Motion om parkeringshus

Vänsterpartiets fullmäktigegrupp har lämnat in följande motion om en förstudie av parkeringshus. Bakgrunden är att Katrineholms kommun ligger i startgroparna för att anta en ny trafik och parkeringsstrategi samtidigt som vi är inne i en fas av förtätning av centralorten. En förtätning innebär att vi kommer att behöva ta parkeringsplatser i anspråk för nybyggnation. Med vårt förslag så frigör vi plats i centrum för förtätning samtidigt som vi behåller parkeringsplatser.

Motion till Katrineholms kommunfullmäktige

Uppdrag om förstudie av parkeringshus

Katrineholms kommun ligger i startgroparna för att anta en ny trafik och parkeringsstrategi samtidigt som vi är inne i en fas av förtätning av centralorten. En förtätning av centrum innebär att vi kommer att behöva ta parkeringsplatser i anspråk för nybyggnation. Kommunens ambition är att prioritera gång, cykel och kollektivtrafik i centrum vilket är viktigt ur ett miljöperspektiv, men vi ser också att detaljerna kring bilismen och parkering i centrum skapar behov av praktiska lösningar. Utöver det som föreslås i trafik och parkeringsstategierna anser vi från Vänsterpartiet att det kommer att finnas ett behov av ett nytt parkeringshus i framtiden. Vi har tagit beslut om ett parkeringshus på norr för först och främst pendlarparkering. Vi vill redan nu utreda förutsättningarna om ytterligare ett parkeringshus i centrum på södra sidan av järnvägen.

Vi yrkar att:

Kommunstyrelsen får uppdrag att inleda en förstudie om lämplig placering av ett parkeringshus centralt på södra sidan av järnvägen samt att ta fram kostnadskalkyler.

 

Tony Rosendahl (V)           Olof Carlsson (V)

 

Katrineholm 21/08 – 2017

Höjd ersättning för bättre kvalitet i personlig assistans

Vänsterpartiet har i förhandlingar med regeringen medverkat till en uppräkning av schablonbeloppet för assistansersättningen med 1,5 procent (4,4 kronor) per år de kommande tre åren, att jämföra med dagens 1,05 procent (3 kronor).
–  Med den här reformen ger vi förutsättningar för en förbättrad kvalitet både för dem som behöver personlig assistans och för dem som arbetar som personliga assistenter, säger Ulla Andersson, Vänsterpartiets ekonomiskpolitiska talesperson.

Branschen personlig assistans är speciell, då nivån på intäkterna sätts av staten men lönen för personliga assistenter regleras i avtal på arbetsmarknaden.
En alltför låg uppräkning av assistansersättningen kan leda till problem för en del av dem som driver assistansverksamhet och även för kommunerna, som betalar ut statlig assistansersättning. Det riskerar att påverka de personliga assistenterna negativt och i längden de assistansberättigade, eftersom kvalitén uppstår i mötet dem emellan. Många gånger tar företag tar in nya, unga och oerfarna och därmed ”billigare” assistenter, på bekostnad av assistenter med högre utbildning och större erfarenhet.

Lönerna sätts av parterna på arbetsmarknaden. Vänsterpartiets förhoppning är att förhandlingarna kan leda till förbättrade löner och arbetsvillkor, då behovet av detta är stort. Exempelvis är det viktigt att assistansberättigade med stora behov av särskild kompetens i sin assistans kan få lättare att behålla den, att ingångslönerna kan bli högre, att det blir lättare att rekrytera assistenter, att personalomsättningen minskar och att resurserna till utbildningar kan öka.

För mer information:

Vänsterpartiets presstjänst
070-620 00 64

Högre a-kassa behövs i ett samhälle för alla

Vänsterpartiet kräver höjt tak och golvet i a-kassan nästa år.
Det skulle som mest ge 3 000 kronor mer i plånboken varje månad för en arbetslös.
– Den som har oturen att förlora jobbet ska inte behöva fundera på att också sälja bilen eller huset, säger Jonas Sjöstedt.

V vill att taket höjs från 25 025 till 28 875 kronor i månaden. Maxbeloppet som skulle betalas ut under de första 100 dagarna skulle då öka från 910 till 1 050 kronor per dag, eller från 20 020 till 23 100 kronor i månaden.

– Hur man behandlar dem som har oturen att förlora jobbet eller bli sjuka är ett tecken på hur solidariskt ett samhälle är. Det är alldeles för få som kommer upp i 80 procent av sin tidigare lön om de förlorar jobbet. Skulle vi höja till 1050 kronor om dagen är det 80 procent som får det, då börjar det likna någonting, säger Jonas Sjöstedt.

Vänsterpartiet kräver också att grundbeloppet i a-kassan höjs, från 365 till 425 kronor om dagen. Jonas Sjöstedt menar att arbetet med att höja a-kassan, som sänktes under Alliansregeringens tid, bara börjat.

– Alliansen slog sönder a-kassan och skapade en enorm otrygghet för människor. Vi vill återskapa den tryggheten. Det ser bra ut för Sverige, men vi ser företag som Ericsson och andra som säger upp. Då ska det finnas en riktig försäkring som fungerar, säger han.

Hönan, dricksvatten och böter

Det är inte bara i TTELA som man kan hitta intressant information. Det står ibland, för det mesta säger en del, en hel del matnyttigt på kommunens hemsida.

Idag kan vi läsa den glädjande nyheten att byggnadsnämnden beslutade att ge bygglov till en ny förskola i kvarteret Hönan (se ”Klartecken för Belfragegatans förskola”). ”Äntligen” säger antagligen många föräldrar. ”Äntligen” säger troligtvis de flesta i barn- och utbildningsnämnden. ”Äntligen” säger säkerligen verksamhetschef Boel Jansson. Redan den 11 november 2013 fattade nämligen BUN beslut om en ny förskola på verksamhetschefens ”inrådan”.

Det tar onekligen tid för kommunens kvarnar att mala. I varje fall under det nuvarande styrets ledning…

Men idag har kvarnarna malt färdigt. Jag hoppas att inget oförutsett inträffar utan att bygget kan komma igång snarast möjligt. Det behövs verkligen en ny förskola. (Det behövs för övrigt fler…)

Till hemsidan säger Boel Jansson:

”Här kan vi bedriva verksamhet i moderna lokaler anpassade efter dagens krav på tillgänglighet och miljöer anpassade för yngre barns lärande.”

Den nya förskolan ersätter Poppelvägens förskola, men det skapas också två nya avdelningar.

I Frändefors är det emellertid inte lika muntert. Dricksvattnet kan vara förorenat (se ”Kokningsrekommendationer i Frändefors tätort”). På kommunens hemsida kan vi läsa om att man misstänker en:

”mikrobiologisk förorening i Frändefors tätort.”

Vattnet måste kokas innan det kan användas till dryck eller matlagning:

”Vattnet skall koka så att tydliga bubblor syns.”

Jag tror att frändeforsborna kan utgå från att vattnet verkligen är förorenat. Och jag tror att det har varit det ganska länge nu. Så här skrev en person på Facebook redan i torsdags:

”Den vidriga känslan när man märkt av lite konstig färg emellanåt på dricksvattnet i ett par veckor, men det har smakat som vanligt, och man druckit massor med vatten som vanligt.. så efter det blivit värre – o det har ringts till kommunen. o vi grannar står o pratar och man får reda på att det RÖR SIG SMÅ PARASITER I VATTNET :0 , man blev plötsligt väldigt illamående 🙁 ”

Och ska jag vara riktigt ärlig – det hände många gånger under mina år på Dalboskolan att vattnet blev brunt och illasmakande, särskilt efter att det hade regnat.

Jag undrar om inte kommunen har reagerat lite långsamt…

Det är inte så muntert att byta arbetsplats och kommun heller… På min andra dag som anställd i Trollhättans stad fick jag parkeringsböter – på NÄL. Trots att jag hade betalat via en app.

”Haha”, sa den person uppe i Stockholm, som jag riktade mina invändningar till. Han menade att appen fungerar dåligt och att det nog inte är sista gången jag får böter…

Och då kan man undra hur Västra Götalandsregionen tänker när den rekommenderar en parkeringsapp som inte fungerar. Borde inte regionen ta ett ansvar?

Just nu funderar jag på om jag vågar parkera på NÄL imorgon…

Trafik och Parkeringsstrategi

På kommunfullmäktige igår fick vi i oppositionen igenom en återremiss av trafik och parkeringsstrategierna som vi ansåg behövde omarbetas och kompletteras. Jag tog upp bland annat följande i min argumentation. 

Trafikstrategin och parkeringsstrategin är i mitt tycke röriga dokument som innehåller mycket text, många upprepningar, och ingen riktig klar bild av vad man vill. Man radar upp många olika idéer dock utan att riktigt konkretisera och binda ihop de. De båda dokumenten går in i varandra. Man kunde tänka sig att man hade kunnat slå ihop de till ett dokument. Det är viktigt att vi tar ett helhetsgrepp när det gäller hur vi vill att bilismen, kollektivtrafiken, cyklande, gång och trafikflöden ska styras. Där är utformningen av framtidens resecentrum ett viktigt inslag, vilket saknas i de här dokumenten. Strategierna innehåller också motsägelser inom sig och i förhållande till vad som sker i praktiken. Vi talar om behovet av att öka kollektivtrafiken men de beställningar vi lägger in till kollektivtrafikmyndigheten har endast ambitionen att hålla kollektivtrafiken på den nivån som vi har idag. Om vi har ambitionen att förverkliga det som står i dokumenten så måste vi också visa det genom konkreta beslut. Trafikstrategin hänvisar också till att på landsbygden ska vi främst bygga längs befintliga stråk som trafikeras av kollektivtrafik för att sedan i nästa stycke tala om att bygga i attraktiva sjönära områden som helt saknar infrastruktur! Samtidigt beslutar vi i fullmäktige just om att skapa nya områden för boende på landsbygden som gör människor bilberoende. Trafikstrategin pekar också på behovet att förbättra tillgången till pendlarparkeringar men i kommunfullmäktige säger majoriteten nej när förslag om just pendlarparkeringar läggs fram. Att styra trafiken och människors rörelsemönster till mer miljövänliga, säkra och hållbara alternativ är vi med på men vi behöver ha strategier som håller ihop där vi kopplar ihop en förtätning av staden med utformningen av resecentrum, en utveckling av kollektivtrafiken och en plan för hur vi vill att trafikflödena ska se ut.
Lövåsen saknas helt i strategierna. Vi har en situation där vi har skapat ett stort asfaltsöken uppe vid lövåsen där parkeringsytorna är större än handelsytorna och en ibland smått kaotisk trafiksituation. Det är inte rimligt i en kommun som säger sig vilja skapa hållbara och miljövänliga lösningar på trafikområdet.
Därför menar vi från Vänsterpartiet att planerna ska återremitteras så att kommunens trafiknämnd, service och teknik, ges tillfälle att djupdyka i dokumenten.

 

När optimism betyder ökade orättvisor!

”Det finns en stor optimism kring bostadsmarknaden och hur den utvecklas framöver.” Detta enligt SBAB:s chefsekonom Tor Borg. ”Optimism” betyder i det här fallet ökade bostadspriser de närmaste åren. Chefsekonomens uppfattning återges, okritiskt, i flera massmedia, till exempel DN och HelaGotland. Ökade bostadspriser betyder fortsatt ökad segregation och fortsatta svårigheter för de med svag ekonomi […]

Total solförmörkelse i USA

Årets astronomiska händelse blir för många den totala solförmörkelsen som korsar USA den 21 augusti 2017. Great American Eclipse som den kallats blir ett av världens mest omtalade astronomiska fenomen.

Förmörkelsen är total mellan 18:16 och 19:49 svensk tid. Den kan ses från ett smalt band som börjar vid Stillahavskusten i delstaten Oregon och som slutar vid Atlantkusten i närheten av Charleston, South Carolina. Totaliteten, förmörkelsens mest dramatiska del, varar som mest i 2 minuter och 40 sekunder, och lokaltid är mellan 10:16 och 14:47. På smidiga timeanddate.com/eclipse kan du lätt ta reda på när hur mycket förmörkelsen syns där du är.

Att skymta den partiella solförmörkelsen från Sverige är inte helt omöjligt – men nästan. Som bäst täcker månen inte ens en halv procent av solens yta, och det alldeles vid solnedgången. Sveriges bästa skådningsplats lär bli Lunneviken utanför Strömstad, eller möjligen Bastuknappen i nordligaste Värmland där riksgränsen svänger inåt. Nordjyllands västkust i Danmark är lite bättre, men Norges västkust med havshorisont i väster ger Skandinaviens bästa skådningsplats. Månen nuddar solens nedre kant under bara några minuter mellan 20:39 (i Stavanger) och 20:45 (Idre). 

källa:Populär astronomi

Rätten till sin egen kropp

I juridisk bemärkelse blir ett foster ett barn vid inträdet i den tjugoandra graviditetsveckan. Det är från den tiden som sjukvården har relativt goda odds att rädda ett barn som föds för tidigt.
Så fram till och med vecka kan man i vissa fall få genomföra en abort i Sverige. Helt i sin ordning givetvis, jag ser inga konstigheter i en liberal abortlagstiftning. Sen är det givetvis upp till var och en om man vill utnyttja möjligheten till abort eller inte. Är man emot abort är det fritt fram för var och en att avstå om man så önskar. Men möjligheten ska förstås finnas där.
För någon vecka sedan såg jag dock ett inslag på nyheterna om just sena aborter. Aborter då processen dragit igång i vecka 21, men fostret stötts ut i vecka 22. Det har tydligen förekommit att fostret då gnytt, rört på armarna och andats när det stötts ut. Något som förstås ställt sjukvårdspersonalen inför ett etiskt dilemma. Ska man då försöka rädda det potentiella barnet eller ej?
Jag har inte ändrat ståndpunkt i abortfrågan, men just sådana här gränsfall visar på den moraliska gråzon som abort ändå kan vara. Och det debatten kring abort egentligen handlar om är när man drar gränsen för vad som faktiskt är ett liv. Personligen håller jag mig till lagstiftarnas definition, att det är då ett liv klarar sig åtminstone med medicinsk hjälp. Det vill säga i graviditetsvecka 22 och senare. Innan dess är det en klump celler som inte har någon möjlighet, strävan, instinkt eller förutsättning att klara sig utanför kvinnans kropp. Med andra ord är abort inte frågan om mord eller några andra dumheter som abortmotståndare försöker argumentera för.
Det enda jag kan hålla med om är att abort inte är helt oproblematiskt, att det finns moraliska/etiska gråzoner som till exempel sena aborter. Någonstans finns det givetvis en gräns för när en klump celler övergår till en människa. För de flesta av oss går inte den gränsen vid befruktningen, utan flera veckor – och till och med månader – senare.
 
Sen finns nästa aspekt. Två vuxna personer har oskyddad sex med varandra och båda två är med på att köra oskyddat. Båda två har i detta läge lika stort ansvar för att skydda sig och därmed undvika en oönskad graviditet. Men det blir ändå en oönskad graviditet och kvinnan tar beslutet att behålla barnet mot killens/mannens vilja. So far so good, givetvis ska ingen kunna eller ens ha rätt till att tvinga en tjej/kvinna till att avstå från respektive genomföra en abort.
Men ibland undrar jag om inte en ”juridisk abort” borde vara på sin plats? Det vill säga om tjejen/kvinnan gärna vill behålla barnet mot killens/mannens vilja borde möjligheten för killen/mannen finnas att frånsäga sig ansvaret för det kommande barnet. Självklart pratar jag då att man frånsäger sig hela paketet. Inte bara den ekonomiska biten, utan även umgängesrätt, vårdnad och allt annat. Då bör det likställas med en spermadonation och ingenting annat.
 

 
Bilden lånad från Pinterest
 

Emmaboda VIsfestival- Ida Gratte

 Ida Gratte från Kalmar men hemmahörande i Nybro avslutade torsdagen med en fantastisk spelning som blandade eget skrivet material med underbara covers. Precis som Maja Hobring så har Ida varit med i Svensktoppen Nästa på Larmtorget Med låten Tralala vann hon länsfinalen tidigare i sommar. Hon skriver också texter som handlar om kvinnors utsatta situation i samhället. Hennes låt Fucked up the World blev en succe på youtube och hon slog egenom med den låten.Naturligtvis framförde Ida båda låtarna under visfestialen.

Heta politiska frågor (2/2)

I torsdags tog jag upp två av höstens aktuella politiska frågor i Vänersborg, Sanden och Wargön Innovation (se ”Heta politiska frågor (1/2)”). Det finns fler frågor.

På tisdag kör byggnadsnämnden igång. Tyvärr ligger bara dagordningen på hemsidan – utan underlag. Men jag ser att ärende 9 handlar om den nya förskolan i kvarteret Hönan:

”Bygglov för nybyggnad av förskola”

Det är inte en dag för sent. Barn- och Ungdomsnämnden, som den hette då, beslutade redan den 11 november 2013 att en ny förskola skulle byggas. Ärendet har sedan förhalats och försenats av de styrande. Ska det äntligen hända något nu, snart 4 år senare…? Eller kommer byggnadsnämnden att neka bygglov på grund av typ fel färg på byggnaden, att förskolan ska stå på någon kulle likt Arnes sommarhus på Nordkroken eller något annat. Jag tror inte det. Förslaget från tjänstemännen är att byggnadsnämnden ger bygglov.

Det kan noteras att det inte finns någon punkt på byggnadsnämndens dagordning som följer upp uppmaningen från sammanträdet den 20 juni:

”Byggnadsnämndens ordförande och vice ordförande uppmanas av en enig byggnadsnämnd att agera snarast avseende publika angrepp/påtryckningar på förvaltningens tjänstemän i ett specifikt ärende avseende myndighetsutövning.”

Vad jag vet så har nämndens två ordförande ännu inte agerat. Vad nu det skulle innebära…

Bert Karlsson och Daniel Aronsson planerar att bygga ut på Ursand. (Se artikel i TTELA ”Så satsar Ursand inför 2018”). Det är tänkt att det ska bli nya byggnader, en spa-anläggning, fler campingplatser och dessutom flytande hus på Grönvik mm. Vad jag vet så har Bert börjat i rätt ända denna gång och alla bygghandlingar är inskickade till byggnadsförvaltningen. Jag hoppas att nämnden så småningom ger klartecken för fortsatt expansion.

TTELA uppger att det kalkyleras med investeringar på omkring 30 miljoner kr uppe på Ursand. Och med tanke på allt som ska göras förefaller summan vara både rimlig och korrekt. Det jag undrar, och antagligen många med mig, är hur stor del av kostnaderna som Vänersborgs kommun ska stå för. Det är ju kommunen som äger marken… Visst, arrendet kommer väl att höjas om kommunen står för investeringarna, men då blir ju den gamla frågan återigen aktuell – vad händer om Bert och Daniel Aronsson så småningom drar därifrån? Det bästa vore, enligt min mening, att sälja campingplatsen till Bert och Aronsson. Då riskerar inte kommunen att förlora några pengar. Det har inte Vänersborg råd med…

Det kanske kommer att bli diskussion kring vikingabyn på Halleberg i höst. (Se TTELA ”Vikingaby på Halleberg”. Det har stått mycket matnyttigt i TTELA den gångna veckan…)

Det byggs ju en vikingaby på Halleberg, till filmen om Halvdan Viking. Och nu pågår det en namninsamling om att Vänersborgs kommun ska köpa in byn efter inspelningen. Jag finner det lite tveksamt, snällt sagt, att en vikingaby tillhör kommunens kompetensområde. Jag ser också en massa kostnader framför mig… Det är ju inte ens kommunens mark…  Men kanske vore det något för ”Projekt Halle- och Hunneberg” (se ”Kommunens principer och Halle- & Hunneberg”) att titta på? En vikingaby skulle säkerligen locka turister. Och kanske kunde det göras typ en lekpark à la Trollhättan i anslutning till byn? Eller kanske Bert Karlsson är intresserad? Han har ju erfarenhet av vikingabyar.

På tal om folkliga initiativ. På Torget i Vänersborg samlas folk för att ha en lugnande effekt på kommunens ungdomar. Det har ju varit en del bråk i centrum. Och i fredagens TTELA (se ”Timjan stänger efter oroligheterna”) kunde vi läsa om att ungdomshuset Timjan ska hålla stängt tills vidare.

Jag var på Torget i tisdags. Då var det ett gäng ”knuttar” med sina motorcyklar som ”kollade läget” – och allt var lugnt. Det var, vad jag förstod, helt ”vanligt folk” som stod där – och som månade om både sin stad och kommunens ungdomar. Det är en bedrövlig utveckling att folk inte ska kunna känna sig säkra i kommunens centrum. Å andra sidan kommer jag ihåg allt bråk på Torget i slutet av 1960-talet, då Torget också var en samlingsplats för stadens ungdomar.

I TTELA kunde vi i torsdags läsa om att kommunen har lagt ut en matta på Gardesanna (se ”Lättare ta sig till vattnet med badmatta”). Det är självklart ett mycket bra initiativ. Jag hoppas bara att den ligger på kommunal mark, så att inte kommunen bryter mot några av sina principer…

Det finns fler viktiga politiska frågor som kommer att behandlas i höst, den nya översiktsplanen är en. Men till dom frågorna får jag återkomma.

Det stod som sagt mycket i veckans nummer av TTELA. I torsdagens TTELA (se ”Politikers adhd-inlägg prövas inte av DO”) stod det också om kommunpolitikern från Vänersborg som lade upp en bild (se bilden till vänster) som anmälaren ansåg innebar diskriminering mot personer med en funktionsnedsättning. Diskrimineringsombudsmannen bestämde emellertid att inte ta upp ärendet. TTELA skrev också att:

”politikern har tagit personlig ställning mot diagnoser, trots att han i sitt ämbete handhar ärenden som har att göra med detta.”

Det gör väl händelsen lite politiskt allvarligare för politikern själv och det parti han tillhör, även om själva sakfrågan kring alla diagnoser och följande utskrivningar av mediciner tål att diskuteras. Dock kanske inte med skämtteckningar.

Till sist fick jag höra att mina bloggar kring LCHF (se t ex ”LCHF är svaret”) har fått åtminstone en person att bestämma sig för att dra ner på kolhydraterna.

Det är ju roligt att veta att mitt bloggskrivande påverkar i varje fall någon…