg ska vara en stad för alla och inte bara några få som har feta plånböcker och flådiga bilar, menade Johanna Eliasson (V).

 

Naturskyddsföreningens utnämnande av Vänsterpartiet som bästa miljöparti förpliktigar även på lokal nivå. Framför allt män och höginkomsttagare behöver minska sin resursanvändning och Ann Karlsson (V) lyfte att vi vill införa en särskild klimatbudget för att öka medvetenheten om miljöfrågorna i hela kommunen.

Borgarnas budget var fullt av förslag som hade varit skadliga för Göteborg. Betyg från årskurs 4, mer privatiseringar, sänkt nivå på försörjningsstödet, kraftiga besparingar på klimatarbetet, höjd månadsavgift i kollektivtrafiken och borttagen anställningstrygghet är bara några exempel på vad göteborgarna får med borgarnas politik. Dessutom lägger de besparingskrav på alla välfärdsområden. I motsats till det står Vänsterpartiets välfärdsbudget som vi var väldigt stolta över att få lyfta fram i debatten.

Efter drygt 12 timmar var alla områden färdigdebatterade. Efter att vårt budgetförslag hade fallit röstade vi på socialdemokraternas budgetförslag, som därmed gick igenom. Budgeten för Göteborgs Stad 2019 fastställs dock först efter valet på kommunfullmäktiges möte 22 november. Innan dess har vi ett val att vinna!

Kommunfullmäktigegruppen genom Monika Djurner

 

En valplattform för alla, inte bara några få

– Det kan vara känsligt att som skådespelare låna ut sin röst i ett politiskt sammanhang, men jag tvekade aldrig att göra det här. Jag står bakom allt jag läser, det finns också något uppfordrande i Vänsterpartiets politik som talar till mig, till oss, att vi som värnar om jämlikhet och rättvisa måste bli bättre på att dela med oss och att hålla ihop.

– Det här valet känns helt avgörande, det är obehagligt när SD ökar och främlingsfientligheten och otryggheten växer. Därför är jag gärna med och berättar öppet om att vänstern har andra och mycket bättre svar på hur vi skapar ett bra samhälle, säger Ann Petrén.

Lyssna på Vänsterpartiets valplattform här. 

Inlägget En valplattform för alla, inte bara några få dök först upp på Vänsterpartiet.

Inför dagens kommunfullmäktige

Kl 15.00 i eftermiddag slår ordförande Lars-Göran Ljunggren (S) klubban i bordet och förklarar fullmäktiges sista sammanträde innan sommaruppehållet för öppnat.

Sammanträdets första ärende är något annorlunda än vanligt.

”En, eller flera, representanter från respektive parti [får] möjligheter att debattera olika infallsvinklar i fråga om mål och inriktning för budgetarbetet.”

Det blir en tämligen lång punkt. Varje parti får nämligen 10 minuter till sitt förfogande för att utveckla sina ståndpunkter, och det finns 9 partier i fullmäktige… Det kommer dock inte att bli någon debatt om det som framförs.

Vänsterpartiet kommer att delge sina synpunkter om den filosofi som ligger bakom kommunens styrsystem, dvs New Public Management (NPM). NPM är enligt Vänsterpartiets sätt att se ingen bra modell för att styra en kommun. Vänsterpartiet vill t ex ha bort mycket av statistiken, mätningarna och redovisningarna. Detta arbete tar flera årsarbetare. Och vi tror att vi istället skulle vinna mycket genom att visa betydligt större tillit till professionen. Det är Lutz Rininsland som ska redogöra för Vänsterpartiets syn, men jag har en gång i tiden, i september 2016, skrivit tre bloggar i ämnet (se här: ”Målarbete – till nytta för vem?”, 1, 2 och 3).

Själva dagordningen börjar med delårsrapporten, april 2018.

Framsidan av delårsrapporten pryds lite överraskande av Benny Augustsson (S) och Bo Carlsson (C). Sedan följer den ”traditionella” målavstämningen representerad av gröna, gula och röda ploppar. Noterbart är att inriktningsmålet:

”Vänersborgs kommun ska i alla sammanhang ha en
välskött ekonomi. All verksamhet ska bedrivas i en
anda av god ekonomisk hushållning och i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut om finansiella mål och ramar”

har fått en röd plopp. Orsaken är att:

”Tre nämnder prognostiserar underskott vilket gör att endast ett av fyra finansiella mål uppnås.”

För övrigt hittar vi 4 gröna ploppar, varav två av dem är:

 • ”Fler invånare ska vara nöjda med kommunens service och hur behov och förväntningar tillgodoses”
 • ”Medarbetarnas delaktighet, innovationskraft och kompetens ska stödjas och utvecklas”

Det är vidare 8 gula ploppar och ytterligare en röd.

Delårsrapporten innehåller en hel del ekonomi. Så klart.

Enligt prognosen kommer kommunens resultat 2018 att uppgå till 10 milj kr (i överskott) och det är 14 milj kr sämre än budget. Nämnderna däremot prognostiserar ett underskott på totalt 24 milj kr:

 • socialnämnden -26,6 milj kr
 • samhällsbyggnadsnämnden -3,3 milj kr
 • kultur och fritidsnämnden -0,8 milj kr
 • kommunstyrelsen +5,8 milj kr
 • byggnadsnämnden +0,9 milj kr
 • överförmyndarnämnden +0,1 milj kr
 • barn- och utbildningsnämnden +/-0

I delårsrapporten sammanfattas kommunens ekonomiska läge:

”Det låga prognostiserade resultatet i kombination med en fortsatt hög investeringsnivå, gör att kommunen i bokslut 2018 inte bedöms uppnå en god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv.”

Kommunens ekonomi har med andra ord varit bättre…

Till sist när det gäller delårsrapporten. Kort om investeringar. Nämndernas prognoser år 2018 för investeringarna uppgår till 295 milj kr. Några av de största investeringarna under året kommer att vara:

 • VA längs Vänerkusten, 12 milj kr
 • Boenden inom socialnämnden, 18 milj kr
 • Förskolan i kvarteret Hönan, 26 milj kr
 • Mulltorps skola och förskola, 19 milj kr
 • Kommunhuset, 15 milj kr
 • Fritids-och idrottsanläggningar, 30 milj kr

Kommunfullmäktige föreslås besluta om att Vänersborgs Tennisklubb (VTK) ska beviljas en utökad kommunal borgen om 1,1 milj kr. VTK behöver ta ett banklån för att kunna renovera golven i tennishallen.

VTK har tidigare under många år, sedan 1990, fått kommunal borgen. Klubben har alltid amorterat och skött sina åtaganden på ett bra sätt. Däremot har andra klubbar fått nej till borgen. Som läsare av denna blogg vet, så har Jonathan Axelsson (M) och undertecknad skrivit en motion som berör sådana här frågor. (Se motionen ”Kommunala bidrag gällande marknadsföring, evenemang och sponsring”.) Jag är inte säker på att ett kommunalt åtagande av detta slag kommer att ligga i linje med det regelverk och de riktlinjer som ska utarbetas utifrån motionen. Men regelverket är inte klart än och VTK hamnar med sin ansökan liksom i ett ”ingenmansland”.

Den borgerliga gruppen röstade i kommunstyrelsen emot att ge VTK borgen. Jag själv är nog beredd att göra ett undantag för VTK denna gång. De ska inte ”drabbas” för att kommunens regelverk inte är klart. Det betyder att Axelsson och jag kommer att rösta olika – fast vi egentligen är överens…

Moderaterna och liberalerna, och sverigedemokraterna, vill slå ihop miljö- och hälsoskyddsnämnden med byggnadsnämnden. Det vill så vitt jag förstår inte de andra partierna. Och är det så, så blir det ingen sammanslagning.

Även de politiska arvodena ska klubbas under denna punkt. Förslaget är att kommunstyrelsens ordförande från den 1 januari ska få en ”årslön” på 713.379 kr, medan de två andra kommunalråden ska få vardera 631.066 kr. Kommunfullmäktiges ordförande föreslås få ett arvode på 94.660 kr, byggnadsnämndens ordförande 113.592 kr, samhällsbyggnadsnämndens ordförande 126.213 kr, barn- och utbildningsnämndens ordförande 189.320 kr, miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande 75.728 kr, kultur- och fritidsnämndens ordförande 88.349 kr och socialnämndens ordförande 189.320 kr.

Det verkar vara mycket pengar, men då måste man också hålla i åtanke att det innebär en massa jobb att vara ordförande i en nämnd.

Lutz Rininsland (V) ställer en interpellation till Marie Dahlin (S) om vilka konsekvenser riksdagens beslut kring de ensamkommande får för Vänersborg. Marie Dahlin har lämnat ett skriftligt svar och jag tror att det kan bli ett konstruktivt samtal kring interpellationen.

Det finns en del andra ärenden att avhandla för dagens fullmäktige, men ovanstående ärenden är nog de viktigaste.

Visste väl det – FEL IGEN!

Vänsterpartiet bara lovar och lovar …

På partiets centrala hemsida finns en länk ”POLITIK A-Ö”.

Visserligen finns mycket information om Vänsterpartiets politik. Sex avsnitt som börjar på ”A”. Men inte något avsnitt som börjar på ”Ö”. Äldreomsorgen tycks vara det sista som Vänsterpartiet bryr sig om.

Tror någon detta?

Läs då själv vad Vänsterpartiet har för tankar när det gäller Äldreomsorgen. Och då ska du veta att Vänsterpartiet här i Vänersborg inte tvekar att i socialnämnden, i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige arbeta för att äldreomsorgen skall utvecklas och inte begränsas genom nedläggning av enheterna.

Men inget om ”Ö”? Tja, det kommer vi att se efter den 9 september. Det mesta tyder ju på att ordet Överenskommelse blir mycket betydelsefullt. Och Vänsterpartiet drar sig inte undan från att ta ansvar. Men gärna från en position där vi har väljarnas stöd i ryggen.

SD:s politik gör M och ekonomiska eliten glada

Vilken partiledare har störst stöd bland Sveriges miljonärer? Det var tidningen Connoisseur som frågade sina läsare, som alla har en inkomst på mer än 1,9 miljoner kronor per år. Självklart kom Ulf Kristersson på första plats. Som god tvåa kom Jimmie Åkesson.

Sveriges rikaste vet vilka de kan lita på. När de egna pengarna är viktigare än andras välmående, trygghet och den gemensamma välfärden så är det SD och M som gäller.

Det är ändå inte så förvånande, SD:s ekonomiska politik är en blåkopia av Moderaternas. Jimmie Åkesson själv tjänar mer än 100 000 kronor i månaden. Det innebär att han skulle få en skattesänkning på 46 000 kronor om året med sin egen politik. Samtidigt skulle en arbetslös eller sjuk, vid lika inkomst, betala betydligt mer i skatt än den som har turen att vara frisk och har ett jobb. Så dras samhället isär. De som tjänar bäst ska gynnas mest, precis som med Moderaternas politik.

Elitismen i den ekonomiska politiken binder de två partierna samman. Ingen av dem vill beskatta de rikaste mer. Detta trots att Sverige har det minst omfördelande skattesystemet från hög- till låginkomsttagare bland EU:s 15 kärnländer.

Vi har vare sig skatt på stora arv, förmögenheter eller en fastighetsskatt kopplad till fastighetens värde. Men SD vill att Sverige ska vara ett skatteparadis för de rikaste. För SD är det till och med rimligt att radhusägaren i Fagersta betalar lika mycket i fastighetsskatt som en lyxhusägare i Danderyd med 28 rum vid vattnet, egen tennisbana och pool. Inte ska rika behöva betala mer än en knegare i Fagersta för sitt boende.

De allra flesta av oss upprörs över bankernas girighet och hur de berikar sig på kundernas lån. Banker som samtidigt har en statlig garanti för sina förluster vid en kommande finanskris. Trots det så anser SD att bankerna inte ska behöva betala till skattebetalarna för denna garanti genom en bankskatt. De tackar hellre nej till några extra miljarder till välfärden än att bankerna ska behöva bidra mer

Att SD är ett parti för den ekonomiska eliten ser man också i frågan om vinster i välfärden. De har rakt av tagit över argumenten från de rika riskkapitalister som berikar sig på skattepengar som skulle gått till mormors omsorg. Inför förra valet sa SD att de skulle stoppa vinstjakten, men när frågan avgjordes i riksdagen röstade de för att den skulle få fortsätta.

SD har gång på gång visat vilken sida de står på.

För säkerhets skull röstar de också på moderaternas budgetmotion i riksdagen när deras eget förslag har fallit. Det är en röst på högre matmoms, högre hyror med marknadshyror, indraget stöd till skolor som behöver stöd och sänkta löner för låginkomsttagare.

Vi konstaterar att SD:s ekonomiska politik gör det ekonomiska toppskiktet glada, och Kristersson. Alla vi andra har anledning att hålla ihop mot det blåbruna team som så tydligt går miljonärernas ärenden.

Jonas Sjöstedt, partiledare (V)
Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson (V)

Inlägget SD:s politik gör M och ekonomiska eliten glada dök först upp på Vänsterpartiet.

Motion om könsneutrala toaletter i stadens publika verksamheter och lokaler

Regnbågskuddar på Strandvägen är nog bra, men det räcker inte långt. Kampen för hbtqi-personers rättigheter kräver mycket mer än så. Vänsterpartiet har länge kämpat för ett mer inkluderande Helsingborg. I december 2013 lade vi fram en motion i kommunfullmäktige om en hbtq-certifiering av stadens alla verksamheter. 2015 ville vi avsätta medel i budgeten för 2016 för ett treårigt projekt i samarbete med RFSL, där stadens samtliga verksamheter under dessa tre år skulle hbtq-certiferas.

Vår motion avslogs, liksom vårt budgetförslag. I stället valde staden att starta i betydligt blygsammare skala med Dunkers Kulturhus och Kulturskolan. Kampen för mångfald är kanske en av de viktigaste samhällsfrågorna som finns. Den grundlägger alla individers givna rättighet att vara vem han, hon eller hen vill, att ha vilken bakgrund och läggning som helst utan att få lägre status, bli trakasserad eller förföljd.

Vänsterpartiet tycker att stadens arbete för att bli en mer inkluderande stad går alldeles för långsamt. Normer ligger ofta till grund för kränkningar och diskriminering. Vi vill att ett normkritiskt förhållningssätt ska genomsyra hela stadens arbete. Vi vill också att stadens samtliga verksamheter ska hbtq-certifieras under den kommande mandatperioden.

Som ett första steg – och ett led i att förverkliga Plan för lika möjligheter – vill vi att toaletter i stadens publika verksamheter blir transinkluderande och könsneutrala. Alla ska känna sig välkomna i det offentliga rummet.

Vänsterpartiet yrkar därför

att toaletter i stadens publika verksamheter och lokaler blir könsneutrala

 

För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Ingrid Mattiasson Saarinen

 

 

Knivsta på Järvaveckan

Nooshi på Järvaveckan

Nooshi på Järvaveckan

Tre Knivstabor reste tillsammans den 16 juni 2018 till Järvafältet och den tredje upplagan av Järvaveckan. Vi möttes av trevliga funktionärer i såväl Transports som Vänsterpartiets tält. Efter att pimpat Vänsterpartiets tält med ballonger och diskuterat relationerna LO, socialdemokratin och vänsterpartiet vid Transports tält gick vi runt och träffade på fredsrörelser, pensionärsorganisationer och en stor grupp unga tjejer som ställde tuffa frågor till en ung representant vid SD:s tält. Han såg ut att ha det jobbigt.

God mat, kaffe och glass hanns också med i det behagliga vädret. Fredrik var på väg att värva en liberal dam som gick runt och frågade vilken fråga som var viktigast i valet. När vi kom in på miljö- och klimatfrågor presenterade hon en ide om personliga kvoter på utsläpp som hon trasslade in sig i så hon plötsligt stod och förordade vänsterpolitik. Till Nina kom Jonas Sjöstedt och vill ta en selfie med ”Transportvänstern” vilket han lyckades övertala henne att ställa upp på.

Sedan blev det presskonferens med Nooshi och Jonas där de presenterade en ny hyresmodell med ursprung från Örebro. Den skulle med låsta räntor och stöd till de som bygger med rimliga hyror ge 3 000 kronor mindre i hyra per månad, för en trea. Intresset var stort och många journalister fick egna intervjuer med de duktiga vänsterpartisterna.

Innan Jonas avslutade dagen med sitt tal genomfördes en debatt om bostäder och boendemiljöer med nio partier på scenen som delades in i minidebatter parvis. Nooshi mosade en kille från KD som tillsammans med övriga borgerliga partier, inklusive SD, förnekade att de ville införa marknadshyror. Det var gott om kreativa alternativa namn på fria hyror på marknadens villkor.

Jonas inledde sitt tal med: ”Att vara i Järva är att vara bland vänner. Det märks varje gång jag är här i området. På många håll här i trakten har Vänsterpartiet större stöd än alla de borgerliga partierna och SD tillsammans.” Talet fortsatte med att den starka svenska ekonomin inte kommer alla till del och Jonas talade om det svikna Sverige som finns på många ställen. Det handlar om glesbygd och mindre städer där jobb och service försvinner. Men också om förorten där människor sliter hårt utan att få det att gå ihop. Det handlar om att det är slut på ungdomars framtidstro. Den privata vårdcentralen från Aleris lägger ner i Rinkeby och flyttar till Östermalm där det är lättare att tjäna stora pengar. Vänsterpartiets svar på allt detta är ökad jämlikhet. Vi måste satsa på landsbygden, på de mindre städerna, på förorterna, ja på hela vårt land. Mer jämlikhet, det är vänsterpolitik.

SD stödjer borgarna i deras iver att sänka löner och höja hyror. Hela veckan, fortsatte Jonas sitt tal, har partiledare efter partiledare pratat om fler poliser. Vänsterpartiet vill också ha fler poliser. Men det behövs mer än poliser. Det behövs en fungerande skola och socialtjänst, inte lägre löner och marknadshyror. Ökade klyftor skapar bara ökad kriminalitet. ”Jag är stolt över att Sverige tog emot er som flydde från militärdiktaturens Chile. Jag är stolt över att vi gav skydd åt er som kom från det omringade Sarajevo och kriget på Balkan. Jag är stolt över att barnfamiljer som drabbats av kriget i Syrien har kunnat se Sverige som en tillflyktsort. Som ett land som bryr sig.” fortsatte Jonas och drog ner dagens längsta applåd.

Jonas hann även med att ta upp vikten av att simskolor för alla är en mycket bra reform som Vänsterpartiet fått igenom. Gratis simskola för alla sexåringar i hela landet. Fri kollektivtrafik hela sommarlovet är ett annat exempel på praktisk vänsterpolitik för frihet och jämlikhet. Medan andra med SD i spetsen försöker

Christer och Fredrik

Christer och Fredrik

skrämma och hota om allt dåligt som kommer drabba oss vill Vänsterpartiet visa på möjligheterna och det är bara tillsammans vi kan bygga ett starkare Sverige, utan rasisterna. Ett jämlikt och rättvist Sverige som håller samman.

Det är dags nu , ingen del av Sverige ska svikas och lämnas efter. För vi hänger ihop och vi hjälps åt. Samhället ska inte bara vara till för några få i toppen. Det ska vara till för de många. För oss alla.

sammanfattat av

Christer Johansson